Жертви (наказателни производства)

Важно е на жертвите да бъде дадена възможност да свидетелстват срещу извършителя в наказателното производство. Въпреки че основната цел на наказателното производство е да се прецени отговорността на извършителя или извършителите, обикновено жертвите могат да участват активно в собствено качество. Директивата от 2012 г. относно правата на жертвите укрепва правата на последните, включително процесуалните права.

Ролята на жертвите в наказателното производство и съответното право на държавите членки варира значително в отделните държави членки. За да гарантира минимален набор от права на жертвите във всички държави членки, ЕС прие редица правни инструменти, въвеждащи общи правила, насочени към предоставяне на защита и помощ на жертвите на престъпления: хоризонтални инструменти, уреждащи правата на жертвите като цяло, по-специфични инструменти относно мерките за защита и финансово обезщетение на жертвите на престъпления и инструменти относно материалноправни аспекти на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца.

Укрепване на правата на жертвите в ЕС

  • Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления гарантира, че лицата, които са станали жертва на престъпление, са признати и третирани с уважение и получават подходяща защита, подкрепа и достъп до правосъдие. Директивата заменя Рамковото решение от 2001 г. относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления и значително укрепва правата на информация, подкрепа и защита на жертвите и на членовете на техните семейства, както и процесуалните права на жертвите при участие в наказателното производство. Директивата изисква от държавите членки да осигуряват подходящо обучение на служителите, които е вероятно да влезнат в контакт с жертвите, относно нуждите на жертвите, както и да насърчават сътрудничество помежду си и координация на действията на националните си служби в областта на правата на жертвите.

Държавите – членки на ЕС, трябва да транспонират разпоредбите на директивата в националните си законодателства до 16 ноември 2015 г. ГД „Правосъдие“ публикува документ с насоки PDF (273 Kb) en , за да подпомогне държавите членки в този процес. В този документ се разясняват всички разпоредби на директивата и се предлагат възможни начини за тяхното транспониране. Той помага на националните органи, практикуващите специалист и и съответните доставчици на услуги да разберат какво е нужно, за станат правата на жертвите, установени в директивата, реалност навсякъде в ЕС.

Последна актуализация: 07/10/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.