Medling i EU-länderna

Slovakien

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens. Både myndigheter och rättstillämpare i Slovakien är införstådda med medlingens fördelar.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vem kontaktar man?

På det slovakiska justitieministeriets webbplats finns ett avsnitt om medling, som endast finns tillgängligt på slovakiska.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medlingsmekanismerna beskrivs i lag nr 420/2004 om medling och om ändring av vissa lagar, i dess ändrade lydelse, som rör

  • utförandet av medling,
  • grundläggande principer för medling,
  • organisation och effekter av medling.

Lagen är tillämplig på tvister som uppstår i privaträttsliga, familjerättsliga, handelsrättsliga och arbetsrättsliga relationer.

Medling är ett förfarande utanför domstol där parterna får hjälp av en medlare för att lösa tvister i samband med avtal eller andra rättsliga förhållanden. Det är ett förfarande där två eller flera parter i en tvist får hjälp att lösa tvisten av en medlare.

§ I § 170.2 i lag nr 160/2015, lagen om civilrättsliga tvisteförfaranden, i dess ändrade lydelse, anges det att domstolen, om så är möjligt och lämpligt, ska försöka lösa tvisten i godo eller rekommendera parterna att försöka nå en uppgörelse i godo genom medling.

Information och utbildning

I avsnittet om medling på justitieministeriets webbplats finns information på slovakiska om medling. Mer information finns på Europeiska rättsliga nätverkets webbplats.

Vad kostar medling?

Medling sker mot betalning. Medlarens arvode är individuellt och brukar baseras på en timpenning eller en fast avgift. Medling är en näringsverksamhet, och det finns därför inga förhandsbestämda priser.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG kan parterna i en tvist begära att en skriftlig överenskommelse som är resultatet av medling blir verkställbarMedlemsstaterna ska meddela domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran om detta.

Medling är en informell, frivillig och konfidentiell process för att lösa tvister utanför domstol med hjälp av en medlare. Syftet med medlingen är att nå en för båda parter godtagbar överenskommelse.

Den överenskommelse som är resultatet av medlingen måste vara skriftlig. Den är i första hand tillämplig på de parter som har ingått den och är bindande för dem. Överenskommelsen gör att en berättigad part kan ansöka om verkställighet eller utmätning, under förutsättning att överenskommelsen

  • är skriftlig i form av en notarieakt,
  • är en förlikning som godkänts av domstol eller ett medlingsorgan.

Om ingen medlingsöverenskommelse har ingåtts kan ärendet drivas vidare i domstol.

Länkar

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium)

Senaste uppdatering: 19/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.