Mediacija v državah EU

Danska

Na Danskem se lahko uporabljajo storitve mediacije na zasebni osnovi. Mediacija na zasebni osnovi ni zakonsko urejena in stroške zanjo krijejo stranke. Poleg tega v skladu z zakonom obstaja možnost mediacije v civilnih zadevah pred okrožnim sodiščem, Višjim sodiščem ali pred pomorskim in gospodarskim sodiščem ter možnost reševanja sporov v kazenskih zadevah (glej spodaj).

Vsebino zagotavlja
Danska

Mediacija v civilnih zadevah

V poglavju 27 Zakona o organizaciji pravosodja so določena pravila o sodni mediaciji v civilnih zadevah, ki so v postopku pred okrožnim sodiščem, Višjim sodiščem ali pred pomorskim in gospodarskim sodiščem.

Sodišče lahko na zahtevo strank imenuje sodnega mediatorja, ki strankama pomaga, da sporazumno rešita spor (sodna mediacija).

Namen tega postopka je, da imajo stranke v postopkih pred sodiščem možnost, da skušajo rešiti spor drugače kot z običajnim postopkom poravnave na sodišču po veljavnih pravilih ali s sodbo sodišča. Sodna mediacija je lahko priložnost za dogovor o rešitvi spora; ta način naj bi bil ugodnejši za obe stranki, saj jima dogovor, dosežen z mediacijo, omogoča večji vpliv na potek dogodkov in upoštevanje njunih glavnih interesov, potreb in prihodnosti.

Mediator je lahko sodnik ali uradnik zadevnega sodišča, ki je imenovan za mediatorja, ali odvetnik, ki ga je sodna uprava potrdila za mediatorja v zadevnem okrožju Višjega sodišča.

Mediator določi potek mediacije ob posvetu s strankama. Če se stranki tako dogovorita, ima lahko mediator sestanke s strankama ločeno.

Vsaka stranka krije svoje stroške mediacije, razen če se stranki dogovorita drugače.

Če se z mediacijo doseže dogovor o poravnavi spora, se lahko sestavi uradni zapisnik, nato pa se lahko zadeva zaključi.

V skladu s členom 478(1)(2) Zakona o organizaciji pravosodja se poravnava, sklenjena pred sodiščem ali drugim organom, lahko izvrši, če zakon dovoljuje izvrševanje sodnih odločb.

V skladu s členom 478(1)(4) Zakona o organizaciji pravosodja se lahko izvrši tudi pisna izvensodna poravnava neplačanih dolgov, če je v dogovoru o poravnavi izrecno določeno, da je ta lahko podlaga za izvršitev.

Zakon o organizaciji pravosodja je na voljo na spletni strani Pravne informacije.

Mediacija v kazenskih zadevah

Zakon št. 467 z dne 12. junija 2009 o svetih za reševanje sporov v kazenskih zadevah, ki je začel veljati 1. januarja 2010, uvaja stalen državni sistem za reševanje sporov v kazenskih zadevah.

Policijski komisar vsakega policijskega okrožja imenuje svet za reševanje sporov, v okviru katerega se lahko sestanejo žrtev, storilec kaznivega dejanja in nepristranski mediator.

Mediacija v okviru sveta za reševanje sporov je možna le, če stranke privolijo v tako sodelovanje. Otroci in mladostniki do 18 let pa lahko sodelujejo samo ob privolitvi njihovega zakonitega skrbnika. Mediacija v okviru sveta za reševanje sporov je možna le, če je storilec kaznivega dejanja priznal kaznivo dejanje.

Mediator po posvetovanju s strankama določi ravnanje sveta za reševanje sporov. Mediator med reševanjem spora strankama pomaga, da se pogovorita o kaznivem dejanju, lahko pa jima pomaga tudi pri oblikovanju morebitnega dogovora.

Mediacija v okviru sveta za reševanje sporov ni nadomestilo za kazen ali kakršne koli pravne posledice kaznivega dejanja.

Zakon o svetu za reševanje sporov v kazenskih zadevah je na voljo na spletni strani Pravne informacije.

Na koga se obrniti?

V civilnih zadevah se lahko obrnete na sodišče, ki obravnava zadevo. Naslov, telefonska številka in druge informacije zadevnega sodišča so na voljo na spletni strani Domstolsstyrelsen (Sodna uprava).

V kazenskih zadevah se lahko obrnete na policijsko okrožje, ki obravnava zadevo. Naslov, telefonska številka in druge informacije zadevnega policijskega okrožja so na voljo na spletni strani danske policije.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Glej zgoraj.

Ali obstajajo posebna pravila, ki jih je treba upoštevati?

Glej zgoraj.

Informacije in usposabljanje

Glej zgoraj.

Stroški mediacije

Glej zgoraj.

Ali je dogovor, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Glej zgoraj.

Zadnja posodobitev: 04/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.