Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Malta

Zakaj ne bi namesto pred sodiščem svojega spora rešili s pomočjo mediacije? To je oblika alternativnega reševanja sporov, pri katerih mediator strankam pomaga doseči dogovor. Vlada in pravni strokovnjaki na Malti se zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Malta

Na koga se obrniti?

Vladni organ, pristojen za mediacijo na Malti, je Center za mediacijo Malte, ki je bil ustanovljen v skladu s poglavjem 474 Zakona o mediaciji iz leta 2004. Center za mediacijo zagotavlja forum, na katerega se lahko obrnejo ali napotijo stranke v sporu, da bi ob pomoči mediatorja rešile spor.

S centrom lahko navežete stik prek sodnega tajnika Centra za mediacijo Malte, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Lahko tudi pokličete na telefonsko številko +356 21251110 ali pišete na e-naslov:mediation.mjha@gov.mt

Center strankam posreduje seznam mediatorjev, ki jih je ustrezno pooblastil, in jih zaprosi, da s seznama izberejo mediatorja, ki je sprejemljiv za vse stranke v sporu.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna v sporih, ki zadevajo civilne, družinske, socialne in gospodarske zadeve ter zadeve v zvezi z delovnimi razmerji.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Mediacija je prostovoljen postopek. Stranke v katerem koli postopku lahko skupaj zaprosijo sodišče, da ustavi postopek, medtem ko poskušajo rešiti spor z mediacijo. Poleg tega lahko sodišče na lastno pobudo ustavi postopek za toliko časa, dokler traja mediacija, in usmeri stranke, da poskusijo rešiti spor z mediacijo. Poudariti je treba, da je mediacija v družinskih zadevah obvezna, zlasti v zadevah, povezanih z ločitvijo, stiki z otroki, varstvom in vzgojo otrok ter preživnino za otroke in/ali zakonskega partnerja.

Center za mediacijo Malte ima svoj kodeks ravnanja, v skladu s katerim morajo mediatorji ravnati med mediacijskimi postopki.

Kodeks vsebuje tudi zavezujoče ukrepe. Tako na primer določa, da je svet guvernerjev centra pooblaščen, da sprejme disciplinske ukrepe zoper katerega koli mediatorja, ki ni ravnal v skladu z načeli kodeksa ali jih ni izpolnjeval, ter da se ime katerega koli mediatorja, za katerega se ugotovi, da je kršil katere koli določbe kodeksa ali neprimerno ravnal, umakne s seznama mediatorjev za tako dolgo, kot se svetu guvernerjev zdi primerno.

Informacije in usposabljanje

Center za mediacijo Malte občasno organizira tečaje usposabljanja za mediatorje. Prvi tak tečaj o mediacijskih veščinah je potekal julija 2008. Drugi tečaj, namenjen usposabljanju na področju mediacijskih veščin s poudarkom na psiholoških, socialnih in pravnih vidikih ločitve, je potekal od 16. do 18. aprila 2009.

Kakšni so stroški mediacije?

Taksa je določena v predpisih 2 in 4 okrožnice št. 309 iz leta 2008.

Pri družinski mediaciji lahko stranke same izberejo mediatorja (s seznama pooblaščenih mediatorjev) in nosijo s tem povezane stroške ali pa sodni tajnik po načelu rotacije imenuje enega izmed mediatorjev s seznama, ki ga predloži Center za mediacijo. V zadnjem primeru stroške nosijo sodišča.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

V skladu z Direktivo 2008/52/ES je treba zagotoviti, da se lahko zahteva izvršljivost vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Države članice sporočijo imena sodišč ali drugih organov, ki so pristojni za sprejemanje takih zahtev.

Trenutno so v pripravi spremembe malteškega Zakona o mediaciji iz leta 2004, s katerimi naj bi se vključile zgoraj navedene določbe.

Sorodne povezave

Center za mediacijo Malte

Malteški Zakon o mediaciji iz leta 2004

Direktiva 2008/52/ES

Zadnja posodobitev: 19/08/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.