Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Malta

I stället för att gå till domstol kan du försöka lösa din tvist genom medling. Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både myndigheter och jurister på Malta är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Malta

Vem kontaktar man?

Maltas medlingscentrum har ansvaret för medling på Malta. Centrumet inrättades genom kapitel 474 i Mediation Act, 2004. Parterna i en tvist kan vända sig eller hänvisas till centrumet för att lösa tvisten med hjälp av en medlare.

Du kan kontakta centrumet på följande adress: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Du kan också ringa på tfn +356 21 25 11 10 eller skicka e-post till mediation.mjha@gov.mt.

På centrumet får parterna en lista över ackrediterade medlare. De måste välja en medlare från listan som båda kan godta.

När kan man använda medling och inom vilka områden är det vanligast?

Medling får användas i tvistemål, familjemål, sociala ärenden, handelsrättsliga mål och industriärenden.

Finns det särskilda regler?

Medlingen är frivillig, men parterna i ett domstolsförfarande kan gemensamt ansöka om att domstolen ska skjuta upp förhandlingarna medan de försöker lösa tvisten genom medling. Domstolen får också skjuta upp förhandlingarna på eget initiativ och uppmana parterna att försöka lösa tvisten genom medling. I familjeärenden är det dock obligatoriskt med medling, framför allt när det gäller separationer, umgängesrätt med barn, vårdnad om barn och underhåll för barn och/eller makar.

Maltas medlingscentrum har en uppförandekod som medlarna måste följa.

Koden innehåller också bestämmelser om vad som händer om den inte följs. Centrumets styrelse får till exempel vidta disciplinära åtgärder mot medlare som bryter mot koden eller inte lever upp till dess principer. Medlare som har brutit mot någon av bestämmelserna i koden eller som har betett sig opassande stryks från listan över medlare under en period som styrelsen fastställer.

Information och utbildning

Maltas medlingscentrum anordnar då och då utbildning för medlare. Den första kursen handlade om medlingskompetens och anordnades i juli 2008. I april 2009 hölls en annan kurs om de psykologiska, sociala och rättsliga aspekterna på separation.

Vad kostar medling?

Avgifterna regleras av förordningarna 2 och 4 i Legal Notice 309 från 2008.

Vid familjemedling får parterna antingen välja en medlare i samförstånd (från listan över ackrediterade medlare) och själva stå för kostnaden, eller låta domstolen utse en medlare från medlingscentrumets tjänstgöringslista. I så fall är det domstolen som står för kostnaderna.

Kan man se till att en medlingsöverenskommelse blir verkställbar?

Enligt direktiv 2008/52/EG ska man kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse blir verkställbart. Medlemsländerna ska underrätta domstolar och andra behöriga myndigheter om detta.

Maltas Mediation Act från 2004 håller på att ändras för att införliva de här bestämmelserna.

Länkar

Malta Mediation Centre

Malta Mediation Act, 2004

Direktiv 2008/52/EG

Senaste uppdatering: 19/08/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.