Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Österrike

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Medling är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens.

Innehåll inlagt av
Österrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem kontaktar man?

Det federala justitieministeriet för en förteckning över medlare. På denna förteckning finns endast medlare som har en ändamålsenlig utbildning och lämpliga kvalifikationer i övrigt.

Det finns emellertid ingen central myndighet som ansvarar för medlingstjänster.

Vissa organisationer erbjuder tjänster på kommersiell eller icke-kommersiell grund. Några icke-statliga organisationer har till uppgift att erbjuda stöd till medlare.

När ska medling väljas?

På civilrättens område kan medling användas för att slita tvister som annars skulle ha prövats av allmän domstol. Medling ger parterna en möjlighet att lösa sin tvist på frivillig väg.

I vissa typer av granntvister är det obligatoriskt att innan talan väcks först försöka lösa tvisten utanför domstol (med hjälp av ett förlikningsorgan, genom förlikning i domstol eller genom medling).

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det finns ingen särskild reglering eller nationell uppförandekod för medlare.

Medlare är inte registrerade som specialister, exempelvis som medlare inom familjerätt, medicin eller byggnation. Eventuell specialkompetens anges som en kompletterande upplysning.

Var och en som har nödvändig utbildning kan enligt gällande bestämmelser bli uppförd på förteckningen över medlare. ”Medlare" är ingen skyddad yrkesbeteckning.

Information och utbildning

Ytterligare information om till exempel utbildning och krav för registrering som medlare i Österrike hittar du här. Uppgifterna finns endast på tyska.

Vad kostar medling?

Medling är inte gratis.

Medlararvodet fastställs enligt överenskommelse mellan den privata medlaren och parterna i tvisten.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG ska parterna kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter dom är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Innehållet i en medlingsöverenskommelse är endast verkställbart om överenskommelsen har formen av en förlikning som ingåtts inför domstol eller har bekräftats av en notarie (Notariatsakt).

Senaste uppdatering: 28/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.