Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Grekland

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både regering och juridiska ombud i Grekland är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Grekland

Vem kontaktar man?

I Grekland står följande institutioner till tjänst med medling:

  • Medlare måste vara advokater som godkänts för medling, enligt lag 3898/2010 (Officiella tidningen vol. I:211/16 dec. 2010) som införlivar direktiv 2008/52/ΕG. Kommittén för godkännande av medlare, som instiftats enligt nämnda lag, står under tillsyn av ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter (nedan kallat justitieministeriet). Kommittén har bland annat befogenhet att godkänna medlare. Godkännande kan först ske efter prov ordnade av dess provgrupp, som består av två kommittéledamöter och en domstolstjänsteman. För godkännandet av medlare och utfärdande av motsvarande intyg ansvarar avdelningen för advokater och exekutionsbiträden vid generaldirektoratet för rättsväsendet på justitieministeriet Avdelningen ansvarar också för förteckningar över godkända utbildningsinstitut för medlare och över godkända medlare samt tillhandahåller domstolarna dessa förteckningar. Förteckningar över erkända medlare finns på webbplatsen förjustitieministeriet.
  • Ministeriet för arbete, social säkerhet och omsorg tillhandahåller en statlig tjänst som innebär att en anställd kan begära en offentlig utfrågning om en anställningsrelaterad tvist. Ansvaret för detta förfarande ligger på yrkesinspektionen. En specialiserad inspektör arrangerar en utfrågning av arbetsgivaren för att denna ska kunna förklara sin ståndpunkt. Utfrågningen är inte ett juridiskt förfarande.
  • Konsumentombudsmannen är en oberoende myndighet under tillsyn av ministeriet för regional utveckling och konkurrens. Denna ombudsman står utanför domstolarna och reglerar konsumenttvister som görs upp i godo. Samtidigt har den en rådgivande samhällsroll för behandling av problem inom dess ansvarsområde. Myndigheten utövar också tillsyn överförlikningsnämnderna som i landets kommuner handlägger ärenden som inte samtidigt är domstolsmål.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling förutses i följande fall:

  • I privat- och handelsrättsliga ärenden.
  • Inom arbetsrätten och i konsumenttvister enligt ovan.
  • I fall av offer för våld inom familjen (lag 3500/2006).

För särskilda överträdelser enligt lag 3904/2010.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Grekland har införlivat direktiv 2008/52/ΕG genom lag 3898/2010 (Officiella tidningen vol. I:211/16 dec. 2010).

Enligt denna lag kan privaträttsliga tvister handläggas av medlare, om parterna enas om detta och har rätt att fritt lösa föremålet för tvisten. Avtalet om att låta tvisten gå till medling ska styrkas med en handling eller ett protokoll från den domstol där ärendet är anhängiggjort. Handlingen ska följa avtalsrättens bestämmelser.

Medling är möjlig i följande fall: a) Om parterna väljer medlingsförfarande för tvisten, före eller efter att den anhängiggörs. b) Om parterna ombeds att välja medling av den domstol där ärendet är anhängiggjort, med beaktande av alla omständigheter i ärendet. Om parterna då samtycker, ska domstolen fastställa förhandling efter tre månader och inte efter sex. c) Om en domstol i annat land beslutar om medling. d) Om medling föreskrivs i lag.

Genom beslut av justitieministern (nr 109088) a) fastställdes bestämmelserna och villkoren för godkännandet av medlare, liksom godkännandeförfarandet för medlartitlar från andra EU-medlemsstater; för godkännande respektive tillfälligt eller permanent hävande av godkännande krävs ett förhandsgodkännande av kommittén för godkännande av medlare; b) föreskrevs en uppförandekod för godkända medlare; c) fastställdes villkoren för sanktioner vid överträdelser av dessa regler; sådana sanktioner måste kommittén tillstyrka och de innebär tillfälligt eller permanent hävande av godkännandet; d) reglerades alla andra relevanta frågor.

Under medlingen ska parterna eller deras rättsliga ombud (eller företrädare vid juridiska personer) åtföljas av ett juridiskt ombud.

Medlaren utses av parterna eller av dem utsedd tredjeman.

Medlingsförfarandet läggs upp av medlaren i samförstånd med parterna som kan avbryta medlingen när de så önskar. Medlingen är av förtrolig karaktär och protokollförs inte. Under medlingen får medlaren kommunicera med och möta alla parter. Uppgifter som en part ger medlaren får inte utan partens samtycke meddelas den andra parten.

En person som föreslås som medlare måste inte acceptera uppdraget. Under medlingen kan denne bara ställas till svars för bedrägliga avsikter.

Medlaren ska ta fram en medlingsrapport med följande innehåll:

a) Medlarens för- och efternamn.

b) Plats och tidpunkt för medlingen.

c) Parternas för- och efternamn.

d) Avtal om medling som denna utgår ifrån.

e) Överenskommelse som parterna nått eller konstaterande att medlingen misslyckats, inklusive föremålet för tvisten.

När medlingen avslutats, ska rapporten undertecknas av medlaren, parterna och deras juridiska ombud. Om minst en av parterna så begär, ska medlaren deponera originalet på kansliet vid den förstainstansdomstol där medlingen skett. Vid deponeringen ska den kärande betala en stämpelavgift, vars storlek och justeringar gemensamt fastställts av ekonomiministeriet och justitieministeriet. Vid misslyckad medling ska rapporten bara undertecknas av medlaren.

Om parterna är ense om att ett verkställbart krav föreligger, gäller detta enligt artikel 904.2 i civilprocesslagen sedan rapporten deponerats på domstolskansliet.

Den praktiska tillämpningen av alternativ tvistlösning

Det enda förfarande som kan anses existera i Grekland är förlikning.

Enligt artikel 99 i konkurslagen kan en medlare utses för ett förlikningsförfarande, på fysisk eller juridisk persons begäran till konkursdomaren.

Konkursdomaren ska bedöma grunden till begäran och kan utse en medlare som domaren väljer ur ett sakkunnigregister. Medlaren ska sträva mot ett avtal mellan gäldenären och dennes fordringsägare som åtminstone företräder majoriteten av fordringarna (regleras i lag). Syftet är att rädda gäldenärens företag med alla lämpliga åtgärder.

Medlaren får begära att kredit- och finansinstitut lämnar sådana uppgifter om gäldenärens verksamheter som krävs för dennes uppdrag.

Om medlaren inte uppnår en överenskommelse, ska denne utan dröjsmål meddela rättens ordförande, som då direkt överlåter ärendet till konkursdomstolen. Därmed avslutas medlarens uppdrag.

Information och utbildning

Kommittén för godkännande av medlare är behörig att godkänna medlare, kontrollera att medlarnas utbildningsinstitut fullgör sina skyldigheter, kontrollera att godkända medlare följer uppförandekoden samt rekommendera justitieministern att utdöma sanktioner enligt gällande lag.

Utbildningsinstitut för medlare får vara icke vinstdrivande företag som består av minst en advokatförening i samarbete med minst en av landets yrkesorganisationer. De ska ha tillstånd som begärts hos kommittén och utfärdats av den behöriga avdelningen för advokater och exekutionsbiträden vid justitieministeriet. Presidentdekret 123/2011 utfärdades på förslag av justitieministern samt ekonomi-, konkurrens-, sjöfarts- och undervisnings- och religionsministrarna. I detta föreskrivs särskilt villkoren och förutsättningarna för utbildningsinstitutens godkännande och verksamhet, innehållet i dessas grundläggande program för utbildning och vidareutbildning samt programmens längd, lokaliseringen, lärarnas kvalifikationer, antalet deltagare, liksom sanktionerna mot utbildningsinstituten om dessa inte uppfyller sina förpliktelser. Sanktionerna handlar i detta fall om penningböter respektive tillfälligt eller permanent hävande av verksamhetstillståndet. Kriterierna för val av sanktion och dennas omfattning ska fastställas genom ovannämnda presidentdekret. För att få verksamhetstillstånd måste utbildningsinstituten betala en avgift, vars storlek och justeringar gemensamt fastställts av ekonomiministeriet och justitieministeriet.

Justitieministeriet använder alla relevanta medel, särskilt Internet, för att informera allmänheten om tillgången till medling.

Vad kostar medling?

Medlaren har timarvodering med 24 timmar som övre gräns, i vilket även förberedelsearbete ska ingå. Parterna och medlaren kan enas om annan arvodering. Parterna betalar lika stora delar av arvodet, om de inte enas om annat. De ska dessutom arvodera sina respektive juridiska ombud. Storleken på ovannämnda timarvode har fastställts och justerats av justitieministern.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

När medlingen avslutats, ska rapporten undertecknas av medlaren, parterna och deras juridiska ombud. Om minst en av parterna så begär, ska medlaren deponera originalet på kansliet vid den förstainstansdomstol där medlingen skedde. Vid deponeringen ska den kärande betala en stämpelavgift, vars storlek och justeringar gemensamt fastställts av ekonomiministeriet och justitieministeriet. Vid misslyckad medling ska rapporten bara undertecknas av medlaren.

Om parterna är ense om att ett verkställbart krav föreligger, gäller detta enligt artikel 904.2 i civilprocesslagen sedan medlingsrapporten deponerats på domstolskansliet.

Enligt lag avbryts preskriptionstider och andra frister för fordringar under hela medlingsförfarandet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 261 i civillagen gäller att de preskriptionstider och andra frister som avbrutits åter börjar löpa efter att rapporten om misslyckad medling avslutats. Detsamma gäller om båda parterna meddelar varandra och medlaren om att de avbryter medlingen avbrutits eller att medlingen avbryts på annat sätt.

Behörigt organ enligt artikel 10 i direktiv 2008/52/EG för att ta emot begäran (enligt artikel 6.1–2 i direktivet) är kansliet vid den förstainstansdomstol där medlingen skett.

Länkar

-Atens advokatsamfund

-Ministeriet för arbete, social säkerhet och omsorg

-Konsumentombudsmannen

-Ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter

-Grekiska centrumet för medlings- och skiljeförfaranden

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.