Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Frankrike

Varför inte försöka lösa tvisten genom medling i stället för att gå till domstol? Detta är en form av alternativ tvistlösning där medlaren hjälper de tvistande att enas. I Frankrike är regeringen och juristerna väl medvetna om fördelarna med medling, och att utnyttja denna metod uppmuntras starkt av lagstiftaren.

Innehåll inlagt av
Frankrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem kontaktar man?

I Frankrike finns det inte någon central eller statlig myndighet med tillsynsansvar för medlaryrket.

Det finns ingen officiell nationell webbplats om medling, men på https://www.justice.fr/régler-litiges-autrement/médiation finns ett medlingsavsnitt som uppdateras regelbundet.

Varje appellationsdomstol (cour d’appel) publicerar listor över medlare för civilrättsliga, socialrättsliga och handelsrättsliga ärenden. Dessa listor upprättades genom artikel 8 i lag nr 2016-1547 av den 18 november 2016 om modernisering av det tjugoförsta århundradets rättssystem. Deras huvudsakliga syfte är att informera domarkåren, men de kan också delas med enskilda på alla sätt. De är framför allt tillgängliga på de berörda appellationsdomstolarnas webbplatser.

När kan medling användas och inom vilka områden är metoden vanligast?

Parterna kan använda medling när som helst och inom alla rättsområden, utom de områden som undergräver de grundläggande samhällsreglerna för allmän ordning (ordre public de direction). Medling kan, exempelvis, inte användas för att kringgå tvingande regler för äktenskap eller skilsmässa.

Medling används oftast för att lösa

 • tvister mellan grannar,
 • problem med betalning av en skuld,
 • tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster,
 • tvister mellan äkta makar om rätten till umgänge med ett barn.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Användning av medling

Genom lag nr 95-125 av den 8 februari 1995 om organisation av domstolarna och civilrättsligt, straffrättsligt och administrativt förfarande infördes civilrättslig medling i fransk lag.

Regeringsförordning (ordonnance) nr°2011-1540 av den 16 november 2011 införlivade EU-direktiv 2008/52/EG i fransk lag. Genom direktivet upprättas en ram för att underlätta att tvister löses i godo med hjälp av en tredje part, medlaren. Regeringsförordningen breddar räckvidden för direktivets bestämmelser till att inte bara omfatta gränsöverskridande medling utan också inhemsk medling, med undantag för tvister avseende anställningsavtal eller som rör statens exklusiva administrativa rättigheter (droit administratif régalien).

Genom regeringsförordningen ändrades också lagen (loi) av den 8 februari 1995 i syfte att fastställa en allmän ram för medling. Den definierar begreppet medling, preciserar de villkor som medlaren ska uppfylla och bekräftar sekretessprincipen i samband med medling, vilket är avgörande för att medlingen ska få ett gott resultat.

Medling genom förlikning

Parterna kan besluta att anlita en medlare på eget bevåg. De behöver inte vända sig till en domstol för att göra det.

Parter som redan har vänt sig till domstol med tvisten kan dock fortfarande välja att tillgripa en alternativ tvistlösningsform, såsom medling.

Medling på order av domstolen

Om talan har väckts vid domstol kan den domare som handlägger målet, efter att ha inhämtat parternas tillstånd, utse en utomstående person till att höra parterna och ställa deras synpunkter mot varandra i syfte att göra det möjligt för dem att finna en lösning på sin inbördes tvist (artikel 131-1 i civilprocesslagen).

När det gäller utövande av föräldraansvar och provisoriska åtgärder i samband med skilsmässor kan domaren också uppmana parterna att gå på ett informationsmöte om medling. Detta möte är kostnadsfritt för parterna och kan inte ge upphov till några särskilda sanktioner (artiklarna 255 och 373-2-10 i civillagen).

Lag nr 2019-222 av den 23 mars 2019 om programplanering för 2018-2022 och reform av rättssystemet inför medling efter råd av domstolen i artikel 373-2-10 i civillagen:

Om parterna är oense ska domstolen försöka ena dem.

För att hjälpa föräldrarna att komma överens om utövandet av föräldraansvar kan domstolen föreslå medling, såvida inte den ena föräldern påstås ha uppträtt våldsamt mot den andra föräldern eller barnet. Om föräldrarna samtycker till medling kan domstolen utse en familjemedlare för detta ändamål, inklusive för det slutgiltiga beslutet om hur föräldraansvaret bör utövas.

Om det inte finns anklagelser om att den ena föräldern har uppträtt våldsamt mot den andra föräldern eller barnet, kan domstolen till och med uppmana föräldrarna att träffa en familjemedlare som informerar dem om medlingens syfte och hur den går till.

Obligatorisk medling

På grund av lagstiftningens utveckling på senare tid har det enligt fransk lag blivit obligatoriskt att använda medling under vissa omständigheter.

Genom artikel 7 i lag nr 2016-1547 av den 18 november 2016 om modernisering av 2000-talets rättssystem infördes på försök vid 11 domstolar ett krav på att medling ska sökas innan ett ärende hänskjuts till domstol. Försöket skulle enligt plan avslutas i slutet av 2019 men förlängdes till den 31 december 2020.

En person som vill ändra ett beslut från en familjedomstol eller en bestämmelse i ett avtal som godkänts av domstol måste först göra ett försök med familjemedling innan ärendet går tillbaka till domstolen. Om så inte sker kommer ansökan om ändring att avvisas.

Detta gäller för ansökningar som rör

 • barnets stadigvarande hemvist,
 • umgängesrätt och rätt att ha barnet hos sig,
 • en förälders bidrag till uppfostran och underhåll av ett minderårigt barn och
 • beslut som gäller utövande av föräldraansvar.

Det är inte obligatoriskt att söka familjemedling innan ärendet går tillbaka till domstolen om

 • en förälder har uppträtt våldsamt mot den andra föräldern eller barnet,
 • ansökan syftar till att få domstolen att godkänna ett avtal som ingåtts mellan parterna eller
 • det enligt domstolens bedömning finns ett annat legitimt skäl för att inte kräva att parterna söker medling innan de återvänder till domstolen.

Genom lag nr 2019-222 av den 23 mars 2019 om programplanering för 2018-2022 och reformen av rättssystemet blev det obligatoriskt att använda alternativa tvistlösningsmetoder, såsom medling, för ansökningar avseende betalning av belopp på högst 5 000 euro eller tvister mellan grannar. Innan sådana ansökningar kan hänskjutas till domstol måste parterna själva försöka lösa tvisten genom förlikning (ledd av en rättslig förlikningsman, conciliateur de justice), medling eller ett deltagandeförfarande (procédure participative). Om de inte gör det kan domstolen på eget bevåg bestämma att ansökan är otillåtlig. I lagen anges emellertid undantag för följande fyra situationer:

 • Om minst en av parterna begär att domstolen godkänner ett avtal.
 • Om ett överklagande måste inlämnas till det organ som utfärdade beslutet innan det hänsköts till en domstol.
 • Om anlitandet av ett av de medel för tvistlösning i godo som anges i första stycket inte är tillgängligt av ett legitimt skäl, i synnerhet om juridiska förlikningsmän inte är tillgängliga inom en rimlig period.
 • Om det finns en särskild bestämmelse som föreskriver att domstolen eller förvaltningsmyndigheten i förväg ska försöka nå förlikning.

Reglering och tillsyn av medlare

Det finns ingen nationell etisk kod för medlare i Frankrike.

Vissa medlare vägleds av de etiska regler eller stadgar som antagits av sammanslutningar eller federationer, oavsett om medlarna är direktmedlemmar eller medlemmar via ett arbetsgivarorgan.

Ackrediterade familjemedlingstjänster – dvs. tjänster med offentlig finansiering från kassan för familjebidrag (Caisse d’allocations familiales), socialförsäkringskassan för jordbruket (Mutualité sociale agricole) och justitieministeriet – ser till att vissa standarder uppfylls avseende tillhandahållandet och kvaliteten på dessa tjänster. Dessa standarder anges i en nationell referensram.

Genom dekret (décret) nr 2017-1457 av den 9 oktober 2017 om listor över medlare vid appellationsdomstolar fastslogs villkoren för tillägg på en sådan lista. I dessa villkor föreskrivs att medlare

 1. inte får ha några övertygelser eller omfattas av olämplighetsförklaringar eller diskvalificeringsgrunder som finns upptagna på listan i bulletin nr 2 i deras brottsregister,
 2. inte får ha begått några handlingar som strider mot ära, redbarhet och moral som givit upphov till disciplinära eller administrativa sanktioner i form av avsättning, tillfällig avsättning, uppsägning eller återkallande av godkännande eller tillstånd, och
 3. ska ha utbildning och erfarenhet som visar på deras förmåga att utöva medling. Detta krav gäller både för enskilda och juridiska enheter – varje enskild person som tillhör den juridiska enheten och tillhandahåller medlingstjänster måste uppfylla de villkor som gäller för enskilda personer.

Information och utbildning

Den franska lagstiftningen har för närvarande inga bestämmelser om särskild utbildning i medling.

Ett statligt diplom för familjemedlare (diplôme d’Etat de médiateur familial) infördes för familjemedlare genom ett dekret av den 2 december 2003 och en regeringsförordning (arrêté) av den 12 februari 2004.

Familjemedlare behöver inte ha detta diplom för att vara verksamma såvida de inte vill tillhandahålla ackrediterade familjemedlingstjänster. I sådant fall är diplomet obligatoriskt.

Vad kostar medling?

Den som utnyttjar medling vid eller utanför domstol måste betala för detta.

Medlarens ersättning kan täckas av rättshjälp enligt artiklarna 118-9 och följande i dekret nr 91-1266 av den 19 december 1991. Ersättningen får inte överskrida 256 euro för en part eller 512 euro för alla parter.

För domstolsmedling fastställs beloppet av ansvarig domare för kostnadsbedömning (magistrat taxateur) efter det att uppdraget fullgjorts och kostnadsredovisningen lämnats in (artikel 119 i dekret nr 91-1266 av den 19 december 1991). Domare som bedömer rättegångskostnaderna fastställer depositionsbeloppet och ersättningen (artiklarna 131-6 och 131-13 i civilprocesslagen). I avsaknad av exakt lagstadgad taxa är kostnaden för familjemedlingstjänster därmed varierande.

Statligt finansierade medlingstjänster arbetar för att tillämpa en nationell skala för familjernas bidrag till kostnaden. Kostnaden per medlingsmöte som varje part ska betala kan variera från 2 euro till 131 euro beroende på parternas inkomster.

Finns det möjlighet att göra en överenskommelse som grundar sig på medling verkställbar?

När parterna når en överenskommelse, är den lika bindande för dem som ett kontrakt.

När överenskommelsen har nåtts utan domstolsförhandlingar fastställs i artikel 1565 i civilprocesslagen att den kan läggas fram för den domstol som skulle ha varit behörig att ta upp tvisten till prövning för att få verkställighet.

När medlingen sker inom ramen för domstolsförhandlingar fastställer artikel 131-12 i civilprocesslagen att det är den domstol vid vilken talan väcktes som, på parternas begäran, ska godkänna deras överenskommelse.

Artikel L111-3 1 i civilprocesslagen om verkställighet (Code des procédures civiles d'exécution) fastställer att överenskommelser som nåtts genom domstolsmedling eller medling utanför domstol, och som förklarats verkställbara av allmän domstol eller förvaltningsdomstol, utgör exekutionstitlar.

Senaste uppdatering: 17/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.