Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Belgija

Zakaj ne bi poskušali rešiti spora z mediacijo, namesto da greste na sodišče? To je način alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga strankam v sporu, da dosežejo dogovor. Vlada in pravosodni delavci v Belgiji se zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Na koga se obrniti?

Zvezna komisija za mediacijo.

Zvezna komisija sicer sama ne izvaja mediacije, vendar pa zakonsko ureja poklic in posodablja seznam akreditiranih mediatorjev.

Sekretariat Komisije zagotavlja informacije v nizozemščini in v francoščini. Nanjo se je mogoče obrniti prek e-poštnega naslova in na naslednjem naslovu:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1000 Bruselj
Tel: (+32) 2 224 99 01
Faks: (+32) 2 224 99 07

Zvezna komisija za mediacijo zagotavlja (z dovoljenjem mediatorjev) kakovost in razvoj mediacije.

Seznam mediatorjev je na voljo v nizozemščini in v francoščini.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna na področju:

 • civilnega prava (vključno z družinskimi spori);
 • gospodarskega prava;
 • delovnega prava;
 • obstaja tudi kazenska in odškodninska mediacija, vendar ti področji nista v pristojnosti Zvezne komisije za mediacijo.

Mediacija se najpogosteje uporablja v civilnopravnih zadevah, zlasti v družinskih zadevah.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Uporaba mediacije je prostovoljna odločitev strank in se v primeru neuspeha ne sankcionira.

V skladu z najnovejšimi določbami družinskega zakonika je sodnik dolžan stranke obvestiti o obstoju in možnosti mediacije.

Obstaja „kodeks ravnanja“ mediatorjev, ki je na voljo v nizozemščini in v francoščini.

Informacije in usposabljanje

Na spletni strani je v nizozemščini in v francoščini na voljo veliko informacij, ki pojasnjujejo različne vidike mediacije (potek mediacije, stroški, naslovi,…).

Kotiček za strokovnjake

V tem delu spletne strani so navedeni podatki o merilih za akreditacijo in pogojih usposabljanja mediatorjev.

Zvezna komisija za mediacijo je zakonsko uredila usposabljanje mediatorjev, usposabljanje pa zagotavlja zasebni sektor.

Program vsebuje skupno 60 ur, ki se delijo na najmanj 25 ur teoretičnega usposabljanja in najmanj 25 ur praktičnega usposabljanja.

 • Skupno jedro zajema splošna načela mediacije (etika/filozofija), obravnava različne načine alternativnega reševanja sporov, veljavno pravo, sociološke in psihološke vidike ter proces mediacije.
 • Praktične vaje zajemajo vsebine iz programa in s pomočjo igre vlog razvijajo pogajalske in komunikacijske spretnosti.

Poleg skupnega jedra obstajajo tudi posebni programi za posamezne vrste mediacije (najmanj 30 ur, ki se prosto razdelijo na teoretično in praktično usposabljanje).

Obstajajo posebni programi za družinsko, civilno in gospodarsko ter socialno mediacijo.

Merila za akreditacijo

 • merila za akreditacijo mediatorjev,
 • smernice za uvedbo vloge za pridobitev akreditacije za mediatorja v skladu z zakonom z dne 21. februarja 2005,
 • seznam prilog k vlogi za priznanje mediatorja (Word)

Merila za usposabljanje / redno usposabljanje

Osnovno usposabljanje

 • Odločba z dne 1. februarja 2007 o pogojih in postopkih izdaje akreditacije centrom za usposabljanje in usposabljanju akreditiranih mediatorjev (PDF)
 • Institucije za usposabljanje mediatorjev z akreditacijo Zvezne komisije za mediacijo

Redno usposabljanje

 • Odločba z dne 18. decembra 2008, ki opredeljuje dogovorjene obveznosti akreditiranih mediatorjev na področju stalnega usposabljanja in merila odobritve programov na tem področju

Kodeks ravnanja

 • Kodeks ravnanja akreditiranega mediatorja (Word)

Upravljanje pritožb

 • Odločba o postopku odvzema akreditacije, določitvi sankcij, ki izhajajo iz kodeksa ravnanja, in o postopku uporabe teh sankcij

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija ni brezplačna. Plačilo mediatorju je odvisno od dogovora med zasebnim mediatorjem in strankami. Zakon ga ne ureja. Praviloma vsaka stranka plača polovico.

Stranka lahko dobi tudi pomoč pri plačilu stroškov mediatorju, če ima majhne dohodke in če je mediator akreditiran.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

V skladu z evropsko Direktivo 2008/52/ES mora biti mogoče vložiti zahtevo za prisilno izvršbo z mediacijo doseženega pisnega dogovora. Države članice sporočijo, katera sodišča in drugi državni organi so pristojni za sprejem takih zahtev. Belgija teh informacij še ni sporočila.

V skladu s členoma 1733 in 1736 Sodnega zakonika pa lahko dogovor, dosežen z mediacijo, potrdi sodnik, s čimer je tak dogovor verodostojen in izvršljiv. Kar zadeva obliko, je dogovor s tem pretvorjen v sodbo.

Obstaja alternativa za potrditev. Dogovor, dosežen z mediacijo, je mogoče prenesti v notarski zapis pri notarju. Na ta način dogovor postane verodostojen in izvršljiv, ne da bi se bilo treba obrniti na sodnika. Ta možnost je mogoča le, če se strinjajo vse stranke.

Sorodne povezave

Zvezna javna služba za pravosodje

Zvezna komisija za mediacijo

Zadnja posodobitev: 06/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.