Medling i EU-länderna

Grekland

Varför inte lösa sin tvist med hjälp av medling i stället för att gå till domstol? Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Greklands regering och rättstillämpare är uppmärksamma på medlingens fördelar.

Innehåll inlagt av
Grekland

Vem kontaktar man?

I Grekland står följande institutioner till tjänst med medling:

 • Enligt lag nr 4640/2019 (officiella kungörelseorganet, serie I, nr 190, 2019), som införlivar direktiv 2008/52/ΕG, ska en medlare a) ha en högskoleexamen eller en motsvarande examen från en internationellt erkänd institution, b) vara utbildad av en utbildningsanordnare för medlare som är erkänd av den centrala medlingsnämnden eller ha en godkänd examen från en annan EU-medlemsstat, och c) vara ackrediterad av den centrala medlingsnämnden och registrerad som medlare. Den som har en doktorsexamen eller en motsvarande utländsk examen i medling behöver inte ytterligare utbildning av en utbildningsanordnare för medlare för att bli ackrediterad, och får delta direkt i ackrediteringsproven. Offentliga och kommunala tjänstemän samt domstolstjänstemän eller anställda vid offentligrättsliga juridiska personer och institutioner, och tjänstegörande exekutionsbiträden eller offentliga tjänstemän, får inte utöva medlaryrket. Offentliga tjänstemän och anställda av offentligrättsliga juridiska personer får endast fungera som ackrediterade medlare inom ramen för sitt arbete.
 • Minst två gånger om året genomgår kandidatmedlare prov som anordnas av den centrala medlingsnämndens undernämnd för prov. Proven har både en skriftlig och en muntlig del och omfattar också en bedömning på grundval av simuleringar.
 • Undernämnden för prov beslutar var, när och hur proven ska hållas. Dess beslut meddelas de godkända utbildningsanordnarna och publiceras på justitieministeriets webbplats minst 30 dagar i förväg.
 • Den centrala medlingsnämnden utformar och driver de elektroniska registren över medlare, vilka publiceras på justitieministeriets webbplats: a) det allmänna registret över medlare, med ackrediterade medlare i hela landet i strikt alfabetisk ordning, och b) det särskilda registret över medlare, med de ackrediterade medlarna i varje förstainstansdomstols domkrets.
 • Den centrala medlingsnämnden ackrediterar och registrerar medlarna i medlarregistren efter proven. Medlare som redan var ackrediterade när lag nr 4640/2019 trädde i kraft behåller sin ackreditering.
 • Ministeriet för arbete, social säkerhet och omsorg tillhandahåller en statlig tjänst som innebär att en anställd kan begära en offentlig utfrågning om en anställningsrelaterad tvist. Ansvaret för detta förfarande ligger på yrkesinspektionen (Epitheorisi Ergasias). En specialiserad inspektör arrangerar en utfrågning av arbetsgivaren för att denna ska kunna förklara sin ståndpunkt. Utfrågningen ingår inte ett rättegångsförfarande.
 • Konsumentombudsmannen (Sinigoros tou Katanaloti) är en oberoende myndighet under tillsyn av ministeriet för regional utveckling och konkurrens. Denna ombudsman står utanför domstolarna och reglerar konsumenttvister som görs upp i godo. Samtidigt har den en rådgivande samhällsroll för behandling av problem inom dess ansvarsområde. Myndigheten utövar också tillsyn över förlikningsnämnderna (Epitropes Filikou Diakanonismou) som i landets kommuner (Nomarchiakes Aftodioikiseis) handlägger ärenden som inte samtidigt är domstolsmål.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medlingsförfarandet kan omfatta befintliga eller framtida civilrättsliga och handelsrättsliga tvister av nationell eller gränsöverskridande karaktär, förutsatt att de berörda parterna har befogenhet att avgöra saken i tvisten i enlighet med bestämmelserna i materiell rätt.

Även följande privata tvister omfattas av medlingsförfarandet, utan vilket talan inte prövas:

 1. tvister mellan vånings- eller lägenhetsägare som härrör från ägarrelationerna på en våning, tvister som härrör från enkla och komplexa vertikala ägarrelationer, tvister mellan förvaltare och ägare till våningar, lägenheter och vertikala fastigheter, samt tvister som omfattas av tillämpningsområdet för artiklarna 1003–1031 i civillagen;
 2. tvister som rör alla typer av skadeståndsanspråk för bilskador, mellan mottagarna av skadeståndet eller deras arvingar och de som ska betala skadeståndet eller deras arvingar, samt anspråk inom ramen för en bilförsäkring, mellan försäkringsbolag och försäkringstagare eller deras arvingar, såvida inte skadehändelsen orsakade dödsfall eller kroppsskador;
 3. tvister som rör avgifter enligt artikel 22a i civilprocesslagen;
 4. familjetvister, med de undantag som anges i artikel 592.1 a, b och c i civilprocesslagen;
 5. tvister som rör skadeståndsanspråk från patienter eller deras anhöriga mot läkare som uppkommer i samband med läkarens yrkesverksamhet;
 6. tvister som härrör från varumärkes-, patent-, formgivnings- eller mönsterintrång;
 7. tvister som härrör från börskontrakt.
 • Inom arbetsrätten och i konsumenttvister enligt ovan.
 • I fall av offer för våld inom familjen (lag nr 3500/2006).
 • För särskilda överträdelser enligt lag nr 3094/2010.

Finns det särskilda regler som måste följas?

– Medling i tvister som anges i lag nr 4640/2019 är tillåten i följande fall:

 1. Om parterna enas om att använda medling efter att tvisten har uppkommit.
 2. Om parterna anmodas att använda medling och samtycker till detta.
 3. Om medling krävs av en rättslig myndighet i en annan medlemsstat och detta inte påverkar den allmänna moralen och ordningen.
 4. Om medling krävs enligt lag.
 5. Om ett skriftligt avtal mellan parterna omfattar en medlingsklausul.

– Den domstol som prövar en privat tvist som kan bli föremål för medling får när som helst under förfarandet och när så är lämpligt, med hänsyn till alla omständigheter i målet efter eget gottfinnande, anmoda parterna att använda medlingsförfarandet för att lösa tvisten. Om parterna samtycker tas den berörda skriftliga överenskommelsen till protokollet. I detta fall ska rätten skjuta upp förhandlingen minst tre månader och högst sex månader, utan hänsyn till avbrott i förhandlingarna. Konsekvensen är densamma i övriga fall av medling medan rättegången pågår. Om någon av parterna företräds av ett ombud omfattar fullmakten även överenskommelsen om medling.

– Att en privaträttslig tvist hänskjuts till medling hindrar inte att en interimistisk åtgärd vidtas avseende den tvisten, i enlighet med civilprocesslagen. Den domare som beslutar om den interimistiska åtgärden får enligt artikel 693.1 i civilprocesslagen fastställa att talan ska väckas i huvudmålet efter minst tre månader.

– Förstainstansdomstolens åklagare (Eisangeleas Protodikon) har inom ramen för sina befogenheter och i enlighet med artikel 25.4 a i lag nr 1756/1988 (officiella kungörelseorganet, serie I, nr 35, 1988) rätt att rekommendera att parterna om möjligt använder medling.

– Parternas överenskommelse att använda medling omfattas av bestämmelserna i materiell avtalsrätt och ska omfatta en beskrivning av vad medlingsförfarandet avser.

– Parterna deltar i medlingsförfarandet tillsammans med sitt juridiska ombud, med undantag för konsumenttvister och mindre tvister, där det räcker om de deltar själva. En tredje part får också delta i förfarandet, om detta bedöms vara nödvändigt, efter överenskommelse mellan parterna och medlaren.

– En medlare utses av parterna eller en tredje part som väljs av alla parterna, exempelvis ett medlingscentrum. Om inte parterna skriftligen kommer överens om något annat används en enda medlare.

– Tid, plats och andra detaljer för medlingen fastställs av medlaren och parterna tillsammans. Om det inte är möjligt för både parterna och medlaren att vara fysiskt närvarande på samma plats och vid samma tid får medlingen genomföras med hjälp av videokonferens via dator eller annat telekonferenssystem som alla parter i tvisten har tillgång till.

– När medlarna fullgör sina uppgifter får de kommunicera med parterna och träffa dem antingen separat eller gemensamt. Uppgifter som en part ger medlaren får inte utan partens samtycke meddelas den andra parten.

– Medlingen är av förtrolig karaktär och protokollförs inte. Den måste genomföras på ett sätt som inte bryter mot konfidentialiteten, såvida inte parterna kommer överens om något annat. Innan förfarandet inleds ska alla berörda parter skriftligen enas om att hålla medlingsförfarandet konfidentiellt. Samma skyldighet gäller också eventuella tredje parter som deltar i förfarandet. Om parterna vill kan de skriftligen åta sig att tiga om innehållet i en eventuell överenskommelse under medlingen, såvida inte det är nödvändigt att lämna underrättelse om överenskommelsen för att den ska kunna genomföras, i enlighet med artikel 8.4, eller av skäl som hänför sig till allmän ordning.

– Om tvisten prövas i domstol eller blir föremål för skiljedomsförfarande hörs inte medlaren, parterna, deras juridiska ombud och andra deltagare i medlingsförfarandet som vittnen och de får inte lämna information som härrör från eller är kopplad till medlingsförfarandet. De får särskilt inte åberopa parternas diskussioner, uttalanden och förslag eller medlarens åsikter, såvida inte detta krävs av skäl som hänför sig till allmän ordning, framför allt för att skydda minderåriga eller undvika risk för att någon skadas fysiskt eller psykiskt.

– Vid fullgörandet av sina uppgifter är medlaren endast civilrättsligt ansvarig för avsiktlig försummelse.

Den praktiska tillämpningen av alternativ tvistlösning

Det enda förfarande som kan anses existera i Grekland är förlikning.

Enligt artiklarna 99 och följande i konkurslagen kan en medlare utses för ett förlikningsförfarande, på fysisk eller juridisk persons begäran till konkursdomaren (ptocheftiko dikastirio).

Konkursdomaren ska bedöma grunden till begäran och kan utse en medlare som domaren väljer ur ett sakkunnigregister. Medlaren ska sträva mot ett avtal mellan gäldenären och dennes fordringsägare som åtminstone företräder majoriteten av fordringarna (regleras i lag). Syftet är att rädda gäldenärens företag med alla lämpliga åtgärder.

Medlaren får begära att kredit- eller finansinstitut lämnar sådana uppgifter om gäldenärens verksamheter som krävs för medlingsförfarandet.

Om en överenskommelse inte kan nås ska medlaren utan dröjsmål meddela rättens ordförande, som då överlåter ärendet till konkursdomstolen. Därmed avslutas medlarens uppdrag.

Information och utbildning

Den centrala medlingsnämnden har ansvar för att lösa eventuella problem i samband med medling.

Den centrala medlingsnämnden får efter eget gottfinnande inrätta undernämnder för att snabbt kunna lösa och granska problem som härrör från tillämpningen av lag nr 4640/2019. Dessa undernämnder består av ledamöter i den centrala medlingsnämnden, vilka får vara medlemmar av flera undernämnder. Dessa undernämnder har den centrala medlingsnämndens uttryckliga tillstånd att fatta det avgörande beslutet om frågor de behandlar, såvida det inte i lag nr 4640/2019 uttryckligen anges att den centrala medlingsnämnden fattar beslutet i plenum.

I varje fall ska den centrala medlingsnämnden ha fyra undernämnder, med två års mandatperiod och följande ansvarsområden:

 1. Nämnden för medlarregistret, som har ansvar för registret över medlare, för alla relevanta frågor eller handlingar som rör registren och för insamling av de årliga verksamhetsrapporterna.
 2. Etik- och disciplinnämnden, som har ansvar för medlarnas efterlevnad av de skyldigheter som härrör från lag nr 4640/2019, för tillämpning av disciplinregler och för att vidta disciplinära åtgärder.
 3. Nämnden för inspektion av utbildningsanordnare, som har ansvar för alla frågor som rör utbildningsanordnare för medlare.
 4. Provnämnden, som har ansvar för att hålla skriftliga och muntliga prov och betygsätta medlarna för ackrediteringsändamål.

En utbildningsanordnare för medlare, som har godkänts genom ett särskilt motiverat beslut av den centrala medlingsnämnden, är något av följande:

En utbildningsanordnare för medlare, som har godkänts genom ett särskilt motiverat beslut av den centrala medlingsnämnden, är något av följande:

A. En privaträttslig, juridisk person som kan inrättas av

 1. ett advokatsamfund eller gemensamt av flera advokatsamfund,
 2. ett eller flera advokatsamfund i samarbete med forsknings-, utbildnings- eller yrkesorgan.

I fall a och b är samarbete möjligt med en ansedd och internationellt erkänd utländsk utbildningsanordnare med erfarenhet av att anordna medlingsutbildning och mer allmänt av alternativ tvistlösning eller medling.

B. Centrumet för utbildning och livslångt lärande (KEDIVIM) vid en högre utbildningsanstalt, som har en relevant kursplan och vars verksamhet uteslutande sker enligt gällande bestämmelser för högre utbildningsanstalter, förutsatt att alla villkor i lag nr 4640/2019 är uppfyllda när det gäller utbildarnas utbildningskvalifikationer på medlingsområdet och det minsta antalet utbildare och deltagare.

C. En fysisk eller juridisk person som inrättats i enlighet med gällande grekisk lagstiftning eller lagstiftningen i en medlemsstat, vars huvudsyfte är att tillhandahålla utbildning om medling och andra alternativa sätt att lösa tvister.

Vad kostar medling?

 1. Medlarens ersättning fastställs fritt genom ett skriftligt avtal mellan medlaren och parterna.
 2. Om skriftligt avtal saknas fastställs medlarens ersättning på följande sätt: a) Om medling är obligatorisk förhandsbetalar den part som begär medling 50 euro till medlaren som avgift för den obligatoriska första medlingsförhandlingen. Parterna delar lika på betalningen. Om tvisten prövas i domstol anmodas den part i tvisten som inte deltog i medlingsförfarandet trots att parten kallades i detta syfte, eller som inte betalade medlarens avgift för den första obligatoriska medlingsförhandlingen, enligt artiklarna 176 och följande i civilprocesslagen att betala hela det belopp för den första obligatoriska medlingsförhandlingen som den part som begärde medlingen betalade. Detta belopp betraktas som rättegångskostnader oavsett rättegångens resultat. b) För varje medlingstimme efter den första obligatoriska förhandlingen är minimiavgiften 80 euro, som delas lika av parterna. Medlaren måste ge parterna fullständig information om sin ersättning.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

När medlingen avslutats, ska rapporten undertecknas av medlaren, parterna och deras juridiska ombud. Vid misslyckad medling ska rapporten bara undertecknas av medlaren. En av parterna får när som helst anmäla en överenskommelse till kansliet vid den domstol som har materiell och territoriell behörighet och där rättegången pågår eller ska inledas. Efter att rapporten har deponerats i domstolen är det inte tillåtet att väcka talan i samma tvist i den mån tvisteföremålet omfattas av parternas överenskommelse, och en eventuell pågående rättegång avbryts.

Om överenskommelsen kan verkställas gäller rapporten som ett verkställighetsbeslut i enlighet med artikel 904.2 c i civilprocesslagen sedan rapporten deponerats i den behöriga domstolens kansli. En officiell kopia utfärdas kostnadsfritt av den behöriga domstolens domare eller ordförande.

Om överenskommelsen i rapporten även innehåller bestämmelser om rättshandlingar som enligt lag ska ta formen av en notariell åtgärd krävs i tillämpliga fall notariella åtgärder. I sådana fall gäller reglerna för utarbetande av sådana notariehandlingar och avskrift av dem.

Sedan rapporten deponerats i den behöriga domstolens kansli får den användas som rättslig handling för att registrera eller ta bort en inteckning, i enlighet med artikel 293.1 c i civilprocesslagen.

Medlarens skriftliga underrättelse till parterna om den första obligatoriska förhandlingen eller den frivilliga överenskommelsen om medling i artikel 5 upphäver tills vidare preskriptionstiden för fordringar och rättigheter, om en sådan period redan har inletts i enlighet med bestämmelserna i materiell rätt, samt de processuella tidsfrister som fastställs i artiklarna 237 och 238 i civilprocesslagen, under den tid medlingsförfarandet varar.

Utan att det påverkar bestämmelserna i artiklarna 261, 262 och 263 i civillagen återupptas den upphävda preskriptionstiden för fordringar och rättigheter enligt materiell rätt dagen efter att det slås fast att en överenskommelse inte har nåtts, eller dagen efter att en förklaring om att en av parterna lämnar medlingsförfarandet delges den andra parten och medlaren, eller dagen efter att medlingsförfarandet har slutförts eller avslutats på något sätt.

Länkar

Atens advokatsamfund

Arbetsmarknads- och socialministeriet

Konsumentombudsmannen

Justitieministeriet

Grekiska centrumet för medlings- och skiljeförfaranden

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.