Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskaslovenska är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Slovenien

I stället för att gå till domstol kan du kanske välja att lösa din tvist genom medling? Detta är ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Staten och de praktiserande juristerna i Slovenien ser uppenbara fördelar med medling.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Vem kontaktar man?

Lagen om alternativ tvistlösning antogs den 19 november 2009 (Sloveniens officiella tidning nr 97/09 och 40/12). Den trädde i kraft den 15 juni 2010 och föreskriver att domstolar i första och andra instans ska erbjuda parter alternativ tvistlösning i ekonomiska, arbetsrättsliga, familjerättsliga m.fl. civilrättsliga ärenden. I detta syfte ska de anta och genomföra program för alternativ tvistlösning. Inom detta program ska domstolarna kunna erbjuda parterna medling, men även andra former av alternativ tvistlösning.

Justitieministeriet förvaltar centralregistret över medlare inom alternativa tvistlösningsprogram på domstolarna.

Med medling arbetar också flera icke-statliga organisationer:

Under justitieministeriet verkar Rådet för alternativ tvistlösning som inrättades i mars 2009. Detta råd är en central, självständig och specialiserad del av ministeriet som arbetar med koordinering och rådgivning.

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling är tillåten i civilrättsliga ärenden som rör ekonomi, familj, arbete m.m. och även andra tillgångar. Ärendena ska gälla krav som parterna fritt kan lägga fram och reglera. Medling är även möjlig i andra typer av mål, om inte förlikning är utesluten enligt lag.

Medling är vanligast i civil-, familje- och handelsrättsliga frågor.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är frivillig. Lagen om medling i civilrättsliga och ekonomiska ärenden (officiella tidningen nr 56/08) avser medling generellt. Således avser den både medling utanför domstol och medling i samband med ett rättsligt förfarande. Den föreskriver bara grundregler för medlingsförfarandet medan självreglering gäller i övrigt. Här regleras exempelvis när medling inleds och avslutas, vem som utser medlare, vilka grundregler som medlare ska följa, hur en överenskommelse ska utformas och hur dess verkställande kan säkerställas etc. Lagreglerna är dispositiva, utom när det gäller kravet på medlares opartiskhet och medlingens effekter på talefrister och preskriptionstider.

Det slovenska medlarförbundet har antagit en uppförandekod för medlare, men den gäller endast för förbundets medlemmar.

Information och utbildning

Viktig information om medling och om hur man kontaktar medlare finns på olika icke-statliga organisationers webbplatser, bland annat följande:

För medlarutbildning svarar olika icke-statliga organisationer samt Centrumet för juristutbildning vid justitieministeriet.

Vad kostar medling?

Kostnadsfri medling erbjuds idag i tvister mellan föräldrar och barn och i arbetsrättsliga tvister på grund av uppsägning. Villkoret är att medlingen sker enligt lagen om alternativ tvistlösning och är knuten till domstol. Parterna behöver då bara betala för sina advokatarvoden. Förutom i ekonomiska tvister svarar domstolen alltid för de tre första timmarnas medling.

Kostnaderna för medling som erbjuds av juridiska organisationer skiftar.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

En överenskommelse genom medling är i sig inte direkt verkställbar. Parterna kan dock komma överens om att tvistlösningen ska utformas som en direkt verkställbar notarieurkund, domstolsförlikning eller skiljedom på grundval av en förlikning.

Länkar

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.