Medling i EU-länderna

Rumänien

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både regering och juridiska ombud i Rumänien är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Vem kontaktar man?

Medlingsrådet inrättades genom lag 192/2006 om medling och ansvarar för tillsynen över medling i Rumänien. Det är en självständig juridisk person som agerar i allmänhetens intresse och har sitt huvudkontor i Bukarest.

I lag 192/2006 fastställs de rättsliga ramarna för medlingsverksamhet.

Medlemmarna i medlingsrådet väljs av medlarna och godkänns av justitieministeriet.

Medlingsrådets huvuduppgifter är att fatta beslut inom följande områden:

 • Att fastställa utbildningsnivå för medlare med utgångspunkt i bästa internationella praxis och övervaka att normerna följs av yrkesutövarna.
 • Att auktorisera medlare och föra och uppdatera ett register över medlare.
 • Att godkänna läroplanen för medlare.
 • Att anta regler om god yrkessed för auktoriserade medlare, samt föreskrifter om deras disciplinära ansvar.
 • Att anta föreskrifter om medlingsrådets organisation och verksamhet.
 • Att lägga fram förslag om ändring eller korrelering av lagstiftning om medling.

Medlingsrådets kontaktinformation:

Adress: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bukarest

Tfn: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E‑post: secretariat@cmediere.ro , Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Nationella registret över medlarförbund

Medlingsrådet har upprättat Nationella registret över medlarförbund. I registret finns icke-statliga organisationer som verkar för medling och företräder medlares yrkesintressen.

Nedan följer en förteckning över yrkesförbund på medlingsområdet:

Medlarpanelen

I enlighet med artikel 12 i lag 192/2006 ska auktoriserade medlare registreras i den ”medlarpanel” som handhas av Medlingsrådet och offentliggörs i Rumäniens officiella tidning, del I.

”Medlarpanelen” finns även på Medlingsrådets och justitieministeriets officiella webbplatser.

I förteckningen över auktoriserade medlare finns information om

 • deras medlemskap i yrkesförbund
 • från vilken institution de utexaminerades
 • vilken medlingsutbildning de har genomgått
 • på vilka utländska språk de kan erbjuda medlartjänster
 • kontaktinformation.

Personer som vill lösa sina tvister med hjälp av medling kan kontakta en medlare senast en månad efter den dag ”medlarpanelen (förteckningen)” offentliggjordes i domstolen och på justitieministeriets webbplats.

Medlingsrådet har en lagstadgad skyldighet att regelbundet – minst en gång om året – uppdatera medlarpanelen (förteckningen) och att meddela domstolar, kommunala myndigheter och justitieministeriet om alla uppdateringar.

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Enligt artikel 2 i lag 192/2006 får parter söka medling i tvister som omfattas av civilrättsliga bestämmelser, straffrättsliga bestämmelser, familjerättsliga bestämmelser eller andra lagrum om inte annat sägs i lagstiftningen. Konsumenttvister och andra tvister som rör rättigheter som man kan avsäga sig kan också lösas genom medling. Ärenden som rör individens rättigheter och rättigheter som man inte kan avsäga sig kan emellertid inte bli föremål för medling.

Finns det några särskilda regler som måste följas?

Medling är frivilligt. Det finns ingen skyldighet för parterna att söka medling, och de får när som helst avbryta medlingen. Parterna har med andra ord frihet att när som helst försöka hitta andra sätt att lösa tvisten: rättegång eller skiljedomsförfarande. Parterna kan kontakta en medlare innan de vänder sig till domstol och även under pågående rättegång.

Det finns emellertid flera bestämmelser rörande medling som ålägger domare att i vissa fall informera parterna om möjligheten att välja medling och om de fördelar detta kan medföra. I andra fall finns det en rad ekonomiska incitament för parter som väljer medling eller andra typer av alternativ tvistlösning.

Den 17 februari 2007 godkände Medlingsrådet reglerna om god yrkessed för medlare. Reglerna är bindande för alla medlare som finns med i medlarpanelen.

Information och utbildning

Medlingsrådets webbplats är den viktigaste informationskällan när det gäller medling i Rumänien.

Utbildning i medling ges bara av den privata sektorn, men Medlingsrådet ansvarar för auktorisering av utbildningsgivare för att se till att alla utbildningar håller samma standard.

En förteckning över utbildningsgivare finns även på Medlingsrådets officiella webbplats.

Kurser ges regelbundet. Det finns i dagsläget ett utbildningsprogram som omfattar en grundkurs för medlare (80 timmar). I programmet fastställs mål för utbildningen, kunskaper som ska ha förvärvats vid utbildningens slut och utvärderingsmetoder. De åtta utbildningsgivare som har auktoriserats av Medlingsrådet ansvarar för att ta fram kursmaterial och övningar inom de ramar som fastställts i det nationella utbildningsprogrammet.

Vad kostar medling?

Medling är en tjänst som tillhandahålls mot betalning. Den privata medlaren och parterna kommer överens om ett arvode.

Man kan i dagsläget inte få rättshjälp eller annat ekonomiskt stöd för medling från kommunala eller statliga myndigheter.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG kan parterna i en tvist begära att en skriftlig överenskommelse som är resultatet av medling blir verkställbar. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Rumänien har ännu inte vidarebefordrat denna information.

Senaste uppdatering: 10/06/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.