Medling i EU-länderna

Danmark

I Danmark kan man anlita privata medlare. Privat medling är inte reglerad i lag och parterna står själva för kostnaderna. Dessutom finns det lagstadgade möjligheter till medling i tvistemål vid byretten, landsretten eller vid Sjö- och handelsdomstolen, och till konfliktlösning i brottmål (se nedan).

Innehåll inlagt av
Danmark

Medling i tvistemål

Kapitel 27 i rättegångslagen innehåller bestämmelser om medling i tvistemål vid byretten, landsretten eller vid Sjö- och handelsdomstolen.

Rätten kan på parternas begäran utse en medlare som ska hjälpa parterna att själva komma överens om en lösning på tvisten (rättsmedling).

Syftet med förfarandet är att ge parter i mål som handläggs av domstol en möjlighet, om de så önskar, att försöka lösa tvisten på annat sätt än genom det traditionella förlikningsförfarandet i domstol, som bygger på gällande lagstiftning, eller genom ett domstolsavgörande. Genom rättsmedling kan parterna få möjlighet att nå fram till en lösning av tvisten som båda parterna uppfattar som mer tillfredsställande, eftersom parterna får större inflytande över händelseförloppet och hänsyn tas till deras underliggande intressen, behov och framtid.

Domare eller tjänstemän vid den berörda domstolen, eller advokater som domstolsförvaltningen godkänt som medlare i det berörda landsrettsdistriktet, kan utses till medlare.

Medlaren fastställer i samråd med parterna hur medlingen ska genomföras. Om parterna samtycker kan medlaren hålla möten med parterna var för sig.

Varje part står för sina egna medlingskostnader, om parterna inte kommit överens om något annat.

Om medlingen leder till en lösning kan denna föras till protokollet, varefter målet kan avskrivas.

Enligt § 478(1)(2) i rättegångslagen kan en förlikning som ingåtts vid domstol eller andra myndigheter ligga till grund för verkställighet om domstolsavgöranden kan verkställas enligt lag.

Enligt § 478(1)(4) kan en skriftlig förlikning rörande obetalda skulder som ingåtts utanför domstol ligga till grund för verkställighet om det i förlikningen uttryckligen anges att den kan ligga till grund för verkställighet.

Rättegångslagen finns på webbsidan Retsinformation.

Medling i brottmål

Genom lag nr 467 av den 12 juni 2009 om konfliktråd med anledning av brott, som trädde i kraft den 1 januari 2010, införs ett permanent och landsomfattande system för konfliktlösning i brottmål.

Polischefen i varje polisdistrikt inrättar ett konfliktråd, där offret och gärningsmannen tillsammans med en neutral medlare kan träffas med anledning av ett brott.

Medling i konfliktråd kan endast äga rum om parterna samtycker till att delta. Barn och ungdomar under 18 år kan dock endast delta med sin förmyndares samtycke. Medling i konfliktråd kan endast äga rum om gärningsmannen i allt väsentligt har erkänt sitt brott.

Medlaren fastställer hur konfliktrådet ska genomföras efter diskussion med parterna. Vid konfliktrådet hjälper medlaren parterna att diskutera brottet och kan hjälpa dem att formulera eventuella överenskommelser som de vill ingå.

Medling i konfliktråd ersätter inte straffet eller brottets andra rättsliga följder.

Lagen om konfliktråd med anledning av brott finns på webbsidan Retsinformation.

Vem kontaktar man?

I tvistemål kan man kontakta den domstol som handlägger målet. Uppgifter om adress och telefonnummer etc. till den berörda domstolen kan fås via webbsidan Domstolsstyrelsen.

I brottmål kan man kontakta det polisdistrikt som handlägger målet. Uppgifter om adress och telefonnummer etc. till det berörda polisdistriktet kan fås via webbsidan Rigspolitiet.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Se ovan.

Finns det några särskilda regler som måste följas?

Se ovan.

Information och utbildning

Se ovan.

Vad kostar medling?

Se ovan.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Se ovan.

Senaste uppdatering: 04/05/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.