Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Portugal

I stället för att gå till domstol, varför inte försöka lösa dina tvister genom medling? Medling är ett alternativt system för tvistlösning som innebär att en medlare hjälper parterna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Staten och verksamma inom rättsväsendet i Portugal är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Portugal
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vem kontaktar man?

Portugal har ett centralt regeringsorgan som ansvarar för regleringen av medlingsverksamhet: generaldirektoratet för justitiefrågor, DGPJ (Direção-Geral da Política de Justiça).

DGPJ är ett departement vid Portugals justitieministerium och finns på följande adress:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisboa.

Du kan kontakta DGPJ

  • genom att skicka ett e-brev till correio@dgpj.mj.pt
  • per telefon på nummer (+351) 217924000, eller
  • per fax på nummer (+351) 217924048 eller (+351) 217924090.

På webbplatsen för DGPJ finns uttömmande information om medlingsverksamhet i offentlig regi samt om andra metoder för alternativ tvistlösning.

DGPJ tillhandahåller inga uppgifter om hur man själv hittar en medlare. Däremot har DGPJ listor med medlare. När beslut om medling har fattats i enlighet med de regler som gäller för den offentliga medlingstjänsten utses automatiskt en medlare.

Det finns inga icke-statliga organisationer som arbetar med medling i Portugal. Däremot finns det privata organisationer som erbjuder medlingstjänster och ett utbildningsprogram för medlare.

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling kan användas inom flera olika områden.

Portugal har antagit offentliga åtgärder för att öka användningen av offentliga medlingssystem inom vissa rättsområden: arbetsrättsliga mål, brottmål, handelsrättsliga mål, tvistemål, samt familjemål.

Medling inom familjerätt, arbetsrätt och straffrätt har egna strukturer med medlare som är specialiserade inom dessa områden. Medling i tvistemål och handelsrättsliga ärenden äger rum inom ramen för förfarandena vid fredsdomstolarna.

Fredsdomstolarna kan även hantera medling som inte formellt ingår i den domstolens behörighet (mediação extra competência). Men eftersom denna typ av medling inte ingår i fredsdomarnas sedvanliga behörighet får ärendet, om parterna inte kan enas, inte därefter överlämnas för avgörande genom dom på det sätt som är möjligt vid vanlig medling på områden där fredsdomarna är behöriga.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Användningen av medling är helt frivillig.

Det finns ingen nationell uppförandekod för medlare. Medlare ska sköta sin uppgift i enlighet med den europeiska uppförandekoden för medlare. Vissa rättsliga och administrativa begränsningar gäller för medlarnas verksamhet och de krav som ställs för utövande av yrket. Det finns riktlinjer för medling när det gäller de metoder som kan användas för att uppnå en konstruktiv kommunikation eller kontakt med parterna och alternativ för hur medlarna kan lägga fram förslag till överenskommelse.

Medlarnas uppförande övervakas av ett offentligt medlingssystem. Hur övervakningen sker beror på inom vilket område medlaren är verksam. Det offentliga systemet har en övervakningskommitté som övervakar medlingsverksamhet. Hur övervakningen sker beror på inom vilket område medlaren är verksam. I övriga avseenden är syftet med de kriterier som tillämpas vid utbildningen av medlare att förmedla den etik och de principer som ingår i den europeiska uppförandekoden.

Varje rättsområde där offentlig medling genomförs – familjemål, arbetsrättsliga mål, straffrättsliga och civilrättsliga mål– har sin egen rättsliga ram med riktlinjer för hur medling ska genomföras.

För närvarande används det offentliga medlingssystemet, inklusive den privaträttsliga medling som äger rum vid fredsdomstolarna, endast för att lösa tvister i Portugal med användning av förfaranden och metoder som föreskrivs i den portugisiska lagstiftningen.

Information och utbildning

Mer information finns i avsnittet om offentlig medling på DGPJ:s webbsida.

Portugal för statistik över användningen av medling. DGPJ har uppgifter om hur många ärenden som lett till medling, hur många medlingar som har avslutats antingen med eller utan att en överenskommelse har nåtts och hur lång tid medlingen tagit.

Portugal har inget nationellt utbildningsorgan för medlare, utan dessa utbildas av privata organisationer. Portugals justitieministerium godkänner de medlarutbildningar som dessa privata organisationer erbjuder. För att godkännas måste antalet utbildningstimmar, undervisningsmetoden och läroplanen följa den lag som antagits på området.

Privata organisationer som utbildar medlare som är kandidater för att tas upp på den lista som sammanställs av DGPJ måste uppfylla utbildningskriterierna. Utbildningsprogrammet säkerställer att medlarna har tillräcklig kapacitet och yrkesmässig trovärdighet för att kunna lösa tvister inom familjemål, arbetsrättsliga mål, brottmål och tvistemål genom medling.

Vad kostar medling?

Medling är kostnadsfri i familjerättsliga ärenden om domaren vill tillämpa medling inom ramen för artikel 147 C i lagen om vårdnad av minderåriga barn. I övriga situationer finns ingen grund för betalningsbefrielse om inte rättshjälp beviljas.

Om medling sker på någon av parternas initiativ beror kostnaden för vardera parten på föremålet för tvisten enligt följande:

  • Familjemål: 50 euro för vardera parten.
  • Straffrättslig medling: kostnadsfri när den begärs av åklagare eller äger rum på den tilltalades eller målsägandes initiativ.
  • Arbetsrättslig medling: 50 euro för vardera parten.
  • Civilrättslig och handelsrättslig medling: 25 euro för vardera parten (denna typ av medling kan hanteras av fredsdomare och betalning ska erläggas om man når ett avtal).

När parter som ska ersätta medlingskostnader saknar de medel som krävs för att de själv ska kunna stå kostnaderna, kan de ansöka om rättshjälp vid behörig instans (Instituto de Segurança Social).

Länkar

DGPJ - Direção-Geral da Política de Justiça

Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz

Senaste uppdatering: 29/12/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.