Mediacija v državah EU

Češka

Zakaj ne bi namesto pred sodiščem svojega spora rešili s pomočjo mediacije? Gre za obliko alternativnega reševanja sporov, pri kateri mediator strankam v sporu pomaga doseči dogovor. Prednost uporabe mediacije je prihranek časa (v primerjavi z dolgotrajnim sodnim postopkom) in pogosto pomeni tudi finančni prihranek (v primerjavi s stroški sodnega postopka).

Vsebino zagotavlja
Češka

Na koga se obrniti?

Češka Služba za pogojni odpust in mediacijo (Probační a mediační služba ČR) je centraliziran organ, pristojen za mediacijo kot sredstvo za obravnavanje posledic kaznivega dejanja med storilcem kaznivega dejanja in žrtvijo v kazenskem postopku. Za to službo je pristojno Ministrstvo za pravosodje Češke republike.

Za mediacijo v civilnopravnih zadevah se lahko obrnete na mediatorja, ki ponuja to storitev. Kontaktne podatke mediatorjev in poravnalcev, ki delajo v Češki republiki, lahko najdete na različnih spletnih straneh, tako da kot izraz za iskanje vnesete „mediacija“.

Seznam mediatorjev in poravnalcev je na primer na voljo na spletnih straneh češkega združenja mediatorjev, češke odvetniške zbornice ter Zveze za arbitražo in mediacijo Češke republike. Kontaktni podatki Službe Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje, ki deluje v pristojnosti ustreznih okrožnih sodišč, so na voljo na spletni strani te službe.

Seznam mediatorjev, registriranih na podlagi Zakona št. 202/2012 o mediaciji, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje Češke republike, je na voljo tukaj.

Na področju mediacije delujejo številne druge nevladne organizacije in subjekti.

Na katerih področjih je mediacija dopustna ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna na vseh pravnih področjih, razen če je z zakonom izključena. To vključuje družinsko, gospodarsko in kazensko pravo. V skladu z Zakonikom o civilnem postopku lahko predsedujoči sodnik, če je to praktično in primerno, strankam v postopku odredi, naj organizirajo prvi triurni sestanek z mediatorjem. V takih primerih se lahko postopek prekine za največ tri mesece.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Da, mediacijo ureja Zakon št. 202/2012 o mediaciji, na področju kazenskega postopka pa Zakon št. 257/2000 o Službi Češke republike za pogojni odpust in mediacijo.

Informacije in usposabljanje

Registrirani mediator, ki deluje v skladu z Zakonom št. 202/2012 o mediaciji, mora uspešno opraviti strokovni izpit pred komisijo, ki jo imenuje Ministrstvo za pravosodje. Mediator, ki deluje v okviru pristojnosti Službe Češke republike za pogojni odpust in mediacijo v skladu z Zakonom št. 257/2000 o Službi Češke republike za pogojni odpust in mediacijo, mora uspešno opraviti strokovni izpit.

Usposabljanje mediatorjev, ki delujejo v okviru sistema kazenskega pravosodja, zagotavlja služba za pogojni odpust in mediacijo, usposabljanje za mediacijo na ostalih področjih pa ponuja vrsta organov in izobraževalnih ustanov.

Kakšna so stroški mediacije?

Mediacija, ki jo opravlja Služba za pogojni odpust in mediacijo, je brezplačna ali pa stroške krije država.

Če sodišče prekine postopek v civilni zadevi in strankam odredi, naj se najprej sestanejo z mediatorjem, se prve tri ure mediacijskega sestanka plačajo po tarifi, določeni v izvedbeni zakonodaji (400 CZK za vsako začeto uro), pri čemer si strošek delita obe stranki enakovredno (če so stranke oproščene plačila sodnih taks, jih plača država). Če mediacija traja več kot tri ure, si nadaljnje stroške enakovredno delita obe stranki, in sicer do zneska, dogovorjenega med mediatorjem in strankami v mediaciji (tj. v postopku).

Ali je dogovor, dosežen v mediaciji, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES osebam, vpletenim v spor, omogoča, da zahtevajo zahtevajo razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Dogovor med strankami v mediaciji v civilni zadevi se lahko predloži sodišču v potrditev v okviru nadaljnjih postopkov. Državni tožilec in sodišče lahko pri odločanju v določeni zadevi upoštevata rezultate mediacije, ki jo v okviru kazenskega postopka ponudi Služba za pogojni odpust in mediacijo.

Zadnja posodobitev: 14/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.