Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Nederländerna

Vid medling löser parterna sin tvist tillsammans, under ledning av en oberoende medlare. Det finns många fördelar med denna typ av tvistlösning utanför domstol. I många fall krävs medling endast under en kort tid, vilket gör det möjligt att undvika långa, kostsamma rättegångar. Medlingen bidrar också till att upprätthålla förhållandet mellan parterna, eftersom de samarbetar för att finna en lösning.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem kontaktar man?

Det finns olika register över medlare i Nederländerna. Det nederländska medlarförbundet (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) sköter registret över medlare (tidigare kallat NMI-registret). Förbundet företräder de största medlarorganisationerna i Nederländerna. Dess register omfattar endast medlare som uppfyller noggrant övervägda kvalitetsstandarder. Den nederländska regeringen använder MfN:s standarder som grund för registret över medlare inom rättshjälpssystemet (register som förs av rättshjälpsnämnden - (Raad voor Rechtsbijstand)). Det finns också ett internationellt register för alternativ tvistlösning.

Nederländska medlarförbundets adress:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Postadress:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefon: 010 – 201 23 44
E-postadress: info@mediatorsfederatienl.nl

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling är alltid tillåten och används mest i civilrättsliga och offentligrättsliga ärenden. Medling i brottmål har också varit möjlig i flera år.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling sker på frivillig grund. Enligt lag måste inte de deltagande parterna underteckna ett medlingsavtal, vilket är ett avtal med klausuler om exempelvis konfidentialitet och ombud. Enligt MfN:s medlingsregler från 2017 (Mediationreglement 2017) ska dock parter som anlitar en MfN-medlare underteckna ett medlingsavtal.

MfN-medlare ska följa MfN:s uppförandekod och medlingsregler. Den som är missnöjd med en medlares arbete kan inge ett klagomål till stiftelsen för medlarkvalitet (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Information och utbildning

För att bli upptagen i medlarregistret måste medlare genomgå en erkänd grundutbildning i medling, klara ett teoretiskt slutprov och en bedömning samt visa upp ett intyg om gott uppförande (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

De måste också hålla sina kunskaper uppdaterade genom att uppfylla vissa krav vart tredje år. Närmare bestämt ska de under en treårsperiod behandla minst nio medlingsärenden med sammanlagt minst 36 timmars kontakt, och varje år avsluta minst två medlingsärenden med sammanlagt minst 8 timmars kontakt. Av de nio medlingsärenden som de ska behandla under varje treårsperiod ska minst tre avslutas genom en skriftlig överenskommelse och högst tre kan behandlas tillsammans med en annan medlare. Dessutom ska medlaren under varje treårsperiod tjäna in 48 fortbildningspoäng (PE-poäng). Vissa av dessa poäng ska tjänas in genom deltagande i diskussioner med kolleger. Medlaren ska också delta i en inbördes utvärdering vart tredje år. En inbördes utvärdering göra av kvalitetsskäl. Det innebär att en oberoende och opartisk kollega bedömer huruvida en medlares tjänster uppfyller de genomsnittliga krav som kan förväntas av en medlare. Medlarna i det nederländska medlarregistret måste med andra ord uppfylla hårda kvalitetskrav.

Vad kostar medling?

Olika medlare kan ta ut olika timtaxor. Medlarnas taxor är beroende av exempelvis erfarenhet, yrkesbakgrund och specialiseringsområde. Det är därför klokt att före medlingen fråga medlarna vad de har för timtaxa och vilka extra kostnader som kan tillkomma. Medlaren ska alltid specificera sina kostnader. Medlingskostnaderna är också beroende av medlingens varaktighet och hur många gånger medlaren rådfrågas. I genomsnitt kostar en medlare 150 euro per timme (exklusive moms).

Om du inte har råd att betala för en medlare kan du vara berättigad till rättshjälp om du uppfyller vissa kriterier. Om du har rätt till rättshjälp betalar du bara ett behovsprövat bidrag till kostnaden.

Klicka här om du vill ha mer information om kostnaden för medling.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt lagen kan parterna i en tvist begära att en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbar.

Länkar

Nederländska medlarförbundet

Medlingskostnader

MfN:s medlingsregler från 2017

Senaste uppdatering: 14/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.