Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Latvija

Zakaj ne bi namesto pred sodiščem svojega spora rešili s pomočjo mediacije? Mediacija je postopek alternativnega reševanja sporov (ARS), v katerem mediator pomaga strankama v sporu, da se sporazumeta. V Latviji se kabinet ministrov in pravosodni delavci zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Latvija

Na koga se obrniti?

Uporaba mediacije za reševanje civilnih sporov je v Latviji trenutno v začetni fazi. Za regulacijo poklica mediatorja ni pristojen noben nacionalni organ.

Svet za mediacijo

Svet za mediacijo (Mediācijas padome) je združenje, ki je bilo ustanovljeno 25. julija 2011 in povezuje številna v Latviji registrirana združenja, ki so dejavna na področju mediacije. Cilji združenja so oblikovanje skupnih standardov za izobraževanje mediatorjev in uvedba potrjevanja programov izobraževanja, priprava in sprejetje kodeksa ravnanja za pooblaščene mediatorje ter tudi predstavljanje pooblaščenih mediatorjev in njihovih stališč nacionalnim in lokalnim ter drugim organom in uradnikom, poleg tega pa tudi podajanje mnenj o zakonodajnih zadevah in pravni praksi v zvezi z mediacijo.

Svet za mediacijo so ustanovila naslednja združenja:

 • Mediacija in ARS (Mediācija un ADR),
 • Celostna mediacija v Latviji (Integrētā mediācija Latvijā),
 • Vključevanje v družbo (Center za pomoč žrtvam) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs)),
 • Združenje mediatorjev za gospodarske spore (Komercmediatoru asociācija).

Mediacija in ARS

Združenje Mediacija in ARS (Mediācija un ADR) je bilo ustanovljeno 7. aprila 2005. Njegovi cilji so:

 • spodbujanje postopnega uvajanja in uporabe metod alternativnega reševanja sporov (mediacija, spravni postopek, nepristransko ugotavljanje dejstev, strokovna poročila, arbitraža itd.) v Latviji,
 • sodelovanje v postopkih oblikovanja politike, npr. v delovnih skupinah, ki jih ustanovijo javni organi,
 • spodbujanje izboljšanja standardov strokovne usposobljenosti članov združenja ter zagotavljanje najvišjih možnih standardov mediacije in storitev ARS,
 • povezovanje strokovnjakov za ARS z namenom doseganja skupnih ciljev,
 • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami ter drugimi fizičnimi in pravnimi osebami.

Organizacija svetuje strankam v sporu in njihovim zastopnikom glede izbire strokovnjaka, izvaja pa tudi predavanja in seminarje o mediaciji in ARS. Nekaj članov te organizacije opravlja poklic mediatorja ter je specializiranih za civilne in kazenske zadeve. Člani so pridobili znanja s področja pogajanj in mediacije tako na usposabljanjih v Latviji kot tudi v tujini, in sicer z izkušenimi mediatorji in reševalci sporov iz Združenih držav, Združenega kraljestva, Nemčije in drugih držav.

Celostna mediacija v Latviji

Združenje Celostna mediacija v Latviji (Integrētā mediācija Latvijā — IMLV) je bilo ustanovljeno 10. avgusta 2007. Njegova vizija je družba, ki je uspešna pri reševanju sporov, kjer so interesi vseh strani predstavljeni enakovredno in je postopek reševanja spora human, nepristranski in temelji na sodelovanju. Združenje IMLV je bilo ustanovljeno v tesnem sodelovanju z nemškim združenjem Integrierte Mediation. Načrtujejo sodelovanje na področju izobraževanja, dodatnega usposabljanja, nadzora, uvedbe storitev mediacije in sprejetja dobre prakse.

Cilj združenja IMLV je spodbujati razvoj mediacije na regionalni, državni in mednarodni ravni z vključevanjem mediacije v postopek reševanja sporov institucij in organizacij ter v delo strokovnjakov in družbo na splošno.

Za dosego tega cilja si je združenje IMLV zastavilo naslednje naloge:

 • spodbujati in razvijati idejo celostne mediacije v Latviji kot sodobne visoko kakovostne oblike reševanja sporov,
 • spodbujati sodelovanje med strokovnjaki, organizacijami in institucijami,
 • opredeliti in zagovarjati načela ter prednosti celostne mediacije,
 • obveščati in poučevati javnost o načelih in možnostih celostne mediacije,
 • povečati ozvaščenost o uspehih celostne mediacije,
 • organizirati usposabljanje o mediaciji in možnostih za njeno uporabo na različnih področjih,
 • izvajati študije in raziskave.

Združenje IMLV združuje različne strokovnjake, tudi poklicne mediatorje, ki si prizadevajo za vključevanje mediacijskih veščin v svoje delovanje in povečanje ozaveščenosti javnosti o mediaciji kot ustrezni možnosti za reševanje sporov.

Vključevanje v družbo (Center za pomoč žrtvam)

Center za pomoč žrtvam združenja Vključevanje v družbo je začel delovati leta 2003. Njegov glavni cilj je podpora žrtvam kaznivih dejanj. Od leta 2004 njegovo osebje vključuje 20 mediatorjev, ki dobro poznajo postopke mediacije ter so jih sposobni uporabljati za reševanje civilnih in upravnih sporov.


Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna na mnogih področjih. Področje, na katerem bi jo bilo mogoče največ uporabljati, je področje civilnih sporov v okviru družinskega in gospodarskega prava.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Uporaba mediacije je povsem prostovoljna.

Mediacija ni predpogoj za začetek določenih vrst sodnih postopkov ali nadaljevanje sodnih postopkov.

Mediacija v Latviji ni urejena z zunanjimi zakoni in predpisi.

Informacije in usposabljanje

Spletišče o mediaciji: http://www.mediacija.lv.

Vodje usposabljanj iz združenj Mediacija in ARS ter Vključevanje v družbo nudijo osnovno usposabljanje na področju mediacije, namenjeno bodočim mediatorjem, ter tečaj o veščinah reševanja sporov za uporabo v poklicnem in zasebnem okolju.

Kakšni so stroški mediacije?

Reševanje civilnih sporov z mediacijo ni na voljo brezplačno. Na stroške mediacije vpliva več dejavnikov: mediatorjeva usposobljenost in izkušenost, zapletenost spora, število potrebnih mediacijskih srečanj in drugi dejavniki.

Toda za zadeve, ki se nanašajo na koristi in pravice otrok, senat za zunanje zadeve in spravo družinskega sodišča v Rigi (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) te storitve za prebivalce Rige zagotavlja brezplačno. Spori zadevajo predvsem ureditev preživnine, dogovor o prebivališču otroka, pravico do obiskov, skrbništvo ter varstvo in vzgojo otroka.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES omogoča strankam v sporu, da zahtevajo razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Države članice obvestijo Komisijo o sodiščih in drugih organih, ki so pristojni za takšne zahtevke.

Latvija teh informacij še ni sporočila.

Povezave

Mediācija.lv

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.