Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Lettland

I stället för att vända sig till domstol kan man försöka lösa en tvist genom medling. Medling är en form av alternativ tvistlösning där en särskild medlare går in och hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Såväl myndigheterna som juristkåren i Lettland är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Lettland

Vem kontaktar man?

Användningen av medling för tvistlösning i civilrättsliga tvister är fortfarande i inledningsskedet i Lettland. Det finns inte något centralt statligt organ som ansvarar för tillsynen över medlaryrket.

Medlingsrådet

Medlingsrådet (Mediācijas padome), som grundades den 25 juli 2011, är paraplyorganisation för ett antal lettiska organisationer som arbetar med medling. Rådet har som mål att utarbeta gemensamma utbildningsstandarder för medlare, införa certifiering för utbildningsprogram, utarbeta och anta en uppförandekod för certifierade medlare, men också att företräda certifierade medlare, lämna synpunkter till nationella, lokala och andra myndigheter samt yttra sig i frågor rörande lagstiftning och rättspraxis med anknytning till medling.

Medlingsrådet grundades av följande organisationer:

 • Medling och alternative tvistlösning (Mediācija un ADR).
 • Integrerad medling i Lettland (Integrētā mediācija Latvijā).
 • Samhällelig integration (Brottsoffercentrum) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • Samfundet för medlare inom affärsområdet (Komercmediatoru asociācija).

Medling och alternativ tvistlösning

Medling och alternativ tvistlösning (Mediācija un ADR) inrättades den 7 april 2005. Organisationen har till uppgift att

 • främja en gradvis utveckling och tillämpning av alternativa tvistlösningsmetoder (medling, förlikning, neutral utredning av sakförhållanden, sakkunnigutlåtanden, skiljedomsförfarande osv.) i Lettland,
 • delta i den politiska beslutsprocessen – till exempel i arbetsgrupper som tillsätts av offentliga organ,
 • främja nivån på sina medlemmars yrkesmässiga kvalifikationer och tillhandahålla bästa möjliga medling och andra former av alternativ tvistlösning,
 • sammanföra yrkesverksamma inom alternativ tvistlösning för att uppnå gemensamma mål,
 • samarbeta med internationella organisationer och andra enskilda och juridiska personer.

Organisationen ger råd till tvistande parter och deras företrädare om valet av specialist, och anordnar föredrag och seminarier om medling och alternativa tvistlösningsmetoder. Flera av organisationens medlemmar är professionella medlare som specialiserat sig på tvister och brottmål. Medlemmarna har utbildat sig i förhandling och medling både i Lettland och utomlands hos erfarna medlare och konfliktlösare från USA, Storbritannien, Tyskland och andra länder.

Integrerad medling i Lettland

Organisationen Integrerad medling i Lettland (Integrētā mediācija Latvijā – IMLV) inrättades den 10 augusti 2007. Organisationens vision är ett samhälle som framgångsrikt löser tvister, där alla sidor i konflikten företräds på ett jämlikt sätt och tvistlösningsprocessen är humanistisk, rättvis och grundad på samarbete. IMLV inrättades i nära samarbete med den tyska organisationen för integrerad medling, Integrierte Mediation. Fortsatt samarbete planeras inom områdena utbildning, fortbildning, tillsyn, införande av medlingstjänster samt antagande av regler för god medlarsed.

IMLV:s mål är att främja utvecklingen av medling på regional, nationell och internationell nivå genom att göra medling till en del av tvistlösningsprocessen vid institutioner och inom organisationer, och till en del av arbetslivet och samhället i stort.

För att uppnå detta har IMLV satt upp följande mål:

 • Att främja och utveckla idéerna om integrerat medlingsarbete i Lettland som en modern och högkvalitativ form av tvistlösning.
 • Att främja samarbete mellan professionella medlare, organisationer och institutioner.
 • Att definiera och framhålla konceptet integrerad medling och dess fördelar.
 • Att informera och utbilda allmänheten om vad integrerad medling är och vilka möjligheter den innebär.
 • Att sprida kunskap om framgångsrik integrering av medlingsarbetet.
 • Att organisera medlarutbildning och utbildning om hur medling kan integreras inom olika verksamhetsområden.
 • Att genomföra studier och undersökningar.

IMLV samlar företrädare för olika branscher – däribland professionella medlare – som har intresse av att integrera medlarkunskaper i sitt arbete och av att öka medvetenheten om medling som en väl fungerande metod för tvistlösning.

Samhällelig integration (Brottsoffercentrum)

Brottsoffercentrumet startade sin verksamhet 2003. Dess grundläggande syfte är att ge stöd till brottsoffer. Omkring 20 medlare har arbetat vid brottsoffercentrumet sedan 2004. De är specialutbildade i att använda medlingsförfaranden som även omfattar civilrättsliga tvister och förvaltningstvister.


När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom många områden. Vanligast är medling i familjerättsliga och handelsrättsliga tvister.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Att använda sig av medling är helt och hållet frivilligt.

Det finns inga krav på deltagande i medling för att få inleda eller gå vidare med rättsliga förfaranden.

Det finns heller inga särskilda regler eller uppförandekoder som styr medlarnas verksamhet.

Information och utbildning

En webbplats som tar upp medling är: http://www.mediacija.lv.

De två organisationerna Medling och alternativ tvistlösning och Samhällelig integration har fortbildare som erbjuder en grundläggande kurs i medling för framtida medlare och en kurs i grundläggande konfliktlösningskunskap som kan användas i såväl yrkesmässiga som personliga sammanhang.

Vad kostar medling?

Medling vid lösning av civilrättsliga tvister är inte kostnadsfri. Kostnaderna för medling beror på flera olika faktorer, som medlarens kvalifikationer och erfarenhet, tvistens art, antal medlingsmöten som behövs och annat.

I ärenden som gäller barns intressen och rättigheter tillhandahåller dock avdelningen för utlandsfrågor och förlikning vid Rigas familjedomstol (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) gratis medlingstjänster för invånare i Riga. Tvisterna handlar ofta om underhåll, barns boendearrangemang, besöksrätt, vårdnad och vård om barn.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Direktiv 2008/52/EG föreskriver att det ska vara möjligt för parterna i en tvist att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbar. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Lettland har ännu inte meddelat dessa uppgifter.

Länkar

Mediācija.lv

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.