Mediacija v državah EU

Litva

Zakaj ne bi namesto pred sodiščem svojega spora rešili s pomočjo mediacije? Mediacija je postopek alternativnega reševanja sporov (ARS), v katerem mediator pomaga strankama v sporu, da se sporazumeta. V Republiki Litvi se vlada in pravosodni delavci zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Litva

Na koga se obrniti?

V Litvi ni centraliziranega ali vladnega organa, ki bi se ukvarjal z mediacijo (tarpininkavimas), Litva ustanovitve takega telesa tudi ne načrtuje.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Spravna meditacija (taikinamasis tarpininkavimas) se lahko uporabi v civilnih sporih (t.j. sporih, ki jih sodišče splošne pristojnosti obravnava v civilnih postopkih).

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Mediacijo ureja Zakon o spravni mediaciji v civilnih sporih (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). Znotraj tega okvirja je možna prostovoljna mediacija. Posebnih pravil, kot so kodeksi ravnanja mediatorjev, ni.

Informacije in usposabljanje

Trenutno ni nikakršnega nacionalnega programa usposabljanja. Usposabljanje ponujajo center za usposabljanje ministrstva za pravosodje (Teisingumo ministerija) in zasebne institucije, ki niso zakonsko urejene.

Kakšni so stroški mediacije?

V skladu z Zakonom o spravni mediaciji v civilnih sporih je spravna mediacija možna proti plačilu nagrade ali brezplačno. V primeru plačljive mediacije se postopek lahko začne šele, ko se mediator z obema strankama v sporu pisno dogovori o znesku in načinu plačila.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES omogoča strankama v sporu, da zahtevata razglasitev izvršljivosti z mediacijo doseženega sporazuma. Države članice to sporočijo sodiščem in drugim organom, pristojnim za reševanje takih zahtev.

V skladu z Zakonom o spravni mediaciji v civilnih sporih pristojno sodišče izbereta stranki v sporu. To je lahko okrožno sodišče, pristojno na območju stalnega prebivališča ali sedeža ene izmed strank v sporu.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.