To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: švedščina.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Švedska

Zakaj ne bi civilnopravnega spora poskušali rešiti z mediacijo, namesto da greste na sodišče? To je način alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga strankama v sporu, da dosežeta sporazum. Vlada in pravosodni delavci na Švedskem se zavedajo prednosti mediacije. V kazenskih zadevah pa se lahko uporabi poravnavanje, ki ni sankcija za kaznivo dejanje in ne more nikoli nadomestiti kazenskega postopka. Namen poravnavanja v kazenskih zadevah je omogočiti storilcu boljši vpogled v posledice kaznivega dejanja, oškodovancu pa dati priložnost za ustrezno ukrepanje na podlagi izkušenj.

Vsebino zagotavlja
Švedska

Mediacija v civilnih zadevah

Na koga se obrniti?

Osrednjega organa, pristojnega za urejanje poklica mediatorja, ni. Vendar se je mogoče za informacije o mediaciji obrniti na švedsko upravo nacionalnih sodišč (Domstolsverket). Ta je pripravila tudi seznam oseb, ki so izrazile pripravljenost za izvajanje mediacije na sodiščih. Na voljo je na spletni strani https://www.domstol.se.

V gospodarskih zadevah na področju mediacije delujeta gospodarska zbornica Stockholma (Stockholms handelskammare) ter industrijska in gospodarska zbornica zahodne Švedske (Västsvenska industri- och handelskammaren).

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna na številnih področjih, toda najpogosteje se uporablja v civilnopravnih zadevah.

Na mediatorja se je mogoče obrniti tudi v sodnem postopku.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Uporaba mediacije je popolnoma prostovoljna. Posebnih predpisov, kot so kodeksi ravnanja mediatorjev, ni.

Informacije in usposabljanje

Posebnih informacij o usposabljanju za mediacijo in nacionalnega organa za usposabljanje mediatorjev ni.

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija ni brezplačna; plačilo je odvisno od dogovora med zasebnim mediatorjem in strankama. Stranki si stroške mediacije delita.

Poravnavanje v kazenskih zadevah

Na koga se obrniti?

Od 1. januarja 2008 morajo vsi organi švedskih lokalnih skupnosti zagotavljati storitve poravnavanja, kadar kaznivo dejanje stori oseba, mlajša od 21 let. Policija ali organ lokalne skupnosti lahko storilca vprašata, ali želi sodelovati v postopku poravnavanja.

Na katerih področjih je poravnavanje dopustno in/ali se najpogosteje uporablja?

Postopek poravnavanja se lahko uporabi za vse storilce, ne glede na starost in fazo sodnega postopka. Zakon o poravnavanju ne določa zgornje starostne meje, vsi organi švedskih lokalnih skupnosti pa morajo od 1. januarja 2008 zagotavljati storitve poravnavanja, kadar kaznivo dejanje stori oseba, mlajša od 21 let.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Poravnavanje ni del kazni. Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

  • poravnavanje mora biti prostovoljno za obe stranki,
  • kaznivo dejanje je bilo prijavljeno policiji in storilec je priznal krivdo,
  • poravnavanje mora biti primerno glede na dane okoliščine.

Informacije in usposabljanje

Zakon določa, da morajo biti poravnalci usposobljeni, pošteni in nepristranski.

Za dodatne informacije o poravnavanju se lahko obrnete na organe lokalnih skupnosti ali nacionalni svet za preprečevanje kriminala (Brottsförebyggande rådet).

Kakšni so stroški poravnavanja?

Poravnavanje je za oškodovanca in storilca brezplačno.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.