Medling i EU-länderna

Malta

I stället för att gå till domstol kan du försöka lösa din tvist genom medling. Det är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både myndigheter och jurister på Malta är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Malta

Vem kontaktar man?

Det statliga organ som har ansvaret för medling på Malta är Maltas medlingscentrum, som inrättades genom kapitel 474 i 2004 års Mediation Act. Medlingscentrumet är ett forum till vilket parterna i en tvist kan vända sig eller hänvisas till för att lösa tvisten med hjälp av en medlare.

Centrumet kan kontaktas via justitiesekreteraren vid Maltas medlingscentrum, 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Det går också ringa på tfn +356 232 792 20 eller skicka ett e-postmeddelande till info@mediation.mt.

Centrumet ger parterna en förteckning över medlare som är ackrediterade av centrumet och uppmanar dem att välja en medlare från förteckningen som alla kan godta. Om parterna inte kan enas om en medlare som är godtagbar för dem båda, kommer centrumet att utse nästa person på förteckningen över godkända medlare.

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling får användas i tvistemål, familjemål, sociala ärenden, handelsrättsliga mål och industriärenden. Det bör noteras att medling i familjeärenden avser vissa familjetvister, såsom arvstvister eller tvister som uppstår i familjeföretag. Det omfattar inte separation eller äktenskapsskillnad, som handläggs av Civil Court (Family Section) och regleras av särskild lagstiftning.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medlingen är frivillig, men parterna i ett domstolsförfarande kan gemensamt ansöka om att domstolen ska skjuta upp förhandlingarna medan de försöker lösa tvisten genom medling. Domstolen får också skjuta upp förhandlingarna på eget initiativ så länge medlingsförfarandet varar och uppmana parterna att försöka lösa tvisten genom medling. I familjeärenden är det dock obligatoriskt med medling, framför allt vad gäller separationer, umgängesrätt med barn, vårdnad om barn och underhåll för barn och/eller makar.

Maltas medlingscentrum har en uppförandekod som medlarna måste följa under medlingsförfarandet.

Koden innehåller också bestämmelser om vad som händer om den inte följs. Centrumets styrelse får till exempel vidta disciplinära åtgärder mot medlare som bryter mot koden eller inte lever upp till dess principer. Medlare som har brutit mot någon av bestämmelserna i koden eller som har betett sig opassande stryks från listan över medlare under en period som styrelsen fastställer.

Information och utbildning

Enligt uppförandekoden för medlare bör medlare aktivt utnyttja kompetenshöjande utbildningsmöjligheter. Maltas medlingscentrum anordnar då och då utbildning för medlare. Den första kursen handlade om medlingskompetens och anordnades i juli 2008. En annan kurs, som syftade till att tillhandahålla utbildning i medlingsfärdigheter med fokus på de psykologiska, sociala och rättsliga aspekterna av separation, hölls den 16–18 april 2009.

Vad kostar medling?

Avgifterna regleras av förordningarna 2 och 4 i Legal Notice 309 från 2008, i dess ändrade lydelse enligt Legal Notice 365 från 2020 (se tilläggslagstiftning 474.01).

Vid medling med anknytning till familjedomstolen får parterna antingen välja en medlare i samförstånd från listan över personer som justitieministern utsett för detta ändamål (och själva stå för kostnaden), eller låta domstolen utse en medlare från en tjänstgöringslista över personer som justitieministern utsett för detta ändamål (i så fall är det domstolen som står för kostnaderna).

Kan man se till att en medlingsöverenskommelse blir verkställbar?

Enligt direktiv 2008/52/EG ska man kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse blir verkställbart. Mediation Act från 2004 ändrades genom lag IX från 2010, främst i syfte att införliva bestämmelserna i direktivet om gränsöverskridande tvister och utvidga dem till att även gälla inhemska ärenden.

Länkar

Maltas medlingscentrum

2004 Mediation Act, Malta

Direktiv 2008/52/EG

Senaste uppdatering: 19/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.