Mediacija v državah EU

Bolgarija

Zakaj ne bi sporov namesto pred sodiščem rešili z mediacijo? To je način alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga strankam v sporu, da dosežejo dogovor. Vlada in delavci v pravni stroki v Bolgariji se zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Na koga se obrniti?

Ministrstvo za pravosodje Bolgarije je vzpostavilo register mediatorjev, ki je del osrednjega registra neprofitnih družb, ki nudijo uporabne javne storitve.

Prek spletišča ministrstva za pravosodje je mogoče dostopati do:

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna na številnih pravnih področjih. Vendar ta področja niso urejena ali omejena z zakonodajo. Večina mediatorjev, vpisanih v register, se je doslej specializirala za gospodarsko in poslovno mediacijo.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Mediacija je popolnoma prostovoljna. Čeprav je alternativni način reševanja sporov brez sodnega postopka, ni predpogoj za začetek sodnega postopka.

Za mediatorje ne obstaja poseben kodeks ravnanja. Vendar so določbe o etičnih standardih vključene v zakon o mediaciji in uredbo št. 2 z dne 15. marca 2007, v katerih so opredeljeni pogoji in postopek potrjevanja za organizacije, ki usposabljajo mediatorje.

Informacije in izobraževanje

Programe usposabljanja mediatorjev nudijo organizacije iz zasebnega sektorja.

Teme na seminarjih za usposabljanje vključujejo sodni postopek in etična pravila za izvajanje mediacije ter postopek, opredeljen v zakonu o mediaciji in uredbi št. 2 z dne 15. marca 2007.

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija ni brezplačna; višina honorarja je določena s sporazumom med mediatorjem in strankami v sporu.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

V skladu z Direktivo 2008/52/ES (spodbujanje in omogočanje mediacije kot alternativne oblike reševanja čezmejnih sporov v EU) mora obstajati možnost, da stranke zahtevajo izvršitev vsebine pisnega dogovora, ki je bil dosežen v okviru mediacije.

Določbe Direktive 2008/52/ES o izvršljivosti dogovorov, ki so bili doseženi v okviru mediacije, so bile prenesene z zakonom o mediaciji.

Države članice bodo to sporočile sodiščem in drugim organom, ki so pristojni za sprejemanje takih zahtev.

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.