Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Italija

Zakaj ne bi poskušali rešiti spora z mediacijo, namesto da greste na sodišče? To je način alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga strankam v sporu, da dosežejo dogovor. Vlada in pravosodni delavci v Italiji menijo, da je mediacija zelo učinkovito orodje.

Vsebino zagotavlja
Italija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

1. Na koga naj se obrnem?

Sistem mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, katere namen je reševanje sporov v zvezi s katero koli pravico, ki se ji stranke lahko odpovejo ali jo prenesejo, je bila v Italiji uvedena z zakonodajnim dekretom (decreto legislativo) št. 28/2010.

Storitve mediacije zagotavljajo mediacijske organizacije, ki so lahko javne ali zasebne in so vpisane v register mediacijskih organizacij (registro degli organismi di mediazione), ki ga vodi ministrstvo za pravosodje.

Register akreditiranih mediacijskih organizacij je objavljen na spletni strani ministrstva za pravosodje (https://www.giustizia.it/giustizia).

Register vam omogoča vzpostavitev stika z mediacijsko organizacijo po vaši izbiri in vam pomaga pridobiti storitve mediatorjev, ki so člani te organizacije. Dodatne informacije lahko dobite neposredno od zadevne organizacije.

2. Na katerih področjih prava je mogoče uporabiti mediacijo oziroma se najpogosteje uporablja?

Mediacijske organizacije lahko pomagajo strankam, da dosežejo zunajsodno poravnavo v vsakem sporu, ki se nanaša na pravice, ki se jim stranke lahko prosto odpovejo oziroma jih prenesejo (diritti disponibili). Mediacija je prostovoljna, čeprav jo lahko predlaga sodnik ali se zahteva s pogodbo, sklenjeno med strankama.

3. Ali obstajajo posebna pravila?

Pravila, ki urejajo mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah, so trenutno določena z zakonodajnim dekretom št. 28/2010, ki je že bil omenjen, ter z ministrskim dekretom (decreto ministeriale) št. 180/2010.

4. Usposabljanje

Oseba, ki želi postati mediator, mora izpolnjevati pogoje iz člena 4(3)(b) ministrskega dekreta št 18/2010: zlasti mora imeti izobrazbo ali diplomo, ki je vsaj enakovredna univerzitetni diplomi po treh letih študija, ali pa biti član poklicnega združenja ali organizacije in končati najmanj dveletne osvežitvene tečaje z izvajalci usposabljanja, ki jih pooblasti ministrstvo za pravosodje, ter v času tega dveletnega preusposabljanja kot asistirani pripravnik sodelovati pri najmanj dvajsetih primerih mediacije.

Izvajalce usposabljanja mediatorjev, ki izdajajo potrdila o končanem potrebnem usposabljanju, so javni ali zasebni organi, ki jih akreditira ministrstvo za pravosodje pod pogojem, da ti izpolnjujejo navedene standarde.

5. Koliko stane mediacija?

Merila za določitev mediacijske tarife ((indennità di mediazione)), ki vključuje pristojbino za sprožitev postopka in pristojbino za samo mediacijo, so določena v ministrskem dekretu št. 180/2010.

Zneski so navedeni v tabeli A, ki je priložena dekretu. Zneski se razlikujejo glede na vrednost predmeta spora.

6. Ali je mogoče doseči izvršljivost sporazuma o mediaciji?

Člen 12 zakonskega dekreta št. 28/2010 določa, da zapis sporazuma, če ta ni v nasprotju z javnim redom ali pomembnimi pravnimi pravili, na predlog obeh strank potrdi predsednik nižjega sodišča (tribunale), na čigar območju ima mediacijska organizacija sedež. V primeru čezmejnega spora v smislu člena 2 Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta mora zapis sporazuma potrditi predsednik nižjega sodišča, na čigar območju se izvrši sporazum.

Odobreni zapis sporazuma je izvršilni naslov za izvršbo na premoženje (espropriazione forzata), posebno izvršbo (esecuzione in forma specifica) ali vpis sodne hipoteke (ipoteca giudiziale).

7. Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Trenutno ni javnega registra mediatorjev, vendar ministrstvo za pravosodje redno objavlja seznam mediacijskih organizacij, katerim pripadajo posamezni mediatorji. Državljani lahko ugotovijo, kateri mediatorji so člani mediacijske organizacije, tako da vprašajo za posebne informacije urad na ministrstvu, ki nadzoruje dejavnosti mediacijskih organizacij. Ta urad je mogoče kontaktirati prek spletne strani ministrstva.

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.