Medling i EU-länderna

Tjeckien

Varför inte lösa sin tvist med hjälp av medling i stället för att gå till domstol? Detta är en form av alternativ tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att nå en överenskommelse. Fördelen med medling är den tid man sparar (jämfört med en långdragen rättegång) och ofta även pengar (jämfört med kostnaderna för ett rättsligt förfarande).

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vem kontaktar man?

Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst (Probační a mediační služba ČR) är det centrala organet för medling som metod att hantera följderna av ett brott genom förhandlingar mellan gärningsman och brottsoffer i ett straffrättsligt förfarande. Skyddstillsyns- och medlingstjänsten lyder under Tjeckiens justitieministerium.

För medling i civilrättsliga mål kan man vända sig till någon av de medlare som erbjuder denna tjänst. Kontaktuppgifter till medlare i Tjeckien på olika webbplatser går att hitta om man söker på begreppet ”medling” (mediace).

En förteckning över medlare finns exempelvis på de webbplatser som tillhör tjeckiska medlarorganisationen, tjeckiska advokatsamfundet och förbundet för skiljedoms- och medlingsförfaranden. Kontaktuppgifter till Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst inom ramen för distriktsdomstolarna finns på denna tjänsts webbplats.

Justitieministeriets förteckning över medlare enligt lag nr 202/2012 om medling finns här.

Det finns även flera andra icke-statliga organisationer och aktörer på medlingsområdet.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom alla rättsområden, om annat inte föreskrivs i lagstiftningen. Detta inbegriper familje-, handels- och straffrätt. Enligt civilprocesslagen kan domaren, när så är ändamålsenligt och lämpligt, besluta att parterna i målet ska delta i ett inledande tretimmarsmöte med en medlare. I sådana fall kan rättegången skjutas upp i upp till tre månader.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Ja, medling regleras både i lag nr 202/2012 om medling och, i fråga om straffrättsliga förfaranden, i lag nr 257/2000 om Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst.

Information och utbildning

För att bli registrerad medlare i enlighet med lag nr 202/2012 om medling måste man klara ett yrkesprov inför en nämnd som utses av justitieministeriet. Medlare som verkar inom ramen för skyddstillsyns- och medlingstjänsten i enlighet med lag nr 257/2000 om Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst måste klara ett lämplighetsprov.

Utbildningen av medlare på det straffrättsliga området anordnas av skyddstillsyns- och medlingstjänsten, medan medlarutbildning på övriga rättsområden erbjuds av en rad organ och utbildningsanstalter.

Vad kostar medling?

Medling genom skyddstillsyns- och medlingstjänsten är kostnadsfri, eller så står staten för kostnaderna.

Om domstolen skjuter upp en tvistemålsförhandling och beslutar att parterna ska träffa en medlare, gäller den taxa som fastställs i de rättsliga genomförandeföreskrifterna (400 tjeckiska kronor för varje påbörjad timme) för de första tre timmarna av medlingsmötet. Parterna delar på kostnaderna (om parterna är befriade från domstolsavgifter träder staten in). Pågår medlingen längre än tre timmar står parterna till lika del för kostnaden, men bara upp till det belopp som överenskommits mellan medlaren och medlingsparterna, dvs. parterna i målet.

Är det möjligt att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG kan parterna i en tvist begära att en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbar. En överenskommelse mellan medlingsparterna i ett tvistemål kan föreläggas domstolen för godkännande när förfarandet fortsätter. Resultatet av en medling i ett straffrättsligt förfarande genom skyddstillsyns- och medlingstjänstens försorg får beaktas av åklagaren och domstolen i deras beslut i ett visst mål.

Senaste uppdatering: 14/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.