To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: madžarščina.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Madžarska

Zakaj ne bi namesto pred sodiščem svojega spora rešili s pomočjo mediacije? Mediacija je postopek alternativnega reševanja sporov (alternatív vitarendezés) (ARS) (ADR), v katerem mediator(közvetítő) pomaga strankama v sporu, da se sporazumeta. Na Madžarskem se vlada in pravosodni delavci zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Na koga se obrniti?

V skladu z Zakonom LV o mediaciji iz leta 2002 (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény) je ministrstvo za javno upravo in pravosodje odgovorno za registracijo mediatorjev in pravnih oseb, ki zaposlujejo mediatorje.

Register mediatorjev in pravnih oseb, ki zaposlujejo mediatorje, je na voljo na spletni strani ministrstva za javno upravo in pravosodje.

Na njej lahko uporabniki najdejo splošne informacije ter iščejo po registru mediatorjev po imenu, izvedenskem področju, znanju jezikov in okrožju sedeža. Pravne osebe se iščejo po imenu, okrožju in skrajšanem imenu.

Na isti spletni strani so na voljo tudi obrazci za registracijo za mediatorje in pravne osebe, ki zaposlujejo mediatorje.

Nevladne organizacije, ki delujejo na področju mediacije, vključujejo:

  • nacionalno združenje za mediacijo ( Országos Mediációs Egyesület) ter
  • oddelek za mediacijo in pravno usklajevanje gospodarske zbornice v Budimpešti (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Zakon LV o mediaciji iz leta 2002 zajema civilne spore, izključuje pa mediacijo v postopkih zaradi obrekovanja, upravnih postopkih, postopkih v zvezi s skrbništvom, postopkih v zvezi s prenehanjem starševske odgovornosti, postopkih izvršbe, postopkih za ugotavljanje očetovstva ali sorodstvenega razmerja in ustavnih pritožbah.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Uporaba mediacije je prostovoljna, ima pa nekatere prednosti glede na zakon o dolžnostih (az illetékekről szóló törvény) in zakonik o civilnem postopku (polgári perrendtartás).

Če stranki sodelujeta v mediaciji po prvem zaslišanju in dosežen sporazum potrdi predsednik senata, se plača le polovica sodnih taks. Celo znesek, ki se plača mediatorju z DDV-jem (HÉA) (toda ne več kot 50 000 HUF), se lahko odšteje od tega že znižanega zneska. Edina omejitev je, da končni znesek sodne takse ne sme biti nižji od 30 % začetnega zneska. Znižanja ni, če v določeni zadevi mediacija po zakonu ni dovoljena.

Če stranki sodelujeta v mediaciji pred začetkom civilnega postopka, se znesek sodne takse, ki jo je treba plačati, zmanjša za mediatorjev honorar z DDV, toda za največ 50 000 HUF, pri čemer plačana sodna taksa ne sme biti manjša od 50 % prvotnega zneska. Zmanjšanje se ne uporabi, če v konkretni zadevi mediacija z zakonom ni dovoljena ali če se stranki obrneta na sodišče kljub sporazumu, doseženemu z mediacijo (razen z namenom izvršitve sporazuma, če te ni mogoče doseči prostovoljno).

Nacionalnega kodeksa ravnanja mediatorjev ni, toda večina mediacijskih združenj upošteva evropski kodeks ravnanja mediatorjev (közvetítők európai magatartási kódexet).

Obstaja posebni kodeks ravnanja v delovnih sporih, ki ga je pripravila služba za spravo in mediacijo v delovnih sporih (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Nekatera sodišča strankam omogočajo brezplačno mediacijo za tekoče postopke. Podrobna pravila in seznam sodišč so na voljo na glavni spletni strani madžarskih sodišč (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites).

Informacije in usposabljanje

Posebne spletne strani z informacijami v angleščini o mediaciji ali organih za nacionalno usposabljanje mediatorjev ni.

Spletna stran o mediaciji je na voljo samo v madžarščini.

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija je plačljiva. Plačilo se določi z dogovorom med mediatorjem in zadevnima strankama.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

V skladu z Direktivo 2008/52/ES lahko stranki zahtevata razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega sporazuma, doseženega z mediacijo. Države članice Komisiji sporočijo imena sodišč ali drugih organov, ki so pristojni za obravnavo takih zahtev.

Stranki lahko dosežeta, da se vsebina sporazuma, doseženega z mediacijo, razglasi za izvršljivo. Od sodišča ali notarja lahko zahtevata, naj sporazum vključi v rešitev, ki jo potrdi sodišče, ali overjeno listino, ki se lahko nato izvrši.

Sorodne povezave

Spletna stran registra madžarskih mediatorjev

Zadnja posodobitev: 06/04/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.