Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Severna Irska

Zakaj ne bi poskušali rešiti spora z mediacijo namesto pred sodiščem? To je način alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga strankam v sporu, da dosežejo dogovor. Vlada in pravosodni delavci Severne Irske se zavedajo prednosti mediacije. Na Severnem Irskem ni državnega organa, pristojnega za storitve mediacije. Vendar obstajajo organizacije, ki zagotavljajo mediacijo in programe svetovanja.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Na koga se obrniti?

Odvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland) je razvilo službo za reševanje sporov na alternativne načine, ki zagotavlja storitve mediacije pri reševanju sporov. Ta služba ni omejena na spore, ki se predložijo sodišču, ampak se lahko uporablja v vseh fazah spora.

Služba za reševanje sporov deluje v obliki odbora odvetnikov (solicitors in barristers), ki so usposobljeni za mediacijo med strankami v sporu.

Poleg tega obstajajo dobrodelne organizacije, kot sta Relate in Barnardos, ki zagotavljajo nekatere svetovalne storitve in storitve mediacije v družinskih sporih. Agencija za odnose med delodajalci in delojemalci ponuja postopek poravnave v delovnih sporih.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Glavna področja so civilni/gospodarski spori ter mediacija v družinskih in delovnih sporih ter v premoženjskih skupnostih.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

V pravnem sistemu Severne Irske ni sistema sodišču pridružene mediacije. Vendar bodo sodišča verjetno dovolila odlog zadev, kadar je možna rešitev spora z mediacijo – Sodna služba Severne Irske.

Odvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland) določa pravila in postopke za službe za reševanje sporov.

Informacije in usposabljanje

Odvetnike (solicitors in barristers), ki sestavljajo odbor za reševanje sporov, usposobi in pooblasti Odvetniško združenje Severne Irske.

Kakšni so stroški mediacije?

Stroški mediacije se razlikujejo glede na izvajalca in jih država ne regulira.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Sporazum, ki je dosežen z mediacijo in ga podpišeta obe strani, sodišča obravnavajo kot sodno poravnavo. Če sodnega spora ni, je lahko izvršljiv tudi kot zavezujoča pogodba, sklenjena med strankama.

Sorodne povezave

Odvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland)

Služba za reševanje sporov

Relate

Barnardos

Agencija za odnose med delodajalci in delojemalci

Zadnja posodobitev: 06/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.