Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Na koga se obrniti?

Ni osrednjega državnega organa, ki bi bil pristojen za zagotavljanje mediacijskih storitev.

Na katerih področjih je uporaba mediacije dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija se najpogosteje uporablja v povezavi s telesnimi poškodbami, družinskimi in gospodarskimi zadevami ter v zadevah s pravnimi sredstvi zoper nezakonito diskriminacijo, kakor je določena z zakonodajo o enakopravnosti.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Telesne poškodbe

Na splošno je izbira mediacije prostovoljna. Zakon o civilni odgovornosti in sodiščih iz leta 2004 (člena 15 in 16) omogoča mediacijo. Člen 15 opredeljuje mediacijsko konferenco. Sodišče lahko napoti stranki v pravdi zaradi telesne poškodbe, da na srečanju razpravljata o možnostih poravnave ter jo poskusita skleniti. Če stranka ne upošteva takšnega napotka, lahko sodišče tej stranki naloži plačilo posledično nastalih stroškov.

Mediator je lahko v taki zadevi v določenih okoliščinah oseba, ki jo imenuje organ, „ki je za namene tega člena določen z odredbo ministra za pravosodje, enakopravnost in reformo zakonodaje“.

Več informacij je na voljo v Odloku iz leta 2005 (organi, določeni v delu 15), izdanem na podlagi Zakona o civilni odgovornosti in sodiščih iz leta 2004, in Odloku iz leta 2005 (št. 2), izdanem na podlagi Zakona o civilni odgovornosti in sodiščih iz leta 2004 (organi, določeni v delu 15).

Družinsko pravo

Na področju družinskega prava številni zakoni zahtevajo, da se pravna zastopnika strank, ki se ločujeta/razvezujeta, z vlagateljem predloga za razvezo ali drugo stranko (kot ustreza) pogovorita o možnosti udeležbe v mediaciji. Cilj je pomoč pri zagotovitvi sporazumne ločitve/razveze na podlagi, o kateri se dogovorita zakonca. Pravna zastopnika morata zadevnima strankama prav tako dati imena in naslove oseb, ki so usposobljene za nudenje mediacijskih storitev za odtujene zakonce – in sodišču predložiti dokaz, da sta izpolnila te zahteve. Če tega dokaza ni, lahko sodišče prekine postopke za tako dolgo, kot se mu zdi primerno, da se pravni zastopnik udeleži ustreznih razgovorov. 

Več informacij je na voljo na spletni strani agencije za podporo družini (Family Support Agency)in službe za družinsko mediacijo (Family Mediation Service).

Gospodarsko pravo

Pri obravnavanju zadev z gospodarskega seznama lahko sodnik (v skladu z aktom 63A Pravilnika vrhovnega sodišča [Gospodarski postopki] iz leta 2004) na podlagi vloge katere koli stranke ali na lastno pobudo odredi, da: „se postopek ali povezano vprašanje po potrebi preloži za največ osemindvajset dni, da stranke lahko preučijo ali bi se tak postopek ali vprašanje lahko reševalo z mediacijo, spravo ali arbitražo, in če se stranke odločijo za to, podaljša rok za stranke za izpolnjevanje katere koli določbe teh pravil ali katere koli odločbe Sodišča.“

Tribunal za enakopravnost (The Equality Tribunal)

Informacije o tribunalu za enakopravnost so na voljo na spletni strani za informiranje državljanov in na spletni strani tribunala za enakopravnost.

Informacije in usposabljanje

Na splošno usposabljanje mediatorjev ne sodi v pristojnost države. Sodi pa med naloge agencije za podporo družini, da zagotovi usposabljanje v zvezi z družinsko mediacijo. Prijava na usposabljanje je možna za prosilce, ki so opraviti 60 ur treninga iz splošne mediacije in so sodelovali v zahtevnem izbirnem postopku.

Obiščite spletno stran agencije za podporo družini za več informacij.

Kakšni so stroški mediacije?

Na splošno mediacija ni brezplačna; plačilo se določi z dogovorom mediatorja in strank.

Vendar lahko služba za družinsko mediacijo in tribunal za enakopravnost nudita brezplačne storitve.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Poravnava, dosežena z mediacijo, se lahko izvrši kot pogodba.

Zadnja posodobitev: 20/01/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.