Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Slovaška

Zakaj ne bi namesto, da bi šli na sodišče, svojega spora rešili s pomočjo mediacije? To je ukrep alternativnega reševanja (ARS), kjer mediator pomaga tistim v sporu, da dosežejo dogovor. Vlada in sodni delavci na Slovaškem se zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Slovaška
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na koga se obrniti?

Na spletišču slovaškega Ministrstva za pravosodje je oddelek, namenjen mediaciji. Na voljo je le v slovaškem jeziku.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mehanizmi mediacije so opisani v Zakonu št. 420/2004 o mediaciji in spremembah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen. Ta zakon ureja:

  • izvajanje mediacije,
  • temeljna načela mediacije ter
  • organizacijo in učinke mediacije.

Ta zakon se uporablja za spore v razmerjih na podlagi civilnega prava, družinskega prava, gospodarskih pogodb in delovnega prava.

Mediacija je izvensodni postopek, v katerem želi mediator pomagati strankama pri rešitvi spora, ki izhaja iz pogodbenega ali drugega pravnega razmerja. Je postopek, v katerem mediator pomaga dvema ali več strankam spora, da rešijo svoj spor.

Tretji stavek člena 99(1) Zakona št. 99/1963 o pravilih civilnega postopka, kakor je bil spremenjen, določa: „Če okoliščine zadeve to omogočajo, lahko sodišče pred prvo obravnavo in kadar koli v postopku pozove stranki, naj se udeležita informativnega sestanka z mediatorjem iz Registra mediatorjev in poskusita rešiti svoj spor s pomočjo mediacije.“

Informacije in usposabljanje

V oddelku o mediaciji na spletišču slovaškega Ministrstva za pravosodje so na voljo informacije o mediaciji v slovaškem jeziku. Več informacij je na voljo na spletišču Evropske pravosodne mreže.

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija je plačljiva storitev. Nagrada mediatorja se določi v vsakem primeru posebej in se ponavadi računa na podlagi urne postavke ali pavšalnega zneska. Mediacija je poslovna dejavnost, za katero ni vnaprej določenih stroškov.

Ali je dogovor, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES omogoča osebam v sporu, da zahtevajo razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v postopku mediacije. Države članice o tem obvestijo sodišča in druge organe, pristojne za prejemanje takšnih zahtev.

Na Slovaškem je mediacija neformalen, prostovoljen in zaupen postopek izvensodnega reševanja sporov ob pomoči mediatorja. Cilj mediacije je doseči dogovor, ki je sprejemljiv za obe stranki.

Dogovor, dosežen v postopku mediacije, mora biti v pisni obliki. Velja za stranki v postopku in je zanju zavezujoč. Na podlagi dogovora lahko upravičena stranka vloži zahtevek za sodno izvršbo odločitve ali za zaplembo premoženja, če:

  • je dogovor sestavljen v obliki notarskega zapisa,
  • arbitražni organ potrdi dogovor kot spravni dogovor pred sodiščem.

Če stranki v postopku mediacije ne dosežeta dogovora, se lahko reševanje zadeve nadaljuje pred sodiščem.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike

Zadnja posodobitev: 18/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.