Medling i EU-länderna

Bulgarien

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både myndigheter och rättstillämpare i Bulgarien är införstådda med medlingens fördelar.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Vem kontaktar man?

Bulgariens justitieministerium har inrättat ett register över medlare inom ramen för det centrala registret över icke vinstdrivande juridiska personer som tillhandahåller allmännyttiga tjänster.

På justitieministeriets webbplats finner man

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom många olika rättsområden. Dessa områden regleras eller begränsas dock inte av lagstiftning. Hittills har flertalet registrerade medlare inriktat sig på handels- och företagsrelaterad medling.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är helt frivilligt. Även om medling är ett alternativt sätt att lösa tvister utan att vända sig till domstol ställs inga krav på medling när domstolsförfaranden inleds.

Det finns ingen särskild uppförandekod för medlare. Bestämmelser om etiska normer finns dock i lagen om medling och i förordning nr 2 av den 15 mars 2007, där villkor och förfaranden för godkännande av medlingsorganisationer fastställs.

Information och utbildning

De organisationer som tillhandahåller utbildning för medlare finns inom den privata sektorn.

Utbildningsseminarier anordnas om exempelvis rättsliga förfaranden och etikregler för medlares uppträdande samt om det förfarande som anges i lagen om medling och i förordning nr 2 av den 15 mars 2007.

Vad kostar medling?

Medlingen är inte kostnadsfri. Medlaren och de berörda parterna kommer överens om betalningen.

Finns det möjlighet att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG (som syftar till att främja och underlätta medling som ett alternativt sätt att lösa gränsöverskridande tvister i EU) ska det vara möjligt att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart.

Bestämmelserna i direktiv 2008/52/EG om verkställighet av medlingsöverenskommelser har införlivats i lagen om medling.

Detta kommer medlemsstaterna att meddela domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.