Medling i EU-länderna

Medling förekommer, men utvecklingen i de olika medlemsstaterna befinner sig på olika stadier. I vissa medlemsstater finns omfattande lagstiftning eller procedurregler om medling. I andra har de lagstiftande organen visat föga intresse för att reglera medling. Det finns dock medlemsstater med en gedigen medlingskultur som främst bygger på självreglering.

Allt fler tvister dras inför domstol. Detta leder inte bara till längre väntetider utan driver också upp rättegångskostnaderna till en sådan nivå att de ofta blir orimliga i förhållande till det värde tvisten gäller.

Medling är i de flesta fall snabbare och därför vanligtvis billigare än ordinarie domstolsförfaranden. Detta gäller särskilt i länder där eftersläpningen i domstolsväsendet är omfattande och genomsnittstiden för ett domstolsförfarande är flera år.

Därför finns, trots den stora variationen när det gäller områden och metoder för medling inom Europeiska unionen, ett ökande intresse för detta sätt att lösa tvister, som ett alternativ till domstolsbeslut.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 09/07/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.