Mediacija v državah EU

Romunija

Zakaj ne bi spora rešili preko mediacije namesto na sodišču? To je ukrep alternativne razrešitve spora (ARS), s pomočjo katerega mediator pomaga strankam v sporu, da dosežejo dogovor. Vlada in sodni delavci Romunije se zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Na koga se obrniti?

Odbor za mediacijo, ki je bil ustanovljen z Zakonom 192/2006 o mediaciji, je odgovoren za nadzor nad mediacije v Romuniji. Je avtonomen pravni subjekt, ki deluje v javnem interesu in ima sedež v Bukarešti.

Zakon 192/2006 je  določil pravni okvir za uvedbo mediacije, znotraj katerega deluje stroka za mediacijo.

Člane Odbora za mediacijo izvolijo mediatorji, odobri pa jih Ministrstvo za pravosodje Romunije.

Glavne odgovornosti Odbora za mediacijo so sprejeti odločitve na naslednjih področjih:

 • postaviti standarde poklicnega usposabljanja na področju mediacije na podlagi najboljše mednarodne prakse in s strokovnjaki nadzorovati njihovo oprijemljivost,
 • pooblastiti mediatorje in voditi ter posodobiti seznam mediatorjev,
 • odobriti izobraževalne programe za mediatorje,
 • sprejeti Etični in deontološki kodeks za pooblaščene mediatorje, kot tudi predpise o njihovi disciplinski odgovornosti,
 • sprejeti predpis o organizaciji in delovanju Odbora za mediacijo,
 • sprožiti predloge za spremembo ali povezati zakonodajo o mediaciji.

Kontaktni podatki Odbora za mediacijo so:

Naslov: Cesta Cuza Vodă, 64, sektor 4, Bukarešta

Telefon: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Telefaks: 004 021 330 25 28

E-poštna naslova: secretariat@cmediere.ro , Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Državni register Poklicnih združenj mediatorjev

Odbor za mediacijo je ustanovil Državni register poklicnih združenj mediatorjev. Ta register navaja nevladne organizacije, ki spodbujajo mediacijo in predstavljajo poklicne interese mediatorjev.

Spodaj je seznam poklicnih združenj, ki so dejavna pri storitvah mediacije:

Zbor mediatorjev

Skladno s členom 12 Zakona 192/2006 so pooblaščeni mediatorji registrirani v „Zboru meditorjev“, ki ga ureja Odbor za mediacijo in je objavljen v Uradnem listu Romunije, Delu I.

Zbor mediatorjev je prav tako dostopen na uradnih spletnih straneh Odbora za mediacijo in Ministrstva za pravosodje.

Seznam pooblaščenih mediatorjev vsebuje informacije o:

 • njihovem članstvu v poklicnih združenjih,
 • instituciji, kjer so diplomirali,
 • programu izobraževanja za mediacijo, ki so se ga udeležili,
 • tujih jezikih, v katerih lahko opravljajo storitve mediacije,
 • njihovih kontaktnih podatkih.

Osebe, ki se zanimajo rešitev spora preko mediacije, lahko stopijo v kontakt z mediatorjem v enem mesecu od datuma objave „Zbora (seznama) mediatorjev„ v poslovnih prostorih sodišča in na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Odbor za mediacijo je zakonsko zavezan, da redno posodablja – vsaj enkrat na leto – Zbor (seznam) mediatorjev in dopolnitve sporoča sodiščem, krajevnim vladnim organom in Ministrstvu za pravosodje.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Člen 2 Zakona 192/2006 določa strankam, da si prizadevajo za mediacijo v sporih v zvezi s civilnimi ali kazenskimi zadevami, družinskimi zadevami in drugimi področji zakona ob upoštevanju pravnih določb. Spori med potrošniki in drugi spori na podlagi preklicanih pravic se rešijo z uporabo mediacije. Vendar zadeve povezane z osebnimi pravicami in nepreklicnimi pravicami ne morejo biti predmet mediacije.

Ali je potrebno upoštevati posebna pravila?

Uporaba mediacije je prostovoljna. Stranke niso dolžne poiskati storitve mediacije in se lahko na kateri koli stopnji odločijo za prekinitev mediacije. Z drugimi besedami, stranke si lahko svobodno poiščejo druga sredstva za rešitev sporov kadar koli: sodni postopki, arbitraža. Zainteresirane stranke lahko stopijo v kontakt z mediatorjem preden pridejo na sodišče in prav tako med samim sodnim postopkom.

Vendar različni državni pravni predpisi na področju mediacije narekujejo sodnikom, da v določenih zadevah obvestijo stranke o možnosti za mediacijo in o prednostih te odločitve. V drugih zadevah so strankam, ki izberejo mediacijo ali druge alternativne postopke za reševanje sporov, ponujene številne finančne spodbude. 

Dne 17. februarja 2007 je Odbor za mediacijo odobril Etični in deontološki kodeks za mediatorje. Kodeks je zavezujoč za vse mediatorje vključene v Seznam mediatorjev.

Informacije in usposabljanje

Spletna stran Odbora za mediacijo je glavni vir informacij o mediaciji v Romuniji.

Usposabljanje za mediacijo nudi le zasebni sektor, toda Odbor za mediacijo je odgovoren za pooblastitev ponudnikov tečajev usposabljanja z namenom, da zagotovi, da vsi tečaji nudijo enake standarde.

Seznam ponudnikov programa usposabljanja je prav tako naveden na uradni spletni strani Odbora za mediacijo.

Tečaji usposabljanja potekajo redno. Trenutno poteka en izobraževalni program, ki se smatra kot začetni tečaj usposabljanja za mediatorje (80 ur). Program postavlja učne smotre, spretnosti, ki jih bodo razvili do konca programa in metode ocenjevanja. 8 ponudnikov, ki jih je pooblastil Odbor za mediacijo, je odgovornih za pripravo pomožnega materiala in vaj ob upoštevanju okvirja, ki ga je postavil državni program usposabljanja.

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija ni brezplačna; višina plačila je predmet dogovora med zasebnim mediatorjem in strankami.

Trenutno ni dostopna nobena pravna ali finančna pomoč za zagotavljanje mediacije s strani krajevnih ali državnih organov.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES dovoljuje možnost zahtevati, da je pisni sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv. Države članice Komisijo obvestijo o sodiščih ali drugih organih, ki so pristojni za sprejetje takšnih zahtev.

Romunija teh podatkov še ni posredovala.

Zadnja posodobitev: 10/06/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.