Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till ungerska är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Ungern

I stället för att gå till domstol, varför inte lösa tvister genom medling? Detta är en alternativ tvistlösningsmetod (alternatív vitarendezés) där en medlare (közvetítő) hjälper parterna att nå en överenskommelse. Både den ungerska regeringen och ungerska jurister är väl medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Ungern

Vem kontaktar man?

Enligt 2002 års lag LV om medling (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény) ansvarar justitie- och brottsbekämpningsministeriet (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) för registrering av medlare och juridiska personer med anställda medlare.

Ett register över medlare och juridiska personer med medlare finns på länken från Förvaltnings- och justitieministeriet.

På webbplatsen finns allmän information och en möjlighet att söka medlare på namn, bransch, språkkunskaper och adress. Uppgifterna om juridiska personer omfattar namn, län och förkortning.

På samma webbsida finns registreringsblanketter för medlare och juridiska personer med medlare.

Följande icke statliga organisationer fungerar också som medlare:

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Lag LV från 2002 om medling omfattar privaträttsliga tvister, men undantar medling i förtalsmål, omprövning av förvaltningsbeslut, vårdnadstvister, upphörande av föräldraansvar, verkställighetsförfaranden, faderskapsmål och mål som väckts till följd av ett klagomål om att ett beslut strider mot grundlagen.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Användning av medlare är frivillig, men har vissa fördelar jämfört med lagen om avgifter (az illetékekről szóló törvény) och civilprocesslagen (polgári perrendtartás).

Om parterna deltar i medling efter första förhandlingen och den överenskommelse som nås godkänns av den sittande domaren behöver parterna bara betala halva domstolsavgiften. Till och med medlararvodet + moms (dock högst 50 000 forinter) får dras av från detta redan reducerade belopp. Den enda begränsning som finns är att slutsumman inte får vara lägre än 30 procent av originalbeloppet. Avdraget kan inte tillämpas om det enligt lag inte är tillåtet med medling i ett visst ärende.

Om parterna går med på medling före själva tvistemålsprocessen dras medlararvodet + moms (dock högst 50 000 forinter) från den domstolsavgift som ska betalas. Beloppet får inte vara mer än 50 procent lägre än det ursprungliga beloppet. Avdraget kan inte göras om lagen förbjuder medling i ett visst ärende, eller om parterna trots den överenskommelse som medlingen ledde fram till ändå beslutar sig för att avgöra tvisten i domstol (utom om syftet med att ta ärendet till domstol är att verkställa överenskommelsen, därför att den inte frivilligt efterlevts).

Det finns ingen nationell uppförandekod för medlare, men de flesta medlingsförbund följer den europeiska uppförandekoden för medlare (közvetítők európai magatartási kódexe).

Det finns en särskild uppförandekod för arbetsrättsliga tvister, som utarbetades av avdelningen för förlikning och medling i arbetsrättsliga ärenden (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Vissa domstolar erbjuder även kostnadsfri medling i redan pågående ärenden. De närmare bestämmelserna och en förteckning över domstolar finns på de ungerska domstolarnas webbsida: (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites)

Information och utbildning

Det finns ingen särskild webbplats med information på engelska som rör medling eller någon nationell utbildningsinstans för medlare.

Webbplatsen om medling innehåller bara information på ungerska.

Vad kostar medling?

Medling är inte gratis. Betalningen avtalas mellan medlaren och parterna.

Kan man genomdriva en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG måste det gå att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse går att genomdriva. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran

Parterna kan driva igenom innehållet av sin medlingsöverenskommelse. De kan begära att en domstol eller en notarius publicus (közjegyző) ska införliva överenskommelsen i en dom eller en officiell handling (közokirat) som sedan blir verkställbar.

Länkar

Webbplats med företeckning över ungerska medlare

Senaste uppdatering: 06/04/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.