Medling i EU-länderna

Italien

I stället för att ta en tvist till domstol kan du försöka lösa den genom medling. Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Offentliga myndigheter och rättstillämpare betraktar medling som ett särskilt effektivt verktyg.

Innehåll inlagt av
Italien

1. Vem kontaktar man?

Genom lagdekret nr 28/2010 infördes i Italien ett system för medling på det civil- och handelsrättsliga området. Syftet är att underlätta en lösning utanför domstol i dispositiva tvistemål.

Medlingen utförs av medlingsorgan, dvs. offentliga eller privata organ som finns med i ett register över medlingsorgan som kontrolleras av justitieministeriet (registro degli organismi di mediazione).

All information om medling finns på webbplatsen för justitieministeriet.

På justitieministeriets webbplats finns en förteckning över godkända medlingsorgan.

Med hjälp av registret kan du kontakta ett medlingsorgan efter eget val och anlita det organets medlare. Mer information kan fås direkt från de olika medlingsorganen.

2. När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Du kan vända dig till medlingsorganen för utomrättslig lösning i alla tvister på det civil- och handelsrättsliga området som rör dispositiva rättigheter. I Italien är medling ett villkor för att väcka talan vid tvister om samäganderätt, sakrätt, delning, arv, familjeavtal, hyror, saklån, leasing av företag, ersättning för skador till följd av medicinskt ansvar och hälsoansvar eller ärekränkning genom press eller andra former av reklam samt försäkrings-, bank- och finansavtal. I sådana fall måste parterna företrädas av en advokat. Medling kan också vara frivillig på begäran av domstolen eller på grundval av en skyldighet som parterna har fastställt i avtalet.

3. Finns det särskilda regler som måste följas?

Regler för medling på privaträttens område fastställs för närvarande i lagdekret nr 28/2010 (ändrat genom lagdekret nr 69 av den 21 juni 2013, omvandlat till lag nr 98 av den 9 augusti 2013 och senare genom lagdekret nr 132 av den 12 september 2014, omvandlat, med ändringar, genom lag nr 162 av den 10 november 2014 och genom  lagdekret nr 130 av den 6 augusti 2015) och i ministerdekret nr 180/2010.

4. Utbildning

Personer som vill bli medlare måste uppfylla kraven i artikel 4.3 b i ministerdekret nr 180/2010:

De ska i synnerhet ha en examen eller ett examensbevis som minst motsvarar en universitetsexamen efter tre års studier, eller vara medlemmar i en yrkesförening eller branschorganisation, och ha genomgått en repetitionsutbildning som varar i minst två år med en utbildningsanordnare som godkänts av justitieministeriet. Under den tvååriga omskolningsperioden ska de ha deltagit som praktikanter i minst tjugo fall av medling.

Utbildningsinstituten som utfärdar intyg om genomgången utbildning för medlare är offentliga eller privata institut som är godkända av justitieministeriet efter kontroll av att de uppfyller vissa krav.

5. Vad kostar medling?

Reglerna för kostnaderna för medling (indennità di mediazione), som inbegriper avgifterna för att inleda förfarandet och kostnaderna för själva medlingen, fastställs i artikel 16 i ministerdekret nr 180/2010.

Beloppen anges i bilaga A till dekretet. Storleken beror på tvistens värde.

6. Är medlingsavtalet verkställbart?

I artikel 12 i lagdekret nr 28/2010 anges att om alla parter som deltar i medlingen bistås av en advokat, utgör det avtal som har undertecknats av parterna och advokaterna själva ett verkställbart instrument för obligatorisk expropriation (espropriazione forzata), skyldigheten att överföra vissa tillgångar (esecuzione per consegna e rilascio), fullgörande av en positiv eller negativ skyldighet (esecuzione degli obblighi di fare e non fare), och inskrivning av hypotek (ipoteca giudiziale). Advokater attesterar och intygar att avtalet är förenligt med de obligatoriska reglerna och den allmänna ordningen. I alla andra fall godkänns det avtal som bifogas protokollet på begäran av en part genom ett dekret från domstolens ordförande, efter det att det har fastställts att det är formellt korrekt och att de obligatoriska bestämmelserna och kraven i grunderna för rättsordningen har följts. I gränsöverskridande tvister som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 godkänns protokollet av ordföranden för domstolen i den domkrets där avtalet ska verkställas.

7. Är tillgången till medlarnas databas gratis?

För närvarande offentliggör justitieministeriet regelbundet på sin webbplats en förteckning över medlingsorgan och medlare som är registrerade vid varje medlingsorgan.

Detta är den länk som avses i avsnitt 1. Webbplatsen kan användas obegränsat och kostnadsfritt.

Senaste uppdatering: 17/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.