Mediacija v državah EU

Slovaška

Zakaj ne bi sporov namesto pred sodiščem rešili z mediacijo? To je način alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga strankam v sporu, da dosežejo dogovor. Vlada in delavci v pravni stroki na Slovaškem se zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Na koga se obrniti?

Na spletišču slovaškega ministrstva za pravosodje je oddelek o mediaciji, ki je na voljo le v slovaščini.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mehanizmi mediacije so opisani v zakonu št. 420/2004 o mediaciji in spremembah več zakonov, kakor je bil spremenjen, ki določa:

  • potek mediacije,
  • temeljna načela mediacije ter
  • organizacijo in učinke mediacije.

Ta zakon se uporablja za spore v razmerjih na podlagi civilnega prava, družinskega prava, gospodarskega pogodbenega prava in delovnega prava.

Mediacija je zunajsodni postopek, v katerem zadevne stranke s pomočjo mediatorja rešujejo spore, ki izhajajo iz njihovega pogodbenega ali drugega pravnega razmerja. To je postopek, v katerem dve ali več strank v sporu spor rešijo s pomočjo mediatorja.

Člen 170(2) zakona št. 160/2015 zakonika o civilnem pravdnem postopku, kakor je bil spremenjen, določa: „Kadar je to mogoče in primerno, sodišče poskuša spor rešiti sporazumno ali strankam priporoči, naj sporazumno rešitev spora poskušajo doseči z mediacijo.“

Informacije in usposabljanje

Oddelek o mediaciji na spletišču slovaškega ministrstva za pravosodje zagotavlja informacije o mediaciji v slovaščini. Za več informacij obiščite spletišče Evropske pravosodne mreže.

Kakšni so stroški mediacije?

Storitev mediacije je plačljiva. Plačilo za delo mediatorja se določi posamično in običajno temelji na urni postavki ali pavšalnem znesku. Mediacija je poslovna dejavnost, za katero ni fiksnih stroškov.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES strankam pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, omogoča, da zahtevajo izvršljivost vsebine dogovoraDržave članice bodo to sporočile sodiščem in drugim organom, ki so pristojni za sprejemanje takih zahtev.

Mediacija je neformalen, prostovoljen in zaupen postopek zunajsodnega reševanja sporov ob pomoči mediatorja. Cilj mediacije je doseči dogovor, ki je sprejemljiv za obe stranki.

Dogovor, dosežen v postopku mediacije, mora biti v pisni obliki. Velja predvsem za stranki, ki sta sklenili dogovor, in je zanju zavezujoč. Upravičena stranka lahko na podlagi navedenega dogovora vloži zahtevek za izvršitev odločbe ali rubež, če je:

  • dogovor sestavljen v obliki notarskega zapisa,
  • dogovor kot poravnavo spora potrdilo sodišče ali arbitražni organ.

Če stranki v postopku mediacije ne dosežeta dogovora, se lahko reševanje zadeve nadaljuje pred sodiščem.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike

Zadnja posodobitev: 19/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.