Mediacija v državah EU

Avstrija

Zakaj ne bi poskušali rešiti spora z mediacijo, namesto da greste na sodišče? Mediacija je način alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga strankam v sporu pri rešitvi spora.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Na katere organe se je mogoče obrniti?

Zvezno ministrstvo za pravosodje vodi Seznam registriranih mediatorjev in mediatork. Na tem seznamu so samo mediatorji in mediatorke, ki so opravili ustrezno usposabljanje.

Ni osrednjega organa, ki bi bil pristojen za storitve mediacije.

Obstajajo poklicna in nepoklicna združenja, ki nudijo storitve mediacije, ter nekatere nevladne organizacije, ki podpirajo mediatorje.

Kdaj bi bilo treba uporabiti mediacijo?

Mediacija v civilnopravnih zadevah služi reševanju sporov, za reševanje katerih so pristojna redna sodišča. Sodelovanje v postopku mediacije je prostovoljno in strankam v sporu omogoča, da najdejo lastno rešitev.

V nekaterih sporih med sosedi je pred vložitvijo tožbe potreben poskus izvensodnega reševanja sporov pred spravnim odborom, pred sodiščem (postopek se imenuje „prätorischer Vergleichsversuch“ ali z mediacijo.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Ni nobenega posebnega predpisa ali kodeksa ravnanja za mediatorje in mediatorke. Posebne pravice in obveznosti veljajo samo za osebe, ki so na seznamu mediatorjev.

Mediatorji in mediatorke niso registrirani po področjih, na primer kot mediatorji in mediatorke na področju družinskega, medicinskega ali gradbenega prava; področja delovanja registriranih mediatorjev se posebej navedejo.

Vsakdo, ki je opravil ustrezno usposabljanje, se lahko v skladu z veljavnimi predpisi vnese na seznam „registriranih mediatorjev in mediatork“. „Mediator“ oziroma „mediatorka“ ni zaščiten poklicni naziv, vendar se naziv „registrirani mediator“ oziroma „registrirana in mediatorka“ ne sme uporabljati brez dovoljenja.

Informacije in usposabljanje

Dodatne informacije o usposabljanju in pogojih za registracijo mediatorja ali mediatorke v Avstriji so dostopne tukaj. Informacije so na voljo samo v nemškem jeziku.

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija praviloma ni brezplačna.

O plačilu za mediacijo se dogovorijo zasebni mediator oziroma mediatorka in stranki v sporu.

Ali je dogovor, dosežen v mediaciji, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES omogoča strankam v sporu, da zahtevajo razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Države članice sporočijo imena sodišč ali drugih organov, ki so pristojni za sprejemanje takih zahtev.

Dogovor, dosežen v mediaciji, je izvršljiv samo, če je sklenjen s poravnavo pred sodiščem ali v obliki notarske listine pred notarjem.

Zadnja posodobitev: 28/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.