Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Tjeckien

I stället för att gå till domstol kan du kanske välja att lösa din tvist genom medling? Detta är en form av ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Fördelen med medling är den tid man sparar (jämfört med en långdragen rättegång) och ofta även pengar (jämfört med kostnaderna för ett rättsligt förfarande).

Innehåll inlagt av
Tjeckien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem kontaktar man?

Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst är det centrala organet för medling som metod att hantera följderna av ett brotts genom förhandlingar mellan gärningsman och brottsoffer i ett brottmålsförfarande. Skyddstillsyns- och medlingstjänsten lyder under justitieministeriet.

För medling i civilrättsliga mål kan man vända sig till någon av de medlare som erbjuder denna tjänst. Kontaktuppgifter till medlare i Tjeckien som finns på olika webbplatser går att hitta om man söker på begreppet “medling“ (“mediace“).

En förteckning över medlare finns exempelvis på de webbplatser som tillhör tjeckiska medlarorganisationen, tjeckiska advokatsamfundet och förbundet för skiljedoms- och medlingsförfaranden. Skyddstillsyns- och medlingstjänsten som arbetar inom de olika distriktsdomstolarnas går att hitta på denna tjänsts webbplats. En förteckning över medlare enligt lag nr 202/2012 om medling förs av Tjeckiens justitieministerium och kommer inom kort att offentliggöras.

Ett antal icke-statliga medlingsorganisationer och andra aktörer finns även.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom alla rättsområden, om annat inte föreskrivs i lagstiftningen. Detta inbegriper familje-, handelsrätt och straffrätt. Enligt civilprocesslagen kan domaren, när så är ändamålsenligt och lämpligt, förordna om att parterna i målet ska delta i ett inledande tre timmar långt möte med medlaren. I sådana fall kan rättegången skjutas upp i upp till tre månader.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Ja, medling regleras både i den nya lagen nr 202/2012 om medling och, i fråga om brottmål, i lag nr 257/2000 om Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst.

Information och utbildning

En registrerad medlare som verkar i enlighet med lag nr 202/2012 måste klara ett prov inför en nämnd som utses av justitieministeriet. Medlare som verkar inom ramen för Skyddstillsyns- och medlingstjänsten enligt lag nr 257/2000 måste klara ett kvalificeringstest.

Utbildningen av medlare som sysslar med brottmål anordnas av Skyddstillsyns- och medlingstjänsten medan medlarutbildning på det civilrättsliga området erbjuds av en rad aktörer och utbildningsanstalter.

Vad kostar medling?

Medling genom Skyddstillsyns- och medlingstjänsten är gratis, eller så står staten för kostnaderna.

Om domstolen skjuter upp en tvistemålsförhandling och förordnar om att parterna ska möta en medlare, gäller för de första tre timmarna av medlingsmötet den taxa som fastställs i de rättsliga genomförandeföreskrifterna (400 tjeckiska kronor för varje påbörjad timme). Parterna delar på kostnaderna (i det fall parterna är befriade från domstolsavgifter träder staten in). Pågår medlingen längre än tre timmar står parterna till lika del för kostnaden, men bara upp till det belopp som överenskommits mellan medlaren och medlingsparterna, dvs. parterna i rättegången.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG kan parterna i en tvist begära att en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbar. En överenskommelse mellan medlingsparterna I ett tvistemål kan vid fortsatt rättgång föreläggas domstolen för godkännande. Resultatet av en medling som genom Skyddstillsyns- och medlingstjänstens försorg sker i ett brottmål kan beaktas av åklagaren och domstolen i deras beslut i en viss sak.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.