Mediacija v državah EU

Italija

Spor je mogoče namesto pred sodiščem rešiti tudi z mediacijo. To je način alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga strankam v sporu, da dosežejo dogovor. Javni organi in delavci v pravni stroki menijo, da je mediacija zelo učinkovito orodje.

Vsebino zagotavlja
Italija

1. Na koga naj se obrnem?

Sistem mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, katere namen je reševanje sporov v zvezi s katero koli pravico, ki se ji stranke lahko odpovejo ali jo prenesejo (diritti disponibili), je bil v Italiji uveden z zakonodajnim odlokom št. 28/2010.

Storitve mediacije zagotavljajo mediacijski organi, ki so lahko javni ali zasebni in so vpisani v register mediacijskih organov (registro degli organismi di mediazione), ki ga vodi ministrstvo za pravosodje.

Vse informacij v zvezi z mediacijo so na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje.

Register akreditiranih mediacijskih organov je objavljen na spletišču ministrstva za pravosodje.

Register bi vam moral omogočati, da vzpostavite stik z mediacijskim organom po svoji izbiri in pridobite storitve mediatorjev, ki so člani tega organa. Dodatne informacije lahko dobite neposredno pri zadevnem organu.

2. Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacijski organi lahko pomagajo strankam, da dosežejo zunajsodno poravnavo v vseh civilnih ali gospodarskih sporih, ki se nanašajo na pravice, ki se jim stranke lahko odpovejo oziroma jih prenesejo. V Italiji je mediacija pogoj za uvedbo postopka v sporih, povezanih s solastništvom, stvarnimi pravicami, delitvijo, dedovanjem, družinskimi pogodbami, zakupom, posojilom za uporabo, najemom poslovnih prostorov, odškodninskimi zahtevki iz naslova zdravniške in zdravstvene odgovornosti, obrekovanjem v tisku ali z drugimi oglaševalskimi sredstvi ter zavarovalnimi, bančnimi in finančnimi pogodbami. V takih primerah mora stranki pomagati odvetnik. Mediacija je lahko tudi neobvezna, lahko se izvede na predlog sodišča ali na podlagi obveznosti, določene v pogodbi strank.

3. Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Pravila, ki urejajo mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah, so trenutno določena v zakonodajnem odloku št. 28/2010 (kakor je bil spremenjen z zakonskim odlokom št. 69 z dne 21. junija 2013, ki je bil preoblikovan v zakon št. 98 z dne 9. avgusta 2013, in nato z zakonskim odlokom št. 132 z dne 12. septembra 2014, ki je bil s spremembami preoblikovan z zakonom št. 162 z dne 10. novembra 2014 in zakonodajnim odlokom št. 130 z dne 6. avgusta 2015) in ministrskem odloku št. 180/2010.

4. Usposabljanje

Oseba, ki želi postati mediator, mora izpolnjevati pogoje iz člena 4(3)(b) ministrskega odloka št. 180/2010:

zlasti mora imeti izobrazbo ali diplomo, ki je vsaj enakovredna univerzitetni diplomi po treh letih študija, ali pa biti član poklicnega združenja ali organizacije in končati najmanj dveletni osvežitveni tečaj z izvajalcem usposabljanja, ki ga akreditira ministrstvo za pravosodje, ter v času tega dveletnega preusposabljanja kot asistirani pripravnik sodelovati pri najmanj dvajsetih primerih mediacije.

Izvajalci usposabljanja, ki izdajajo potrdila o končanem potrebnem usposabljanju za mediatorje, so javni ali zasebni organi, ki jih akreditira ministrstvo za pravosodje pod pogojem, da ti izpolnjujejo določene zahteve.

5. Kakšni so stroški mediacije?

Merila za določitev mediacijske tarife (indennità di mediazione), ki vključuje pristojbino za začetek postopka in pristojbino za samo mediacijo, so določena v členu 16 ministrskega odloka št. 180/2010.

Zneski so navedeni v tabeli A, ki je priložena odloku. Zneski se razlikujejo glede na vrednost predmeta spora.

6. Ali je mogoče doseči izvršljivost sporazuma o mediaciji?

Člen 12 zakonodajnega odloka št. 28/2010 določa, da če vsem strankam v mediaciji pomaga odvetnik, je sporazum, ki so ga podpisali stranke in odvetniki, izvršilni naslov za prisilno razlastitev (espropriazione forzata), obveznost prenosa določenega premoženja (esecuzione per consegna e rilascio), izpolnitev pozitivne ali negativne obveznosti (esecuzione degli obblighi di fare e non fare) ter vpis sodne hipoteke (ipoteca giudiziale). Odvetniki potrdijo, da je sporazum v skladu z obveznimi pravili in javnim redom. V vseh drugih primerih sporazum, priložen zapisniku, na zahtevo stranke z odločbo potrdi predsednik sodišča, po tem ko je bilo ugotovljeno, da je sporazum formalno pravilen ter da so bili upoštevani obvezna pravila in zahteve javnega reda. V primeru čezmejnega spora v smislu člena 2 Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 mora zapisnik potrditi predsednik sodišča, na območju katerega se izvrši sporazum.

7. Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Ministrstvo za pravosodje na svojem spletišču trenutno redno objavlja seznam mediacijskih organov in mediatorjev, ki so vpisani pri vsakem mediacijskem organu.

Tu najdete povezavo iz oddelka 1, dostop do spletišča pa je neomejen in brezplačen.

Zadnja posodobitev: 17/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.