På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

England och Wales

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är ett alternativt system för tvistlösning som innebär att en neutral medlare hjälper de tvistande parterna att nå en lösning. Myndigheterna och juristerna i England och Wales känner till fördelarna med medling, och är angelägna om att främja och använda medling som ett sätt att, i lämpliga fall, finna en lösning på tvister utan att parterna behöver gå till domstol. Du kan ha rätt till rättshjälp under förutsättning att de vanliga kriterierna är uppfyllda.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Vem kontaktar man?

Det är justitieministeriet som ansvarar för politiken rörande och främjandet av medling på de civil- och familjerättsliga områdena i England och Wales.

Medling i tvistemål

För att garantera kvaliteten i medling i tvistemål som utförs på uppdrag av en domstol (utom tvister i familjeärenden inom jurisdiktionen för England och Wales), har justitieministeriet och domstolsverket (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS)) fastställt två olika medlingsförfaranden som tvistande parter kan använda sig av, beroende på det värde som tvisten gäller. Medlingstjänsten för småmål (Small Claims Mediation Service) är en intern tjänst som tillhandahålls och drivs av HMCTS. Den är avsedd för mål där det värde som tvisten gäller inte överstiger ett visst belopp. i allmänhet 10 000 brittiska pund. I fråga om högre värden, dvs. över 10 000 pund, har justitieministeriet samarbetat med rådet för medling på det civilrättsliga området (Civil Mediation Council (CMC)) för att införa ett ackrediteringssystem varigenom medlingsorganisationer kan ansöka om att bli upptagna i registret för medling på det civilrättsliga området, så att domstolarna i lämpliga fall kan hänvisa parter till dem. CMC är en organisation som företräder medlare på civil- och affärsrättens områden.

Familjemedling

När det gäller familjetvister är medlingen självreglerad och består av ett antal medlemsorganisationer eller ackrediteringsorgan som medlarna är anslutna till. Dessa organ har tillsammans bildat familjemedlingsrådet (FMC) för att harmonisera normerna för familjemedling. Dessutom företräder FMC sina medlemsorganisationer och familjerådgivare i allmänhet i kontakterna med myndigheterna.

FMC är en icke-statlig organisation. Den spelar en central roll för sina medlemsorganisationer, som samtliga är icke-statliga organisationer/sammanslutningar och grundande medlemmar av FMC. De viktigaste medlemmarna är följande:

  • ADR Group
  • Family Mediators Association
  • National Family Mediation
  • College of Family Mediators
  • Resolution
  • The Law Society

Regeringen har i dag inga planer på att inrätta något tillsynsorgan för medling inom civil- familjerätt.

Ackrediterade medlare på det civilrättsliga området kan du hitta på justitieministeriets webbplats justice. Där kan du söka i ett register efter en medlare i din närhet. Kostnaden för medling är baserad på en fast avgift, anpassad efter värdet på det som tvisten gäller.  För parter som inte har råd med medlingskostnaderna finns det en kostnadsfri medlingstjänst som tillhandahålls av  LawWorks.  LawWorks kan kontaktas på tfn. 01483 216 815 eller via LawWorks webbplats.

På den brittiska regeringens webbplats GovUK (tidigare kallad DirectGov) finns en söktjänst där du kan söka efter medlare.  Notera att Family Mediation Helpline har upphört.

Mer information om rättshjälp, inklusive huruvida du uppfyller kraven för rättshjälp, hittar du via den nya tjänst för information om rättshjälp som den brittiska regeringen har infört på sin webbplats: check-legal-aid

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas för att lösa en hel civil- och affärsrättsliga tvister av vardaglig natur, t.ex. bostadsfrågor, affärstvister, arbetsplatstvister, tvister om mindre värden etc.

Medling kan också användas i samband med tvister rörande familjefrågor, t.ex. skilsmässa, upplösning av partnerskap, vårdnad om barn etc. Den är inte begränsad till före detta makar eller partner.  Exempelvis kan far- eller morföräldrar använda sig av familjemedling för att nå en överenskommelse om hur de kan fortsätta ha kontakt med sina barnbarn.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling i tvistemål

Medling på civilrättens område föreskrivs inte i lag och krävs inte heller för att inleda domstolsförhandlingar. Man kräver dock att parterna i tvistemål allvarligt överväger medling innan de går vidare till domstol.

I Civil procedure rules (CPR) regleras vilken praxis och vilka förfaranden som ska följas vid tvistemålsavdelningarna i Court of Appeal, High Court och grevskapsdomstolarna. Ett övergripande mål med de civilprocessrättsliga bestämmelserna är att hjälpa domstolarna att handlägga ärenden rättvist. Detta övergripande mål innebär bland annat att domstolen ska vara aktiv i handläggningen av ärendena. Den ska t.ex. uppmuntra de berörda parterna att använda ett alternativt system för tvistlösning om domstolen anser att detta är lämpligt.

Det är frivilligt att använda medling, men enligt CPR ska man ta hänsyn till eventuella medlingsförsök när man fastställer rättegångskostnaderna. Domstolen ska ta hänsyn till de ansträngningar som eventuellt har gjorts för att lösa tvisten före och under rättegången. Om den vinnande parten tidigare har vägrat att gå med på ett rimligt medlingsförslag kan domaren alltså besluta att den förlorande parten inte ska behöva betala den vinnande sidans kostnader.

Familjemedling

Familjemedling är helt och hållet frivillig. Sedan april 2011 måste emellertid alla sökande (inte bara de som beviljats allmän rättshjälp) överväga medling som alternativ genom att delta i ett informations- och utvärderingsmöte om medling (Mediation Information and Assessment Meeting – MIAM) innan de väcker talan vid domstol. Bestämmelser om detta finns i President’s Pre Application Protocol . Den potentiella svarande bör också delta om han eller hon uppmanas till det. Om sökanden/käranden väljer att föra saken vidare till domstol bör vederbörande ge in ett särskilt formulär (FM1) tillsammans med stämningsansökan för att visa att han eller hon är befriad från kravet på att delta i ett MIAM, har deltagit i ett MIAM där man kom fram till att medling inte var lämpligt i det berörda fallet eller har deltagit i medling som antingen misslyckades helt eller inte ledde till en lösning av alla tvistiga frågor.

Som svar på rekommendationen från Family Justice Review införde regeringen i februari 2013 en bestämmelse i Children and Families Bill (förslag till barn- och familjelag) om att parterna ska ha en lagstadgad skyldighet att delta i ett MIAM (med begränsade undantag, t.ex. vid tecken på våld i hemmet).

Att ge in formulär FM1 tillsammans med ansökan kommer enligt förslaget också att bli ett lagstadgat krav. Lagförslaget förväntas vara antaget och dess bestämmelser genomförda under våren 2014.

Liksom de civilprocessrättsliga bestämmelserna uppmuntrar de familjeprocessrättsliga bestämmelserna (Family Procedure Rules – ett omfattande regelverk om domstolsförfarandena) användningen av alternativa tvistlösningsmetoder (ADR).

Yrkesnormer

Det finns ingen särskild nationell uppförandekod för medlare i England och Wales. För att ackrediteras av CMC måste medlare på det civilrättsliga området emellertid kunna visa att de rättar sig efter kraven enligt en uppförandekod som bygger på EU:s uppförandekod . Yrket är självreglerande, och staten utövar inga påtryckningar för att få medlarna att följa någon frivillig kod.

Alla grundande medlemmar i FMC ska se till att deras medlemmar i sin tur (praktiserande familjerådgivare) följer FMC:s uppförandekod.

Information och utbildning

Information om medling på det civilrättsliga området, tjänster som erbjuds och fastställda priser finns tillgänglig på justitieministeriets webbplats.

I Civil Mediation Directory (register over medlare på det civilrättsliga området) finns möjlighet att söka efter medlare som kan erbjuda medling på en plats som passar parterna. På CMC:s webbplats och på webbplatserna för medlarorganisationer inom CMC finns mer information om medling och medlingstjänster.

Family Mediation Service Finder är ett sökverktyg som gör det möjligt att hitta en medlare på den plats där användaren befinner sig. På webbplatserna för FMC:s medlemsorganisationer finns mer information om medlingstjänster.

Det finns ingen nationell utbildningsanstalt för medlare på det civilrättsliga området i England och Wales. Medlare utbildas inom den privata sektorn, som är självreglerande. Branschen fastställer sina egna regler och tar själv hand om utbildningen av medlemmarna.

Familjemedlare kan ha väldigt olika bakgrund, t.ex. inom juridik, terapi eller sociala tjänster, och det finns inget rättsligt krav på att de ska gå igenom någon specialistutbildning. De olika medlems-/ackrediteringsorganisationerna har dock sina egna utbildnings- och yrkesnormer, som bland annat omfattar utbildningskrav. Medlare som är kontrakterade att tillhandahålla offentligt finansierad medling förväntas ha en särskilt hög ackrediterings- och utbildningsnivå för att kunna genomföra ett inledande Mediation Information Assessment Meeting (MIAM) och efterföljande medling.

Vad kostar medling?

Kostnaderna för medling beror på den som tillhandahåller tjänsten och regleras vanligtvis inte av staten. I tvistemål beror kostnaderna på det värde som tvisten gäller och den tid som förväntas gå åt för medlingen. Avgifterna för medling som är tillgänglig via onlineregistret för medling på det civilrättsliga området finns angivna på justitiedepartementets webbplats. Den ideella organisationen LawWorks tillhandahåller kostnadsfri medling för de som inte har råd. LawWorks kan kontaktas på tfn 01483216815 eller via webbplatsen LawWorks Mediation.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Direktiv 2008/52/EG, som i Storbritannien har införlivats genom Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 (SI 2011 No 1133), ger parterna i en gränsöverskridande tvist, om en av parterna är bosatt i en medlemsstat vid tiden för tvisten, möjlighet att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska göras rättsligt bindande. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

När det gäller England och Wales hittar du närmare uppgifter om behöriga domstolar på webbplatsen för Her Majesty's Courts and Tribunals Service.

Parter i ett tvistemål som har nått en överenskommelse genom medling kan ansöka till domstolen om att deras överenskommelse ska stadfästas av en domare. När en domare på detta sätt har godkänt överenskommelsen (genom en s.k. Court Consent Order) blir den rättsligt bindande, om domstolen anser att den är rättvis och skälig.

Parter i familjetvister som själva har kommit överens, via sina advokater eller genom medling, kan ansöka hos domstolen om att få sin överenskommelse omvandlad till ett rättsligt bindande beslut (se ovan) om domstolen finner att överenskommelsen är rättvis och skälig.  Denna typ av lösning är mer sannolik i samband med ekonomiska uppgörelser än i anslutning till överenskommelser som rör barn.

Länkar

Rådet för medling på det civilrättsliga området (CMC), Familjemedlingrådet (FMC), Onlineregistret för medling på det civilrättsliga området, Sökverktyget Family Mediation Service Finder, EU:s uppförandekod för medlare FMC:s uppförandekod, LawWorks Mediation

Senaste uppdatering: 13/06/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.