Medling i EU-länderna

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Medling är ett alternativt system för tvistlösning i Portugal, tillsammans med skiljeförfaranden och småmålsdomstolar (julgados de paz – fredsdomstolar). I lag nrº 29/2013 av den 19 april 2013 (medlingslagen) fastställs den nationella ramen för medling som en av de alternativa systemen för tvistlösning. I lagen anges de allmänna principerna för medling i Portugal – oavsett vilken typ av tvist som är föremål för medling – och de rättsliga reglerna om civil- och handelsrättsliga tvister, medlare och offentliga medlingstjänster. I medlingslagen anges följande definitioner:

  • Medling: En form av alternativt system för tvistlösning som genomförs av offentliga eller privata enheter, genom vilket två eller flera parter i en tvist frivilligt försöker nå en överenskommelse med hjälp av en medlare.
  • Medlare: En opartisk och oberoende tredje part som saknar befogenhet att påtvinga de medlande parterna en lösning, utan har till uppgift att hjälpa dem att nå en slutlig lösning på tvisten dem emellan.

Typ av medling och medlingsavtal

Användningen av medling är helt frivillig. Medlingsförfarandet är konfidentiellt. Denna konfidentialitet får endast frångås av hänsyn till grunderna för rättsordningen – särskilt för att skydda ett barns intressen – eller när en persons fysiska eller psykiska integritet står på spel, eller när det är nödvändigt för att tillämpa eller verkställa det avtal som ingåtts genom medling, och endast i den utsträckning som är nödvändig i praktiken för att skydda de berörda parterna. Samtalen under medlingssessionerna får inte användas som bevis av en domstol.

Det avtal som ingåtts genom medling är verkställbart under förutsättning att

  1. det avser en tvist som kan bli föremål för medling och ratificering av en domstol inte krävs enligt lag,
  2. parterna har rättskapacitet att ingå ett sådant avtal,
  3. det har ingåtts genom medling enligt de villkor som fastställs i lag,
  4. dess innehåll inte strider mot grunderna för rättsordningen,
  5. den medlare som deltog var registrerad på den förteckning över medlare som justitieministeriet för. Denna förteckning finns här.

Ett medlingsavtal som ingåtts genom medling i en annan EU-medlemsstat och som uppfyller kraven i punkterna a och d ovan är verkställbart om det också är verkställbart enligt det landets rättssystem.

Områden där medling kan användas och där det är vanligast

Medling kan användas i civilrättsliga, handelsrättsliga, familjerelaterade, arbetsrättsliga och straffrättsliga ärenden. Inom de tre sistnämnda områdena finns det ett offentligt medlingssystem, och varje område har egna särbestämmelser.

Julgados de paz är behöriga att medla i alla tvister som kan bli föremål för medling, även i sådana som inte omfattas av det behörighetsområde som julgados de paz har.

Medlarnas status

Medlingslagen innehåller ett särskilt kapitel om medlares rättigheter och skyldigheter (artiklarna 23–29). Medlare ska också handla i enlighet med den europeiska uppförandekoden för medlare.

Det finns ingen offentlig utbildningsorganisation för medlare. De utbildas av privata organisationer som certifieras av generaldirektoratet för rättsliga frågor (Direção-Geral da Política de Justiça) i enlighet med ministerförordning (Portaria) nr 345/2013 av den 27 november 2013.

Kostnader för medling

För att få hjälp av den allmänna familjerådgivningen ska vardera parten som är inblandad i ett ärende betala 50 euro, utom i följande situationer:

  • Om rättshjälp beviljas.
  • Om ärendet har hänskjutits till medling genom beslut av en rättslig myndighet enligt artikel 24 i den rättsliga ramen för förfarandet för förmyndarskap över minderåriga (Regime Geral do Processo Tutelar cível).
  • Om ärendet på parternas begäran eller med deras samtycke har hänskjutits till medling genom beslut av en rättslig myndighet eller av utskottet för skydd av barn och ungdomar, som en del av pågående förfaranden för skydd av barn.

Offentlig medling i brottmål är kostnadsfri.

För att nyttja offentlig medling i arbetsrättsliga frågor måste vardera parten i ett ärende betala en avgift på 50 euro, utan att det påverkar beviljandet av rättshjälp.

Utöver dessa avgifter för att använda offentliga medlingstjänster tar de medlare som är registrerade för att tillhandahålla dessa tjänster också ut avgifter. Beloppen är fastställda men beror på om en överenskommelse har nåtts och vilka åtgärder som har vidtagits för att komma överens.

Vid medling i julgados de paz debiteras vardera parten 25 euro om man kommer överens.

Kostnaderna för privat medling bestäms av den medlare som parterna valt.

Övrig information

Det statliga organ som ansvarar för regleringen av offentlig medling är generaldirektoratet för rättspolitik genom sin byrå för alternativt system för tvistlösning (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios – GRAL). Generaldirektorat för rättspolitik. Generaldirektoratet för rättspolitik tillhandahåller inte information om hur man hittar en medlare, men det har förteckningar över medlare inom offentlig medling. Enligt lagstiftningen om offentlig medling väljs en medlare automatiskt när beslutet om medling har tagits.

Senaste uppdatering: 25/01/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.