Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Belgien

I stället för att vända sig till domstol kan man försöka lösa en tvist genom medling. Medling är en form av alternativ tvistlösning där en särskild medlare går in och hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Såväl myndigheterna som juristkåren i Belgien är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Belgien

Vem kontaktar man?

Den federala medlingsbyrån Commission fédérale de médiation/De federale bemiddelingscommissie.

Byrån utför inte själv någon medling, utan reglerar yrket och håller ett register över auktoriserade medlare.

Byråns sekretariat lämnar information på nederländska och franska. Byrån kan kontaktas via e-post och på följande adress:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation/De federale bemiddelingscommissie
Rue de la Loi, 34
1000 Bruxelles/Brussel
Tfn (+32) 2 224 99 01 
Fax (+32) 2 224 99 07

Den federala medlingsbyrån auktoriserar medlare och garanterar därmed medlingens kvalitet och medlingsfunktionens utveckling.

Förteckningen över medlare finns på nederländska och franska.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom

 • civilrätt (inbegripet familjetvister),
 • handelsrätt,
 • arbetsrätt.

Det förekommer också reparativ medling på det straffrättsliga området men detta faller inte under den federala medlingsbyråns befogenhetsområde.

Det vanligaste området för medling är inom civilrätten, och då särskilt i familjerättsliga ärenden.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Att använda sig av medling är parternas fria val, och det blir inga påföljder om den misslyckas.

Enligt de senaste familjerättsliga bestämmelserna måste domaren informera parterna om möjligheten att använda sig av medling.

Det finns en uppförandekod för medlare på nederländska och franska.

Information och utbildning

Det finns mycket information om medling på webbplatsen, på både nederländska och franska. Här finns också svar på olika frågor om medling (hur det går till, vad det kostar, vem man kontaktar osv.).

För professionella medlare

På webbplatsen finns en särskild yrkessida för medlare, Le coin des professionnels/Nieuws voor bemiddelaars. Här finns information om kriterier för auktorisering och utbildningsmöjligheter för medlare.

Den federala medlingsbyrån har reglerat medlarutbildningen, men själva utbildningen tillhandahålls av den privata sektorn.

Utbildningsprogrammet omfattar en allmän del på 60 timmar varav minst 25 timmar teori och minst 25 timmar praktik.

 • Den allmänna delen täcker generella medlingsprinciper (etik/filosofi), studier av olika former av alternativ tvistlösning, tillämplig juridik, sociologiska och psykologiska aspekter samt medlingsprocessen.
 • Den praktiska utbildningen omfattar programmets ämnesområden och utvecklar genom rollspel förmågan att förhandla och kommunicera.

Utöver denna allmänna del av utbildningen finns särskilda kurser för varje typ av medling (minst 30 timmar som kan fördelas fritt mellan teoretisk och praktisk utbildning).

Det finns särskilda kurser för medling i familjeärenden, civil- och handelsrättsliga ärenden och sociala ärenden.

Auktorisering

 • Kriterier för auktorisering av medlare.
 • Direktiv för inlämning av ansökan om auktorisering som medlare enligt lagen av den 21 februari 2005.
 • Förteckning över ansökningar om auktorisering som medlare (Word).

Utbildning/fortbildning

Grundutbildning

 • Beslut av den 1 februari 2007 om villkor och förfaranden för auktorisering av utbildningsanstalter och utbildning av auktoriserade medlare (PDF).
 • Förteckning över utbildningsanstalter som godkänts av den federala medlingsbyrån.

Fortbildning

 • Beslut av den 18 december 2008 om auktoriserade medlares skyldigheter i fråga om fortbildning och kriterier för godkännande av program för detta.

Uppförandekod

 • Uppförandekod för auktoriserade medlare (Word).

Hantering av klagomål

 • Beslut om förfarandet för återkallande av överenskommelse, fastställandet av påföljder enligt uppförandekoden och förfarandet för tillämning av dessa påföljder.

Vad kostar medling?

Medling är inte kostnadsfritt. Medlarens arvode avtalas mellan den enskilda medlaren och parterna. Detta regleras inte i lag. Vanligen betalar parterna halva arvodet var.

För en part med låga inkomster är det möjligt att få bidrag till medlarens arvode, om medlaren är auktoriserad.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG, ska parterna kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart. Medlemsstaterna ska meddela vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran. Belgien har inte meddelat detta ännu.

Enligt artiklarna 1733 och 1736 i rättegångslagen kan en medlingsöverenskommelse stadfästas av en domare, vilket gör överenskommelsen autentisk och verkställbar. Formellt tolkas då överenskommelsen i en dom.

Det finns ett alternativ till stadfästandet. Medlingsöverenskommelsen kan nämligen också upprättas som notariehandling hos en notarie. Överenskommelsen blir då autentisk och verkställbar utan att man behöver vända sig till domstol. Detta kräver dock att alla parter är överens.

Länkar

Belgiska justitieministeriet

Federala medlingsbyrån

Senaste uppdatering: 06/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.