Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: švédčina.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Švédsko

Ak sa nachádzate v občianskoprávnom spore, prečo sa ho namiesto súdneho konania nepokúsite vyriešiť prostredníctvom mediácie? Mediácia je forma alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície vo Švédsku si uvedomujú výhody mediácie. Mediáciu je možné využiť aj v trestnoprávnych veciach, avšak nepredstavuje sankciu za trestný čin a nikdy nemôže nahradiť trestné konanie. Účelom mediácie v trestnoprávnych veciach je umožniť páchateľovi lepšie pochopiť dôsledky trestného činu a obeti poskytnúť príležitosť prekonať danú skúsenosť.

Autor obsahu
Švédsko

Mediácia v občianskoprávnych veciach

Koho kontaktovať?

Neexistuje žiadny ústredný orgán, ktorý by reguloval výkon profesie mediátora. Informácie o mediácii je však možné získať na Národnej správe súdov (Domstolsverket). Národná správa súdov zostavila zoznam osôb, ktoré vyjadrili ochotu vykonávať súdnu mediáciu. Zoznam je možné nájsť na stránke https://www.domstol.se.

V obchodných veciach vykonávajú činnosť v oblasti mediácie Štokholmská obchodná komora (Stockholms handelskammare) a Obchodná komora západného Švédska (Västsvenska industri- och handelskammaren).

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia je prípustná vo viacerých oblastiach, ale najčastejšie sa využíva v občianskoprávnych veciach.

Na mediátora je možné sa obrátiť aj počas súdneho konania.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Využitie mediácie je úplne dobrovoľné. Neexistujú žiadne osobitné predpisy, ako napríklad etický kódex pre mediátorov.

Informácie a odborná príprava

Neexistujú žiadne osobitné informácie o odbornej príprave v oblasti mediácie a žiadny národný vzdelávací orgán pre mediátorov.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia nie je bezplatná, odmena je predmetom dohody medzi súkromným mediátorom a stranami sporu. Náklady na mediáciu sa delia rovnakým dielom medzi strany sporu.

Mediácia v trestnoprávnych veciach

Koho kontaktovať?

Od 1. januára 2008 sa od všetkých miestnych orgánov vo Švédsku vyžaduje, aby ponúkli mediáciu v prípadoch, keď trestný čin spáchala osoba mladšia ako 21 rokov. Opýtať sa páchateľa, či má záujem o účasť na mediácii, môže buď polícia alebo miestny orgán.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediáciu môžu využiť páchatelia bez ohľadu na vek a v ktorejkoľvek fáze súdneho konania. Zákon o mediácii nestanovuje žiadnu hornú vekovú hranicu, ale od 1. januára 2008 sa od všetkých miestnych orgánov vo Švédsku vyžaduje, aby ponúkli mediáciu v prípadoch, keď trestný čin spáchala osoba mladšia ako 21 rokov.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Mediácia nie je súčasťou trestu. Pri mediácii platia nasledujúce podmienky:

  • musí byť dobrovoľná pre obe strany,
  • trestný čin musí byť nahlásený na políciu a páchateľ musí priznať vinu,
  • mediácia musí byť primeraná vzhľadom k okolnostiam.

Informácie a odborná príprava

Zákon vyžaduje, aby osoby určené ako mediátori boli spôsobilé a čestné. Zároveň musia byť nestranné.

Ďalšie informácie o mediácii je možné získať od miestnych orgánov alebo od Národnej rady pre prevenciu trestných činov (Brottsförebyggande rådet).

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia je bezplatná pre obeť aj pre páchateľa.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.