Medling i EU-länderna

Estland

I stället för att ta en tvist till domstol kan du försöka lösa den genom medling. Det är en alternativ tvistlösningsmetod i vilken en medlare hjälper de inblandade att komma överens. De estniska myndigheterna och rättstillämparna är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Estland

Vem kontaktar man?

Förlikning innebär att en förlikningsman eller ett förlikningsorgan agerar i tvistemål. Förlikning regleras genom lagen om förlikning. Denna lag utformades för att införliva direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område i Estlands nationella lagstiftning.

Enligt lagen om förlikning kan en förlikningsman vara vilken fysisk person som helst som båda parterna har godkänt för ändamålet. Vidare kan en advokat eller notarie fungera som förlikningsman. Enligt den särskilda lagen kan en förlikningsman också vara placerad vid ett offentligt organ på statlig eller lokal nivå.

På Notariekammarens webbplats finns en förteckning över notarier.

En förteckning över advokater som fungerar som förlikningsmän finns på Estlands advokatsamfunds webbplats.

Du kan kontakta följande icke-statliga organisationer:

  • Estlands samfund för medlare lämnar information på både estniska och engelska.
  • Estlands förening för barnens välbefinnande är en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter. Till verksamheten hör rådgivning till föräldrar som vill separera eller skiljas. Föreningen uppmuntrar föräldrar att använda förlikningsmännens tjänster för att skydda barnens intressen. Föreningen har också arrangerat kurser om medling för familjer.
  • De estniska försäkringsbolagens sammanslutning har inrättat en försäkringsmedlare som ska behandla tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.

Upphovsrättskommittén, som har inrättats som en del av justitieministeriet, är ett förlikningsorgan i den mening som avses i § 19 i lagen om förlikning. Kommittén hanterar ansökningar om de åtgärder som ska tillämpas för att verk som skyddas av upphovsrätt, eller innehåll som skyddas av närbesläktade rättigheter, ska kunna användas fritt i vissa fall.

Enligt lagen om lösning av kollektiva arbetsmarknadskonflikter (dvs. tvister som gäller villkoren i ett kollektivavtal) har parterna i sådana konflikter möjlighet att anlita en offentlig förlikningsman. Den offentliga förlikningsmannen är en opartisk expert som har i uppgift att hjälpa parterna i arbetsmarknadskonflikter att nå en kompromiss. Den offentliga förlikningsmannen för kollektiva arbetsmarknadskonflikter är Meelis Virkebau – e-post: meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee. Mer information finns på den offentliga förlikningsmannens webbplats.

I vissa fall kan justitiekanslern fungera som medlare. Trots att lagen om justitiekanslerns ämbete inte hänvisar till begreppet ”ombudsman” utför justitiekanslern i praktiken även en ombudsmans uppgifter, t.ex. att övervaka att offentliga organ agerar på ett sätt som inte strider mot de grundläggande rättigheterna och friheterna eller mot principerna för god förvaltning. Justitiekanslern har också en övervakande roll gentemot lokala myndigheter och offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som utför uppgifter som hör till offentlig förvaltning. Sedan 2011 har justitiekanslern även agerat som barnombudsman enligt artikel 4 i konventionen om barnets rättigheter och hanterat förlikning i tvister som rör diskriminering. Mer om detta finns att läsa på justitiekanslerns webbplats.

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

I allmänhet kan det förlikningsförfarande som föreskrivs i lagen om förlikning användas för att lösa alla civilrättsliga tvister som på något sätt avser förlikning. Det finns ett förlikningsförfarande för civilrättsliga tvister som gäller privaträttsliga förhållanden och som hanteras av en distriktsdomstol. Trots att det inte finns någon statistik som möjliggör en jämförelse förefaller medling vara vanligare inom familjerättens område.

Justitiekanslern handlägger tvister där en enskild person hävdar att han eller hon utsatts för diskriminering beroende på kön, ras, nationalitet eller etnisk härkomst, hudfärg, språk, ursprung, religion, politisk eller annan åskådning, ekonomisk eller social status, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller andra egenskaper enligt gällande lag. Medlare kan också kopplas in i ärenden som handlar om grundläggande rättigheter.

Den offentliga förlikningsmannens befogenhet gäller kollektiva arbetsmarknadskonflikter.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Den allmänna principen i estnisk lag är att det är frivilligt att använda sig av medling. Reglerna för förlikning och villkoren för verkställande av överenskommelser om förlikning återfinns i lagen om förlikning.

Estlands civilprocesslag innehåller särskilda regler om förlikning av en domare i situationer där en förälder överträder ett beslut gällande kontakt med ett barn. Enligt § 563 i den lagen kan domstolen på begäran av en förälder kalla båda föräldrarna till domstolen för att lösa en sådan tvist genom överenskommelse. Domstolen kallar föräldrarna personligen till domstolen och informerar dem om de eventuella juridiska konsekvenserna (böter eller kvarhållande i häkte) om de underlåter att inställa sig.

Enligt civilprocesslagen får domstolen också besluta att parterna ska delta i en förlikningsprocess i enlighet med lagen om förlikning om den, mot bakgrund av de fakta som kommit fram i ärendet, bedömer att detta är nödvändigt för att kunna lösa tvisten.

Förfaranderegler för förlikningsfunktionen vid Estniska försäkringsbolagens sammanslutning finns på nätet.

Bestämmelserna om förlikning genom justitiekanslern återfinns i lagen om justitiekanslerns ämbete. Den offentliga förlikningsmannens insatser och parternas rättigheter och skyldigheter när det gäller att lösa kollektiva arbetsmarknadskonflikter regleras i lagen om lösning av kollektiva arbetsmarknadskonflikter.

De särskilda villkoren när det gäller upprättshovskommitténs förlikningsförfarande fastställs i upphovsrättslagen.

Information och utbildning

De som är verksamma som förlikningsmän enligt lagen om förlikning, inklusive notarier och advokater, har ofta egna webbplatser med närmare information om sina tjänster. På Notariekammarens webbplats finns en förteckning över notarier. En förteckning över advokater som fungerar som förlikningsmän finns på Estlands advokatsamfunds webbplats.

Information om justitiekanslerns verksamhet som barnombudsman finns på justitiekanslerns webbplats. På justitiekanslerns webbplats hittar du även information om förlikning i tvister som gäller diskriminering.

Information om den offentliga förlikningsmannens verksamhet finns på dennes webbplats.

Utbildning för medlare tillhandahålls av den privata sektorn (exempelvis samfundet för medlare). Det finns inga särskilda regler för utbildning av medlare.

Vad kostar medling?

I lagen om förlikning finns ingen bestämmelse som kräver att förlikning ska vara gratis, utan kostnaden ska bestämmas genom en överenskommelse mellan medlaren och parterna.

När en domstol har föreslagit att parterna i ett mål ska vända sig till en förlikningsman eller har beordrat parterna att genomgå ett förlikningsförfarande enligt lagen om förlikning, kan en part som inte har råd att betala för förlikningsförfarandet, eller som bara delvis eller genom delbetalningar kan betala för detta, som en form av rättshjälp ansöka om att helt eller delvis befrias från kostnaderna för förlikningsförfarandet, som då i stället bekostas av den estniska staten.

Om justitiekanslern agerar som förlikningsman tas ingen avgift ut. Det kan emellertid uppkomma andra kostnader i samband med förlikningsförfarandet. Justitiekanslern fattar då beslut om vem som ska bära dessa kostnader.

Den offentliga förlikningsmannens insatser för att lösa kollektiva arbetsmarknadskonflikter är också avgiftsfria. Övriga kostnader för att lösa sådana konflikter ska bäras av den part som bedöms ha gjort sig skyldig till fel, eller fördelas enligt överenskommelse mellan parterna.

Den upphandlande myndigheten för de estniska försäkringsbolagens sammanslutning tar ut en administrativ avgift på 50 euro och förlikningsmannen tar ut en avgift på högst 160 euro. Tillsammans med avgifter för socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring uppgår detta belopp till sammanlagt 214,08 euro. Om ett förlikningsförsök misslyckas tas bara halva förlikningsmannens avgift ut.

Är det möjligt att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt lagen om förlikning ska den överenskommelse som förlikningsprocessen leder fram till vara verkställbar efter att ett lämpligt förfarande för att förklara den verkställbar har fullbordats i enlighet med §§ § 6271 eller § 6272 i civilprocesslagen. En notarie kan också förklara en överenskommelse vara verkställbar efter en förlikning som skötts av en notarie eller en advokat i linje med bestämmelserna i lagen om notarietjänster. Särskilda bestämmelser om verkställbarhet för överenskommelser om förfarandet för kontakt med ett barn fastställs i § 563 i civilprocesslagen.

Alla överenskommelser som ingås till följd av ett förlikningsförfarande som har godkänts av justitiekanslern är verkställbara.

En överenskommelse som nås efter det att den offentliga förlikningsmannen har bidragit till att lösa en kollektiv arbetsmarknadskonflikt är giltig och bindande för båda parter från och med den dag den ingås, såvida man inte enats om ett annat datum för ikraftträdande. Denna typ av överenskommelse är dock inte en exekutionstitel.

Senaste uppdatering: 14/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.