Kuriteoohvrid

Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks, on Teil teatavad õigused ja seda nii teo toimepanija suhtes algatatud menetluses (kriminaalmenetluses) kui ka seoses hüvitamise, kaitse ja abiga. Need õigused on Euroopa Liidu liikmesriigiti erinevad.