Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Anglija in Wales

Zakaj ne bi poskušali rešiti spora z mediacijo namesto pred sodiščem? Mediacija je postopek alternativnega reševanja sporov, v katerem nepristranski mediator pomaga strankama v sporu, da se sporazumeta. Delavci v državni upravi in pravosodju na območju Anglije in Walesa se zavedajo prednosti mediacije ter si prizadevajo, da v ustreznih primerih obveščajo javnost o mediaciji in spodbujajo uporabo mediacije kot sredstva za alternativno reševanje sporov namesto uporabe sodnih postopkov. Lahko ste upravičeni, da za reševanje vaše zadeve prejmete pravno pomoč (če izpolnjujete običajna izbirna merila).

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Na koga se obrniti?

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za politiko mediacije v civilnih in družinskih zadevah, vključno z njeno promocijo, ki je vezana izključno na Anglijo in Wales.

Mediacija v civilnih zadevah

Da bi zagotovila kakovost mediacije v civilnih sporih, na katero napoti sodišče (razen v družinskih sporih v jurisdikciji Anglije in Walesa), sta ministrstvo za pravosodje in sodna služba njenega veličanstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) uvedla dve možnosti procesa mediacije v civilnih zadevah (glede na vrednost zahtevka), na podlagi katerih lahko stranki rešita svoj spor. Storitev mediacije v sporih majhne vrednosti je interna storitev sodne službe njenega veličanstva, namenjena reševanju sporov majhne vrednosti (običajno so to spori, v katerih je vrednost zahtevka nižja od 10 000 GBP). V sporih večje vrednosti (sporih, v katerih je vrednost zahtevka višja od 10 000 GBP) je ministrstvo za pravosodje skupaj s svetom za mediacijo v civilnih zadevah (Civil Mediation Council) uvedlo akreditacijsko shemo, na podlagi katere lahko ponudniki mediacije zaprosijo, da se jih vpiše v spletni imenik za mediacijo v civilnih zadevah in da sodišča v ustreznih zadevah napotijo stranke k njim. Svet za mediacijo v civilnih zadevah je organizacija, ki predstavlja ponudnike mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah.

Družinska mediacija

Področje mediacije v družinskih sporih urejajo organizacije, v katere so včlanjeni mediatorji, in akreditacijski organi, ki izdajajo akreditacije mediatorjem. Ti organi so se združili v svet za družinsko mediacijo (Family Mediation Council), da bi uskladili standarde na področju družinske mediacije. Funkcija sveta za družinsko mediacijo je tudi zastopanje ustanovnih organizacij članic in delavcev v stroki družinske mediacije na splošno v postopkih v zvezi s poklicem pred organi državne uprave.

Svet za družinsko mediacijo je nevladna organizacija, ki ima osrednjo vlogo med svojimi organizacijami članicami, ki so vse nevladne organizacije oziroma združenja in ustanovni člani sveta za družinsko mediacijo. Njegovi najvidnejši člani so:

  • skupina za alternativno reševanje sporov (ADR Group),
  • združenje družinskih mediatorjev (Family Mediators Association),
  • nacionalna družinska mediacija (National Family Mediation),
  • kolegij družinskih mediatorjev (College of Family Mediators),
  • organizacija Resolution,
  • pravniška zbornica (Law Society).

Vlada trenutno ne namerava ustanoviti regulativnega organa na področju mediacije v civilnih ali družinskih zadevah.

Akreditiranega mediatorja v civilnih zadevah lahko najdete v spletnem imeniku za mediacijo v civilnih zadevah, ki je na voljo na spletnem mestu justice. V spletnem imeniku lahko poiščete ponudnika mediacije v vaši bližini; stroški mediacije so fiksni, odvisni pa so od vrednosti spora. Strankam, ki so do mediacije upravičene, pa si stroškov zanjo ne morejo privoščiti, je na voljo brezplačna storitev mediacije, ki jo zagotavlja nevladna organizacija LawWorks. Z nevladno organizacijo LawWorks lahko stopite v stik prek telefona 01483 216815 ali prek spletišča LawWorks.

Iskalnik po storitvah družinske mediacije je na voljo na spletišču GovUK (prej znanim pod imenom DirectGov): Family Mediation Service Finder. Opozarjamo vas, da spletna stran za pomoč pri družinski mediaciji (Family Mediation Helpline) ne deluje več.

Več informacij o pravni pomoči (vključno s tem, ali ste do nje upravičeni) je na voljo na novi spletni strani Legal Aid Information Service na spletišču Gov.UK check-legal-aid.https://www.gov.uk/check-legal-aid

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacijo je mogoče uporabiti za reševanje raznolikih vsakodnevnih sporov v civilnih in gospodarskih zadevah – tudi vprašanj na področju stanovanjskega gospodarstva, poslovnih sporov, sporov na delovnem mestu, sporov majhne vrednosti, dolžniških sporov, mejnih sporov, sporov iz delovnih razmerij, pogodbenih sporov, zahtevkov zaradi osebnih poškodb in malomarnosti ter kršitev javnega reda (kot sta motenje javnega reda in miru ter nasilje).

Mediacijo je mogoče uporabiti tudi v zvezi z družinskimi spori, vključno z različnimi oblikami razveze zakonske zveze, prenehanjem civilnega partnerstva ter uporabo Zakona o otrocih (Children Act), tudi glede stikov z otroki in prebivališča otrok. Mediacija ni omejena na bivše partnerje ali zakonce. Na primer: stari starši lahko uporabijo družinsko mediacijo kot pomoč pri sklepanju dogovorov o svojih nadaljnjih stikih z vnuki.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Postopek mediacije v civilnih zadevah

Civilne mediacije zakonodaja ne ureja niti ni nujna v sodnih postopkih. Vendar morajo stranke v civilnih zadevah, preden začnejo postopek pred sodiščem, o mediaciji resno razmisliti.

Pravila civilnega postopka urejajo prakso in postopek, ki ju morajo upoštevati civilni oddelki pritožbenega sodišča, višjega sodišča in grofijskih sodišč. Pravila civilnega postopka vsebujejo procesna pravila, katerih bistveni cilj je pomagati sodiščem, da zadeve obravnavajo pravično. Del tega bistvenega cilja je zahteva, da sodišča aktivno upravljajo zadeve, kar vključuje spodbujanje strank v postopku, naj uporabijo postopek alternativnega reševanja sporov, če sodišče meni, da je to primerno, in omogoča uporabo takšnega postopka.

Mediacija je sicer popolnoma prostovoljna, vendar pravila civilnega postopka določajo merila, ki jih je treba upoštevati pri odločanju o višini stroškov. Sodišče mora upoštevati morebitna prizadevanja strank pred in med postopkom, da bi se spor razrešil. Tako lahko sodnik odloči, da stranki, ki v postopku ni uspela, ne bo treba plačati stroškov stranke, ki je v postopku uspela, če je slednja predhodno zavrnila razumno ponudbo mediacije.

Postopek družinske mediacije

Trenutno je družinska mediacija popolnoma prostovoljen postopek. Od aprila 2011 morajo vsi vložniki (ne le tisti, ki prejmejo javna sredstva) preučiti možnost uporabe mediacije tako, da se udeležijo informativnega srečanja o mediaciji in njenem vrednotenju (Mediation Information and Assessment Meeting), preden lahko vložijo vlogo pri sodišču v skladu s protokolom predsednika sodišča o opravilih pred vložitvijo vloge (President’s Pre Application Protocol). Informativnega srečanje se morajo udeležiti tudi predvideni toženci, če so k temu pozvani. Če vložnik vloži vlogo pri sodišču, ji mora priložiti obrazec FM1, s katerim izkaže, da je oproščen udeležbe na informativnem srečanju o mediaciji in njenem vrednotenju, da se je srečanja udeležil in se mediacija ni štela za primeren način reševanja spora ali da je sodeloval v postopku mediacije in je bil ta bodisi neuspešen bodisi v njem ni bilo možno rešiti vseh spornih vprašanj.

Vlada se je odzvala na priporočilo pregleda na področju družinskega sodstva (Family Justice Review) tako, da je v zvezi s tem v predlog Zakona o otrocih in družinah (Children and Families Bill) februarja 2013 vnesla določbo o obvezni udeležbi na informativnem srečanju o mediaciji in njenem vrednotenju (in predvidela maloštevilne izjeme, npr. če obstajajo dokazi o nasilju v družini).

V predlogu zakona je določena tudi obveznost priložitve izpolnjenega obrazca FM1 vlogi, kot je navedeno zgoraj. Predlog zakona naj bi bil sprejet in njegove določbe uveljavljene spomladi 2014.

Tako kot pravila civilnega postopka tudi pravila postopka v družinskih zadevah (Family Procedure Rules – izčrpen niz pravil v zvezi s sodnim postopkom) spodbujajo uporabo metod alternativnega reševanja sporov.

Ohranjanje poklicnih standardov

Anglija in Wales nimata posebnega nacionalnega kodeksa ravnanja mediatorjev. Vendar morajo ponudniki mediacije v civilnih zadevah (če želijo, da jih svet za mediacijo v civilnih zadevah akreditira) ravnati v skladu s kodeksom ravnanja – kot model se uporablja kodeks ravnanja mediatorjev v EU . Poklic urejajo stanovske organizacije same in državna uprava nima nobene vloge pri spodbujanju upoštevanja kakršnega koli prostovoljnega kodeksa.

Vse ustanovne organizacije članice sveta za družinsko mediacijo morajo zagotavljati, da njihovi člani (delavci v stroki družinske mediacije) ravnajo v skladu s kodeksom ravnanja sveta za družinsko mediacijo.

Obveščanje in usposabljanje

Informacije o mediaciji v civilnih zadevah, storitvah in njihovih cenah so na voljo na vladnem spletišču, točneje na spletni strani ministrstva za pravosodje: mediacija v civilnih zadevah.

V spletnem imeniku za mediacijo v civilnih zadevah je na voljo iskalnik, s pomočjo katerega lahko stranki najdeta ponudnika mediacije v kraju, ki ustreza obema. Več informacij o mediaciji in storitvah mediacije je na voljo na spletišču sveta za mediacijo v civilnih zadevah in spletiščih organizacij ponudnic mediacije, ki so akreditirane pri svetu za mediacijo v civilnih zadevah.

Iskalnik po storitvah družinske mediacije ponuja orodje za iskanje mediatorja v bližini uporabnika. Več informacij o storitvah mediacije je na voljo na spletiščih organizacij članic sveta za družinsko mediacijo.

V Angliji in Walesu ni nacionalnega organa za usposabljanje mediatorjev v civilnih zadevah. Usposablja jih le zasebni sektor, ki ima svojo lastno ureditev na tem področju. Poklic urejajo stanovske organizacije same in organizirajo usposabljanje svojih članov.

Družinski mediatorji prihajajo iz različnih poklicev, tudi iz pravnih, terapevtskih in socialnih služb. Zakonodaja zanje ne določa obvezne specializacije. Vendar različne stanovske/akreditacijske organizacije vzdržujejo svoje lastne standarde usposabljanja in poklicne standarde, ki določajo obvezno raven usposobljenosti. Od mediatorjev, ki so pogodbeno zavezani k zagotavljanju mediacije in so za to financirani iz javnih sredstev, se pričakuje, da dosegajo še posebej visok standard akreditiranosti in usposobljenosti za izvajanje informativnih srečanj o mediaciji in njenem vrednotenju ter mediacije same.

Kakšni so stroški mediacije?

Stroški mediacije so odvisni od ponudnika in običajno niso urejeni z zakonodajo. V civilnih zadevah so stroški mediacije povezani z vrednostjo spornega zahtevka in časom, ki je potreben za postopek mediacije. Cene storitev mediacije, ki se zagotavljajo preko spletnega imenika za mediacijo v civilnih zadevah, so na voljo na spletni strani justice. Dobrodelna organizacija LawWorks omogoča brezplačno mediacijo tistim posameznikom, ki si je ne morejo privoščiti. Z nevladno organizacijo LawWorks lahko stopite v stik prek telefona 01483 216815 ali prek spletišča LawWorks o mediaciji.

Ali je dogovor, dosežen v mediaciji, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES je bila prenesena v nacionalno zakonodajo Združenega kraljestva z uredbami o čezmejni mediaciji (The Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 (SI 2011 št. 1133)) in strankama v čezmejnem sporu omogoča, da v primeru, ko ima ena od njiju stalno prebivališče v državi članici v času spora, zahtevata razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Države članice obvestijo Komisijo, katera sodišča ali drugi organi so pristojni za sprejemanje vlog za razglasitev izvršljivosti.

Podatki o pristojnih sodiščih v Angliji in Walesu so na volji na spletišču sodne službe njenega veličanstva.

Stranki v civilnem sporu pred sodiščem, ki sta v mediaciji dosegli dogovor, lahko sodišče zaprosita, naj njun dogovor potrdi sodnik. Dogovor, ki ga potrdi sodnik, postane pravno zavezujoč izvršilni naslov (consent order), če sodišče meni, da je doseženi dogovor pravičen.

Stranke v družinskih sporih, ki so sklenile dogovor preko svojih pravnih svetovalcev ali v postopku mediacije, lahko pri sodišču vložijo vlogo za potrditev njihovega dogovora kot izvršilnega naslova (consent order), če sodišče meni, da je zadevni dogovor pravičen. Bolj verjetno je, da bo sodišče kot izvršilni naslov potrdilo finančni dogovor kot pa dogovor v zvezi z otroki.

Sorodne povezave

Svet za mediacijo v civilnih zadevah, svet za družinsko mediacijo, spletni imenik za mediacijo v civilnih zadevah, iskalnik po storitvah družinske mediacije, kodeks ravnanja mediatorjev v EU kodeks ravnanja sveta za družinsko mediacijo, mediacija LawWorks

Zadnja posodobitev: 07/10/2014

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.