Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Bulgarien

Varför inte försöka lösa tvister genom medling i stället för att vända sig till domstol? Medling är en alternativ tvistlösningsmetod, där en medlare hjälper parterna i en tvist att nå en överenskommelse. Bulgariens regering och rättstillämpare inser fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Bulgarien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem kontaktar man?

Bulgariens justitieministerium har inrättat ett register över medlare inom ramen för det centrala registret över icke vinstdrivande juridiska personer som tillhandahåller allmännyttiga tjänster.

justitieministeriets webbplats finner man

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling kan användas inom många olika rättsområden. Dessa områden regleras eller begränsas dock inte av lagstiftning. Hittills har flertalet registrerade medlare inriktat sig på handels- och företagsrelaterad medling.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är helt och hållet frivilligt. Även om medling är ett alternativt sätt att lösa tvister utan att vända sig till domstol ställs inga krav på medling när domstolsförfaranden inleds.

Det finns ingen särskild uppförandekod för medlare. Bestämmelser om etiska normer finns dock i lagen om medling och i förordning nr 2 av den 15 mars 2007, där villkor och förfaranden för godkännande av medlingsorganisationer fastställs.

Information och utbildning

De organisationer som tillhandahåller utbildning för medlare finns inom den privata sektorn.

Utbildningsseminarier hålls i ämnen som rättsförfaranden och etikregler för medlares uppträdande och i det förfarande som anges i lagen om medling och i förordning nr 2 av den 15 mars 2007.

Vad kostar medling?

Medling är inte kostnadsfri. Medlaren och de berörda parterna kommer överens om betalningen.

Finns det möjlighet att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG (som syftar till att främja och underlätta medling som ett alternativt sätt att lösa gränsöverskridande tvister i EU) ska det vara möjligt att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart.

Detta kommer medlemsstaterna att meddela domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Länkar

Register över medlare

Register över medlare (sökning)

Senaste uppdatering: 09/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.