Medling i EU-länderna

Luxemburg

Varför inte försöka lösa en tvist genom medling i stället för att vända sig till domstol? Medling är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Både myndigheter och jurister i Luxemburg är införstådda med medlingens fördelar.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Vem kontaktar man?

Det finns inget centralt organ som reglerar medlares verksamhet.

Bortsett från medling i specifika sektorer (banker, försäkringsbolag osv.), ombudsmannen, som ansvarar för medling på förvaltningsrättens område, och Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner (ombudsmannakommittén för barnets rättigheter), ägnar sig följande sammanslutningar åt medling:

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan huvudsakligen användas i

 • förvaltningsrättsliga ärenden,
 • brottmål,
 • familjemål,
 • handelsmål, och
 • granntvister.

Medling på privaträttens område präglas av att den sker i samförstånd och att förfarandet är konfidentiellt. Dessutom ska medlaren vara oberoende, opartisk och kompetent. Medlingen kan omfatta hela eller delar av tvisten. Den omfattar både medling enligt överenskommelse och enligt domstolsbeslut, och familjemedlingen har en central ställning.

Vid medling enligt överenskommelse (médiation conventionelle) kan en part föreslå för den andra parten/parterna att medling ska användas oberoende av ett rättsligt förfarande eller ett skiljeförfarande, så länge överläggningarna inte har inletts.

Vid medling enligt domstolsbeslut (médiation en justice eller médiation judiciaire) har talan redan väckts i en civilrättslig tvist, handelstvist eller familjetvist, och domstolen kan när som helst hänskjuta saken till medling, så länge överläggningarna inte har inletts. Detta gäller dock inte mål vid kassationsdomstolen eller interimistiska förfaranden. Domaren kan på eget initiativ eller på gemensam begäran av parterna kalla till medling, förutsatt att parterna är överens om att medling ska användas. I samband med vissa särskilda familjerättsliga mål vid domstolen kan domaren föreslå medling för parterna och anordnar ett kostnadsfritt informationsmöte där principerna för, förfarandet vid och effekterna av medling förklaras.

brottmål kan åklagaren under vissa förutsättningar före sitt beslut om allmänt åtal fatta beslut om medling, om

 • detta kan leda till att brottsoffret får ersättning för den skada som han/hon lidit,
 • brottets konsekvenser undanröjs, eller
 • detta bidrar till att brottslingen kan återanpassas i samhället.

Beslut om medling hindrar inte ett senare beslut om lagföring, särskilt om förutsättningarna för medling inte respekteras.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är helt frivilligt.

Förvaltningsrättslig medling och straffrättslig medling samt sektorspecifik medling regleras genom särskild lagstiftning.

Information och utbildning

Straffrättslig medling

Genom lagen av den 6 maj 1999 och  storhertigliga förordningen av den 31 maj 1999 regleras medling i straffrättsliga frågor. En allmän åklagare kan före sitt beslut om allmänt åtal fatta beslut om medling om detta kan leda till att brottsoffret får ersättning för den skada som han/hon lidit, till att brottets konsekvenser undanröjs eller till att brottslingen kan återanpassas i samhället. När en allmän åklagare fattar beslut om medling kan han eller hon utse vem som helst till medlare som är godkänd för detta uppdrag.

Auktorisering

Den som vill bli auktoriserad som medlare i straffrättsliga ärenden ansöker om detta hos justitieministern, som fattar beslut efter att ha rådfrågat den allmänna åklagaren.

Medling på privaträttens område

Genom lagen av den 24 februari 2012 upprättades en nationell rättslig ram för medling på privaträttens område genom ett nytt avsnitt i den nya civilprocesslagen. Genom denna lag har Luxemburg införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område. Enligt den nya lagen tillämpas de principer som gäller för gränsöverskridande tvister även på nationella tvister i enlighet med direktivet. Lagen kompletteras av storhertigliga förordningen av den 25 juni 2012 om förfarandet för godkännande av medlare vid domstol och medlare i familjeärenden, kravet på en särskild utbildning i medling samt rätten till ett kostnadsfritt informationsmöte.

Medlaren är en tredjepart vars uppdrag är att höra parterna tillsammans, eller i förekommande fall separat, för att lösa deras tvist. Medlaren tvingar inte på parterna en lösning utan uppmuntrar dem att förhandla sig fram till en uppgörelse i godo.

Medling vid domstol och i familjeärenden kan utföras både av auktoriserade och icke-auktoriserade medlare. En auktoriserad medlare är en fysisk person som auktoriserats av justitieministern.

Vid medling enligt överenskommelse eller vid gränsöverskridande tvist kan parterna anlita en icke-auktoriserad medlare.

Auktorisering

Justitieministern är behörig myndighet för auktorisering av medlare. Vid medling enligt överenskommelse på privaträttens område behöver medlarna inte vara auktoriserade.

Varje fysisk person kan begära att bli auktoriserad om han eller hon uppfyller villkoren 1) i lagen av den 24 februari 2012 varigenom medling på privaträttens område infördes i den nya civilprocesslagen samt 2) villkoren i storhertigliga förordningen av den 25 juni 2012 om förfarandet för godkännande av medlare vid domstol och medlare i familjeärenden, kravet på en särskild utbildning i medling samt rätten till ett kostnadsfritt informationsmöte.

I enlighet med direktiv 2008/52/EG och artikel 1251-3.1 tredje stycket i lagen av den 24 februari 2012 om medling undantas tillhandahållare av medlingstjänster som uppfyller motsvarande eller i allt väsentligt jämförbara auktoriseringskrav i ett annat EU-land från auktoriseringskravet i Luxemburg.

Auktorisering gäller tills vidare.

I artikel 1251-3.2 i den nya civilprocesslagen och storhertigliga förordningen av den 25 juni 2012 fastställdes följande kumulativa villkor som måste uppfyllas av fysiska personer som vill bli auktoriserade medlare:

 1. Personen måste ge garantier om redbarhet, kompetens, utbildning, oberoende och opartiskhet.
 2. Personen måste lämna in ett utdrag ur Luxemburgs straffregister eller motsvarande handling som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det land där sökanden har haft sin hemvist under de fem senaste åren.
 3. Personen måste åtnjuta medborgerliga rättigheter och kunna utöva sina politiska rättigheter.
 4. Personen måste ha genomgått en särskild utbildning i medling i form av
 • en masterexamen i medling som utfärdats av Luxemburgs universitet eller av ett universitet, en högre utbildningsanstalt eller en annan utbildningsanstalt på samma utbildningsnivå och som uppfyller krav i lagstiftning, förordningar eller administrativa bestämmelser i ett annat EU-land, eller
 • tre års yrkeserfarenhet som kompletteras av en särskild utbildning i medling i enlighet med artikel 2 i storhertigliga förordningen av den 25 juni 2012, eller
 • en utbildning i medling som är godkänd i ett annat EU-land.

Vid Luxemburgs universitet finns ett särskilt masterprogram i medling.

Vad kostar medling?

Medling är ofta kostnadsfri. Det anges tydligt om medling är avgiftsbelagd.

Vid medling enligt överenskommelse fastställer medlarna fritt sina arvoden. Avgifter och arvoden delas lika mellan parterna om de inte kommer överens om något annat.

Arvodena för medling enligt domstolsbeslut och medling i familjeärenden fastställs i en storhertiglig förordning.

Är det möjligt att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Överenskommelser som grundas på medling på privaträttens område har samma bevisvärde som ett domstolsavgörande. Oavsett om dessa medlingsöverenskommelser har ingåtts i ett annat EU-land eller nationellt är de verkställbara inom EU med stöd av direktiv 2008/52/EG. Genom att behörig domare helt eller delvis godkänner överenskommelsen blir den verkställbar.

Direktivet införlivas i nationell lagstiftning genom lagen av den 24 februari 2012. Därigenom har medling fått samma ställning som andra rättsliga förfaranden.

Länkar

Justitieministeriet

Luxemburgs förening för medling och auktoriserade medlare (ALMA asbl)

Centrum för privaträttslig medling (CMCC)

Centrum för privaträttslig medling (CMCC asbl)

Centrum för medling (asbl)

Centrum för social medling och familjemedling

Senaste uppdatering: 14/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.