Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem kontaktar man?

Kontakta en i Cypern registrerad advokat för information om medling.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas för att lösa alla meningsskiljaktigheter, förutsatt att de berörda parterna samtycker.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Till skillnad från den andra formen av alternativ tvistlösning (skiljedom) finns det inga särskilda lagar som reglerar medlingsprocessen, och följaktligen finns det inga särskilda regler för medling.

ANM.: Ett lagförslag om den specifika frågan om medling på det familjerättsliga området har lagts fram i representanthuset (Βουλή των Αντιπροσώπων) och debatteras för närvarande.

Vad kostar medling?

Det finns ingen fastställd kostnad för medling, utan den beror på ärendets komplexitet och medlarens ställning.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Resultatet av medling är inte en dom som kan verkställas på samma sätt som ett domstolsavgörande.

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.