Mediácia v krajinách EÚ

Mediácia je v členských štátoch v rôznych štádiách vývoja. Existujú členské štáty s komplexnou legislatívou alebo procesnými pravidlami o mediácii. V iných legislatívne orgány neprejavili veľký záujem o reguláciu mediácie. Existujú však aj štáty s ustálenou mediačnou kultúrou, ktoré sa opierajú najmä na samoreguláciu.

Na súdy sa podáva čoraz viac žalôb. To má za následok nielen dlhšie čakanie na rozhodnutie sporu, ale aj zvyšovanie právnych nákladov do takých výšok, ktoré sú nepomerné k hodnote sporu.

Mediácia je vo väčšine prípadov rýchlejšia, a preto zvyčajne lacnejšia než riadne súdne konanie. Toto platí najmä pre krajiny, v ktorých je na súdoch veľa nevyriešených sporov a priemerná dĺžka súdneho konania dosahuje niekoľko rokov.

Preto napriek rôznorodosti v oblastiach a metódach mediácie v rámci Európskej únie existuje zvýšený záujem o tento spôsob riešenia sporov ako alternatívy k súdnym rozhodnutiam.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 09/07/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.