Medling i EU-länderna

Österrike

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Medling är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens.

Innehåll inlagt av
Österrike

Vem kontaktar man?

Det federala justitieministeriet för en förteckning över medlare. I denna förteckning finns endast medlare som har en ändamålsenlig utbildning och lämpliga kvalifikationer i övrigt.

Det finns emellertid ingen central myndighet som ansvarar för medlingstjänster.

Vissa organisationer erbjuder tjänster på kommersiell eller icke-kommersiell grund.

När ska medling väljas?

På civilrättens område kan medling användas för att lösa tvister som annars skulle ha prövats av allmän domstol. Medling ger parterna en möjlighet att lösa sin tvist på frivillig väg.

I vissa typer av granntvister är det obligatoriskt att innan talan väcks, först försöka lösa tvisten utanför domstol. Det kan göras genom att hänskjuta ärendet till en förlikningskommitté för att försöka lösa tvisten i ett förfarande före rättegången (ett förfarande som kallas prätorischer Vergleich) eller genom medling.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det finns inga särskilda regler eller någon nationell uppförandekod för medlare. Vissa rättigheter och skyldigheter gäller endast för medlare som finns med på listan över registrerade.

Medlare är inte registrerade som specialister inom ett visst område, exempelvis familjetvister eller tvister som gäller medicin eller byggnader. Eventuell specialkompetens anges som en kompletterande upplysning.

Alla som har nödvändig utbildning kan enligt gällande bestämmelser bli uppförd på förteckningen över medlare. ”Medlare” är ingen skyddad yrkesbeteckning, men titeln ”registrerad medlare” får inte användas av obehöriga personer.

Information och utbildning

Ytterligare information om till exempel utbildning och krav för registrering som medlare i Österrike hittar du här. Uppgifterna finns endast på tyska.

Vad kostar medling?

Medling är inte gratis.

Medlararvodet fastställs enligt överenskommelse mellan den privata medlaren och parterna i tvisten.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG ska parterna kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Innehållet i en medlingsöverenskommelse är endast verkställbart om överenskommelsen har formen av en förlikning (Vergleich) som ingåtts inför domstol eller har bekräftats av en notarie.

Senaste uppdatering: 28/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.