Medling i EU-länderna

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Vem kontaktar man?

Kontakta justitieministeriet (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Cyperns advokatsamfund (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Cyperns handels- och industrikammare (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) eller Cyperns vetenskapliga och tekniska kammare (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou) för information om medling.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Förutsatt att de berörda parterna samtycker kan medling användas för att lösa alla civilrättsliga tvister, oavsett om de är gränsöverskridande eller inte, inbegripet handelstvister. Lagen gäller varken familjetvister eller arbetstvister som inte är gränsöverskridande tvister.

Finns det särskilda regler som måste följas?

I enlighet med 2012 års lag om vissa medlingsfrågor i civilrättsliga tvister (lag 159 (I)/2012) utser parterna en medlare i samförstånd. Förfarandet är informellt. I samråd med medlaren enas parterna om vilket förfarande som ska följas, dess varaktighet, tystnadsplikt, ersättning till medlaren och betalningsvillkor samt alla andra frågor som anses nödvändiga.

Vad kostar medling?

I enlighet med lagen enas parterna före medlingsförfarandet om olika frågor i samråd med medlaren, inbegripet hur medlarens ersättning ska fastställas, betalningsvillkoren och eventuella andra kostnader för förfarandet. Det finns med andra ord ingen fastställd kostnad för medling, utan den beror på ärendets komplexitet.

Är det möjligt att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Om parterna når en överenskommelse upprättas denna skriftligen av medlaren, och båda parterna gemensamt, eller endera av dem med den andra partens uttryckliga samtycke, kan lämna in en begäran till domstolen om verkställighet av överenskommelsen. I detta fall bör den verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.