Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Luxemburg

I stället för att vända sig till domstol – varför inte försöka lösa en tvist genom medling? Medling är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Både myndigheter och jurister i Luxemburg är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Luxemburg
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem kontaktar jag?

Det finns inget centralt organ som reglerar medlares verksamhet.

Bortsett från medling i specifika sektorer (banker, försäkringsbolag etc.) och förutom oikeusasiamiessom ansvara för medling på förvaltningsrättens område och’Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner (kommittén för barnens rättigheter), ägnar sig följande sammanslutningar åt medling:

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan huvudsakligen användas i

 • förvaltningsrättsliga ärenden,
 • brottmål,
 • familjemål,
 • mål på privaträttens område,
 • mål som handlar om konflikter mellan grannar.

Medling på privaträttens område präglas av att den sker i samförstånd och att förfarandet är konfidentiellt. Dessutom ska medlaren vara oberoende, opartisk och kompetent. Medlingen kan omfatta hela eller delar av tvisten. Både medling enligt överenskommelse och medling vid domstol används och familjemedlingen har en central ställning.

Vid medling enligt överenskommelse (médiation conventionelle) kan en part, oberoende av ett rättsligt förfarande eller ett skiljeförfarande, föreslå för den eller de andra parterna att medling ska användas så länge överläggningarna inte har inletts.

Vid medling inför domstol, s.k. rättslig medling (médiation judiciaire), har talan väckts i ett tvistemål eller familjemål och domstolen kan när som helst inleda rättslig medling så länge överläggningarna inte har inletts, detta gäller dock ej mål vid kassationsdomstolen eller interimistiska åtgärder. Domaren kan på eget initiativ eller på gemensam begäran av parterna kalla till medling, förutsatt att parterna är överens om att medling ska användas. När vissa särskilda familjerättsliga mål inkommer till domstolen kan domaren föreslå medling för parterna och anordnar ett kostnadsfritt informationsmöte där principerna för, förfarandet vid och effekterna av medling förklaras.

Vid brottmål kan åklagaren under vissa förutsättningar före sitt beslut om allmänt åtal fatta beslut om medling, om

 • detta kan leda till att brottsoffret får ersättning för den skada som han/hon lidit,
 • överträdelsens konsekvenser undanröjs, eller
 • detta bidrar till att personen som begått överträdelsen kan återanpassas i samhället.

Beslut om medling hindrar inte ett senare beslut om lagföring, särskilt om förutsättningarna för medling inte respekteras.

Måste särskilda regler följas?

Att välja medling är helt frivilligt.

Förvaltningsrättslig medling och straffrättslig medling samt sektorspecifik medling regleras genom särskild lagstiftning.

Information och utbildning

Straffrättslig medling

Genom lagen av den 6 maj 1999 och förordningen av den 31 maj 1999 regleras medling i straffrättsliga frågor. En allmän åklagare kan före sitt beslut om allmänt åtal fatta beslut om medling om detta kan leda till att brottsoffret får ersättning för den skada som han/hon lidit, överträdelsens konsekvenser undanröjs eller till att personen som begått överträdelsen kan återanpassas i samhället. När en allmän åklagare fattar beslut om medling kan han eller hon utse vem som helst till medlare som är godkänd för detta uppdrag.

Auktorisering

Den som önskar bli auktoriserad som medlare i straffrättsliga ärenden ansöker om detta hos justitieministern som fattar beslut efter att ha rådfrågat den allmänna åklagaren.

Medling på privaträttens område

Lagen av den 24 februari 2012 ger en nationell rättslig ram för medling på privaträttens område och ingår som ett nytt avsnitt i den nya civilprocesslagen. Genom denna lag har Luxemburg införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område. Enligt den nya lagen tillämpas de principer som gäller för gränsöverskridande tvister även på nationella tvister i enlighet med direktivet. Lagen kompletteras av förordningen av den 25 juni 2012 om förfarandet för godkännande av medlare vid domstol och medlare i familjeärenden, kravet på en särskild utbildning i medling samt rätten till ett kostnadsfritt informationsmöte.

Medlaren är en tredjepart vars uppdrag är att höra parterna tillsammans, eller i förekommande fall separat, för att parterna ska kunna lösa sin tvist. Medlaren tvingar inte parterna till att nå en lösning utan uppmuntrar dem att förhandla sig fram till en uppgörelse i godo.

Medling vid domstol och i familjeärenden kan utföras både av auktoriserade och icke-auktoriserade medlare. En auktoriserad medlare är en fysisk person som auktoriserats av justitieministern.

Vid ordinarie eller gränsöverskridande tvist kan parterna anlita en icke-auktoriserad medlare.

Auktorisering

Justitieministern är behörig myndighet för auktorisering av medlare. Vid ordinarie medling på privaträttens område behöver medlarna inte vara auktoriserade.

Varje fysisk person kan begära att bli auktoriserad om han eller hon uppfyller villkoren i lagen av den 24 februari 2012 varigenom medling på privaträttens område infördes i den nya civilprocesslagen samt villkoren i förordningen av den 25 juni 2012 om förfarandet för godkännande av medlare vid domstol och medlare i familjeärenden, kravet på en särskild utbildning i medling samt rätten till ett kostnadsfritt informationsmöte.

I enlighet med direktiv 2008/52/EG och artikel 1251–3.1 tredje stycket i lagen av den 24 februari 2012 om medling undantas tillhandahållare av medlingstjänster som uppfyller motsvarande eller i allt väsentligt jämförbara auktoriseringskrav i ett annat EU-land från auktoriseringskravet i Luxemburg.

Auktorisering gäller tills vidare.

Artikel 1251–3.2 i den nya civilprocesslagen och förordningen av den 25 juni 2012 anger följande kumulativa villkor som måste uppfyllas av fysiska personer som vill bli auktoriserade medlare:

 1. Personen måste ge garantier om redbarhet, kompetens, utbildning, oberoende och opartiskhet.
 2. Personen måste lämna in ett utdrag ur Luxemburgs straffregister eller motsvarande handling som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det land där sökanden har haft sin hemvist under de fem senaste åren.
 3. Personen måste åtnjuta medborgerliga rättigheter och kunna utöva sina politiska rättigheter.
 4. Personen måste ha genomgått en särskild utbildning i medling;
 • antingen en masterexamen i medling som utfärdats av Luxemburgs universitet eller av ett universitet, en högre utbildningsanstalt eller en annan utbildningsanstalt på samma utbildningsnivå och som uppfyller krav i lagstiftning, förordningar eller administrativa bestämmelser i ett annat EU-land,
 • eller yrkeserfarenhet på tre år som kompletteras av en särskild utbildning i medling i enlighet med artikel 2 i förordningen av den 25 juni 2012,
 • eller en utbildning i medling som är godkänd i ett annat EU-land.

Vid Luxemburgs universitet finns ett särskilt masterprogram i medling.

Vad kostar medling?

Medling är ofta kostnadsfri. Det anges tydligt om medling är avgiftsbelagd.

Vid ordinarie medling fastställer medlarna fritt sina arvoden. Avgifter och arvoden delas i så fall lika mellan parterna om de inte kommer överens om något annat.

Arvodena för medling inför domstol och medling i familjeärenden fastställs i en förordning.

Är det möjligt att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Det är viktigt att uppmärksamma att överenskommelser som grundas på medling på privaträttens område har samma bevisvärde som ett domstolsavgörande. Dessa medlingsöverenskommelser, vare sig de har ingåtts i ett annat EU-land eller nationellt, är verkställbara inom EU med stöd av direktiv 2008/52/EG. Genom att behörig domare helt eller delvis godkänner överenskommelsen blir den verkställbar.

Lagen av den 24 februari 2012 införlivar direktivet i nationell lagstiftning. Därigenom har medling fått samma ställning som andra rättsliga förfaranden.

Länkar

Justitieministeriet

Luxemburgs förening för medling och auktoriserade medlare (ALMA asbl)

Centrum för medling inom Luxemburgs advokatsamfund (CMBL)

Centrum för medling

Centrum för social medling och familjemedling

Senaste uppdatering: 20/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.