Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Slovakien

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både regering och juridiska ombud i Slovakien är medvetna om fördelarna med medling.

Innehåll inlagt av
Slovakien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

När kan medling användas, och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medlingsmekanismerna beskrivs i den ändrade lag nr 420/2004 om medling och om ändring av vissa lagar, som är ett komplement till lagar om

  • utförandet av medling,
  • grundläggande principer för medling,
  • organisation och effekter av medling.

Lagen är tillämplig på tvister som uppstår i privaträttsliga, familjerättsliga, handelsrättsliga och arbetsrättsliga relationer.

Medling är ett förfarande som sker utanför domstol där medlaren försöker lösa en tvist i avtalsförhållanden eller andra rättsliga förhållanden. Det är ett förfarande där två eller flera parter i en tvist får hjälp att lösa tvisten av en tredje part (medlaren).

Enligt § 99.1 tredje meningen i den ändrade lag nr 99/1963 (civilprocessordningen) anges att förutsatt att omständigheterna i målet tillåter det, kan domstolen före den första förhandlingen och under förfarandet uppmana parterna att delta i ett informationsmöte med en medlare som finns i förteckningen över medlare för att försöka lösa tvisten med hjälp av medling.

Information och utbildning

I avsnittet om medling på justitieministeriets webbplats finns information på slovakiska om medling. Mer information finns på Europeiska rättsliga nätverkets webbplats.

Vad kostar medling?

Medling sker mot betalning. Medlarens arvode är individuellt och brukar baseras på en timpenning eller en fast avgift. Medling är en näringsverksamhet, och det finns därför inga förhandsbestämda priser.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG kan parterna i en tvist begära att en skriftlig överenskommelse som är resultatet av medling blir verkställbar. Medlemsstaterna ska meddela domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran om detta.

Medling är en informell, frivillig och konfidentiell process för att lösa konflikter utanför domstol med hjälp av en medlare. Syftet med medlingen är att nå en för båda parter godtagbar överenskommelse.

Den överenskommelse som är resultatet av medlingen måste vara skriftlig. Den är i första hand tillämplig på de parter som har ingått den och är för dem bindande. Överenskommelsen gör att en berättigad part kan ansöka om verkställighet eller exekution, under förutsättning att överenskommelsen

  • är skriftlig i form av en notarieakt,
  • är en förlikning inför domstol som godkänts av ett medlingsorgan.

Om ingen medlingsöverenskommelse har ingåtts kan ärendet drivas vidare i domstol.

Länk

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.