Mediacija v državah EU

Malta

Zakaj ne bi spora namesto pred sodiščem rešili z mediacijo? Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov, pri kateri mediator strankam pomaga doseči dogovor. Vlada in pravni strokovnjaki na Malti se zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Malta

Na koga se obrniti?

Vladni organ, pristojen za mediacijo na Malti, je Center za mediacijo Malte, ki je bil ustanovljen v skladu s poglavjem 474 zakona o mediaciji iz leta 2004. Center za mediacijo zagotavlja forum, na katerega se lahko obrnejo ali napotijo stranke v sporu, da bi ob pomoči mediatorja rešile spor.

S centrom lahko navežete stik prek sodnega tajnika Centra za mediacijo Malte, 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Lahko tudi pokličete na telefonsko številko +356 23279220 ali pišete na e-naslov info@mediation.mt.

Center strankam posreduje seznam mediatorjev, ki jih je ustrezno pooblastil, in jih zaprosi, da s seznama izberejo mediatorja, ki je sprejemljiv za vse stranke. Če se stranke ne sporazumejo glede mediatorja, ki bi bil sprejemljiv za vse, center za mediatorja imenuje osebo, ki je naslednja na seznamu pooblaščenih mediatorjev.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna v sporih, ki zadevajo civilne, družinske, socialne in gospodarske zadeve ter zadeve v zvezi z delovnimi razmerji. Opozoriti je treba, da se družinska mediacija nanaša na nekatere družinske spore, kot so zapuščinski spori ali spori, ki izhajajo iz družinskih podjetij. Ne vključuje prenehanja življenjske skupnosti ali razveljavitve zakonske zveze, ki spadata v pristojnost civilnega sodišča (oddelek za družinske zadeve) in ju ureja posebna zakonodaja.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Mediacija je prostovoljen postopek. Vendar lahko stranke v katerem koli postopku skupaj zaprosijo sodišče, da začasno ustavi postopek, medtem ko poskušajo rešiti spor z mediacijo. Poleg tega lahko sodišče na lastno pobudo začasno ustavi postopek za toliko časa, dokler traja postopek mediacije, in strankam odredi, naj spor poskusijo rešiti z mediacijo. Poudariti pa je treba, da je mediacija obvezna v družinskih zadevah, predvsem v zadevah, povezanih z ločitvijo, stiki z otroki, varstvom in vzgojo otrok ter preživnino za otroke in/ali zakonskega partnerja.

Center za mediacijo Malte ima svoj kodeks ravnanja, ki ga morajo mediatorji upoštevati med mediacijskimi postopki.

Kodeks vsebuje tudi zavezujoče ukrepe. Svet guvernerjev centra je tako na primer pooblaščen za sprejetje disciplinskih ukrepov zoper mediatorja, ki ne ravna v skladu z načeli kodeksa ali jih ne izpolnjuje. Ime mediatorja, za katerega se ugotovi, da je kršil določbe kodeksa ali neprimerno ravnal, se umakne s seznama mediatorjev za tako dolgo, kot se svetu guvernerjev zdi primerno.

Informacije in usposabljanje

V skladu s kodeksom ravnanja za mediatorje bi morali ti dejavno spremljati in izkoriščati priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, namenjene izpopolnjevanju mediacijskih veščin, saj se lahko take priložnosti občasno pojavijo. Center za mediacijo Malte organizira občasne tečaje usposabljanja za mediatorje. Prvi tečaj na področju mediacijskih veščin je potekal julija 2008. Drugi tečaj, namenjen usposabljanju na področju mediacijskih veščin s poudarkom na psiholoških, socialnih in pravnih vidikih ločitve, je potekal od 16. do 18. aprila 2009.

Kakšni so stroški mediacije?

Taksa je določena v predpisih 2 in 4 okrožnice št. 309 iz leta 2008, kakor je bila spremenjena z okrožnico št. 365 iz leta 2020 (glej subsidiarno zakonodajo 474.01).

Pri mediaciji na družinskem sodišču lahko stranke sporazumno izberejo mediatorja s seznama oseb, ki jih je za ta namen imenoval minister za pravosodje (v tem primeru stranke same krijejo stroške mediacije), oziroma mediatorja po načelu rotacije določi sodišče, in sicer s seznama oseb, ki jih imenuje minister za pravosodje, da delujejo kot mediatorji, imenovani s strani sodišča (v tem primeru nagrade mediatorjev poravna sodno tajništvo civilnih in upravnih sodišč).

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

V skladu z Direktivo 2008/52/ES je treba zagotoviti, da se lahko zahteva izvršljivost vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Zakon o mediaciji iz leta 2004 je bil spremenjen z zakonom št. IX iz leta 2010 predvsem za prenos določb direktive, ki ureja čezmejne spore, in sicer z razširitvijo teh določb, tako da veljajo tudi za domače zadeve.

Sorodne povezave

Center za mediacijo Malte

Malteški zakon o mediaciji iz leta 2004

Direktiva 2008/52/ES

Zadnja posodobitev: 19/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.