Medling i EU-länderna

Litauen

I stället för att gå till domstol, varför inte lösa tvister genom medling? Detta är en alternativ tvistlösningsmetod där en medlare hjälper parterna att nå en överenskommelse. Både Litauens regering och litauiska jurister är väl medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Litauen

Vem kontaktar man?

Det finns inget centraliserat organ eller regeringsorgan som ansvarar för medling (tarpininkavimas), och Litauen har inga planer på att inrätta ett sådant organ.

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling (taikinamasis tarpininkavimas) kan användas vid civilrättsliga tvister (dvs. tvister som prövas i allmän domstol enligt civilprocesslagen).

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling regleras i lagen om medling i civilrättsliga tvister (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas) och är helt frivillig. Det finns inga särskilda regler som uppförandekoder för medlare.

Information och utbildning

Än så länge finns det inget nationellt utbildningsprogram. Justitieministeriet (Teisingumo ministerija) bedriver emellertid utbildning vid sitt utbildningscentrum, och även privata organ bedriver utbildning. De privata organen omfattas inte av några särskilda regler.

Vad kostar medling?

Enligt lagen om medling i civilrättsliga tvister kan medling tillhandahållas mot ersättning eller kostnadsfritt. När medling tillhandahålls mot ersättning får förfarandet endast inledas efter det att en medlare i ett skriftligt avtal har kommit överens med båda parter i tvisten om hur stor ersättningen ska vara och hur betalningen ska ske.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG måste det gå att begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse

görs verkställbart. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Enligt lagen om medling i civilrättsliga tvister är det upp till parterna att ange behörig domstol. Detta kan vara distriktsdomstolen på den ort där parterna är bosatta eller den ort där en av parterna har sitt säte.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.